Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 78 ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

Мета:

□ навчальна: поглибити засвоєні в попередніх класах знання учнів про частку, вчити знаходити частки в реченні; відрізняти їх від інших службових частин мови; визначати частки за їх роллю в реченні, аналізувати тексти щодо використання в них часток як виражального засобу; створювати висловлювання, правильно використовуючи частки;

□ розвивальна: розвивати комунікативну компетентність, логічне й критичне мислення, пам'ять, увагу, навички самостійної роботи, збагачувати словниковий запас учнів;

□ виховна: виховувати потяг до знань.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія й фразеологія (частки синоніми й антоніми. Фразеологізми й крилаті вислови з частками); синтаксис (частка в спонукальних і окличних реченнях); культура мовлення й стилістика (виразне читання речень із частками); текст (риторичний аспект) (використання часток для підсилення виразності мовлення).

Міжпредметні зв'язки: використання часток як виражального засобу в художніх творах (література).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Диктант інформаційної дії

Слова-малюки є в кожній мові. Ці диво-слова не називають ні дій, ні ознак, ні станів, не хочуть самостійно виконувати роль

членів речення. Вони допомагають більшим словам сполучати і виражати в реченні потрібну думку. Постійно бігають із речення в речення, бо їх у мові найменше, а роботи їм — найбільше. За свою сумлінну і натхненну працю маленькі слівця заслуговують на шану (За І. Вихованцем).

Евристична бесіда

ü Про яких малюків йдеться в тексті?

ü З якими службовими частинами мови ви познайомилися? Чим вони відрізняються від самостійних частин мови?

ü Яку роботу виконують у реченні маленькі слова? Наведіть приклади.

ü Які слова допомагають виражати в реченні потрібну думку?

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

► Прослухайте вірш і визначте тему уроку, сформулюйте його мету. Які частки використано в тексті?

І частка мовить: «Слово я службове,

Але людині чесно я служу.

І будьте певні, в інтересах мови

І «Так», і «Ні», де треба, я скажу!».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Проблемне завдання

► Прочитайте речення лівої і правої колонок. Порівняйте їх. Якого значення надають виділені слова реченням або окремим словам?

На весняних канікулах Олен- ка і Андрій поїдуть у музей.

Невже на весняних канікулах ми не поїдемо в музей.

На весняних канікулах учні поїдуть тільки в музей.

Хай учні поїдуть у музей

Ми поїхали б у музей. ми поїдемо в музей?

робота зі схемою

► Розгляньте схему. Яку роботу виконують частки? Наведіть власні приклади.

Самостійна робота з підручником

► За підручником з’ясуйте, чим частка відрізняється від інших службових частин мови?

На відміну від прийменників та сполучників, які виконують роль єднального елемента у словосполученнях чи реченнях, частки мають лише виключно смислову функцію. Формотворчі частки беруть участь у творенні форм дієслова.

Творче спостереження над мовним матеріалом з елементами аналізу

► Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Доберіть власний заголовок. Знайдіть у тексті частки і з’ясуйте, яких відтінків вони надають реченню.

Ліси мої, хто ж вас убереже?

Чи ж є у вас тепер хоч неба синій клапоть?

Що людству залишається?

Невже — оборонятися з лелеками і плакать? (Оксана Пахльовська)

Крісло автора

► Розкажіть, вживаючи частки, як слід оберігати ліси.

Доповнення таблиці (робота в парах)

► Проаналізуйте частки за питаннями таблиці й заповніть її. За таблицею розкажіть про частку як службову частину мови. Наведіть приклади речень, вживаючи різні частки.

Частка як службова частина мови

Лексичне

значення

Морфологічні

ознаки

Роль у мовленні

Синтаксична

роль

Довідка: Не має лексичне значення, незмінне слово, утворює окремі граматичні форми, надає реченню або словам певного відтінку, не буває членом речення

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Самостійна робота з відновлення тексту

► Прочитайте текст мовчки. Визначте тип і стиль мовлення. Доберіть заголовок. Уставте необхідні частки з довідки. Поясніть значення кожної.

Люди в своїм житті працюють, метушаться, щось від когось утаюють, а нащо — багато хто й сам не тямить. Коли так помислити, то з усіх людських діл, скільки тисяч їх...різних не є, буде один кінець — радість серця. ...не для того ми вибираємо за нашим смаком товаришів, споруджуємо гарні будинки, насаджуємо сади? О, яка дорога ти, радосте сердечна!

— Та всі ваші витівки безсилі потішити дух і вигнати нудьгу, що заволоділа вами.

— А що ... зможе?

— ... знання того, що складає щастя і як його віднайти. Наше найбільше бажання — бути щасливим. ... не цього прагне кожна жива істота? Скажи, лишень, де і в чому те щастя, яке шукаєш!

— Все народжується на добрий кінець. А добрий кінець — є щастя (За Г. Сковородою).

Довідка: там, чи ж, лише, хіба, навіть, оце.

Вибірковий диктант

► Виразно прочитайте. Визначте тему поезії. Випишіть частки, з’ясуйте їх значення у тексті.

ЛІС

Ліс, або, як кажуть серби, шума,

— Це не просто сосни та дуби:

Не одна там народилась дума,

Повна щастя, ніжності, журби.

Він співа то грізно, то шовково,

Як морська безсмертна глибина,—

Не одно ж там розцвілося слово,

Запалала пісня не одна.

З хмарами він дружбу вічну має,—

Приятель дощам він голубим,—

І в пшеничнім пишнім урожаї

Лісовий таїться сизий дим.

Той, хто любить паростки кленові,

Хто діброви молоді ростить,

Сам достоїн людської любові,

Бо живе й працює — для століть.

М. Рильський

Фразеологічний калейдоскоп

► Запишіть фразеологізми, поясніть їхнє значення. Виділіть частки, з’ясуйте їх роль. 2-3 фразеологізми введіть у самостійно складені речення.

Комар носа не підточить; коли гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори; не лишити каменя на камені; не один пуд солі з’їсти; ні кола, ні двора; ось де собака заритий.

Лінгвістична гра «Зайве слово»

► Серед записаних у рядок слів знайдіть зайве слово. Поясніть свій вибір.

1. Саме, хай, не, і.

2. Не, ні, ат, при.

3. До, під, щоб, би.

4. Майже, приблизно, тому що.

5. Що за, коли, побіля, до.

6. Годі, нехай, ну, бо, та.

Комунікативне завдання

У яких життєвих ситуаціях можуть бути використані фрази — Ну і вірш! — Оце так сюрприз! — Яка красуня! Вимовте одну і ту саму фразу (репліку) з різними інтонаціями: із захопленням, розчаруванням, захватом, зачудовано, із зневагою.

«Перекладач» (групова робота)

► Перекладіть наведені нижче частки українською мовою і складіть з ними речення. Порівняйте правопис часток в обох мовах. Ведь, даже, ли,— либо, кой-,— ка, только, вовсе не, разве, неужели.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Бліцопитування

ü Яка частина мови називається часткою? У чому полягає її службова функція?

ü З якими самостійними частинами мови використовують частки?

ü Які смислові відношення виражають за допомогою частки? Наведіть приклади.

ü Як відрізнити частку від інших частин мови?

Рефлексія (особисті вислови щодо вражень відносно теми уроку)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Вправа за підручником.

► З підручника літератури випишіть улюблений вірш, підкресліть у тексті частки. Визначте їх роль у тексті.

► Складіть 3-4 речення про свою улюблену тварину, використовуючи частки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити