Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ОСОБЛИВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 85 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

Мета:

□ навчальна: перевірити знання учнів з тем «Службові частини мов. Вигук», оцінити рівень навчальних досягнень семикласників з теми, удосконалювати вміння школярів виконувати тестові завдання, працювати самостійно;

□ розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, інформаційну компетентність;

□ виховна: виховувати самостійність.

Внутрішньопредметні зв'язки: граматика.

Міжпредметні зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції).

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо виконання тестових завдань.

ІІІ. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Службова частина мови, яка надає реченням чи окремим його членам певних відтінків значення або служить для утворення окремих граматичних форм:

А прийменник;  Б сполучник;

В частка;   Г вигук.

2. Позначте рядок, у якому всі службові слова — прийменники:

А попід горами, переді мною, назустріч вітру;

Б перед редакцією, хай знають, навколо стадіону;

В залежно від обставин, поміж травами, лише сьогодні;

Г на світанку, виконала ж таки, з-поміж друзів.

3. Частку вжито в рядку:

А хоч би бровою моргнув; Б або пан або пропав;

В задержати слово на язиці; Г хто в луг, а хто в плуг.

4. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні:

А О, що/б я не робив, любов моя вмиратиме зі мною.

Б Слова солодкі говорилися про/те, щоб волю дать нещасному народу.

В Як/би я тепер хотіла у мале човенце сісти.

Г Що/б ми щасливими були, ти розпали багаття, розпали.

5. У якому рядку всі прийменники пишуться разом?

А Незалежно/від, на/перед, з/під, за/ради, з/за.

Б По/між, згідно/з, під/час, в/продовж, з/поміж.

В В/наслідок, до/вкола, в/здовж, на/вколо, що/до.

Г На/впроти, у/зв’язку/з, поруч/з, з/метою, з/посеред.

6. У якому рядку в усіх словосполученнях прийменник разом з іменниковою формою вказує на місце дії?

А Покласти на парту, висіти над столом, розташуватись біля річки, сидіти при дорозі, співати біля хати.

Б Взяти зі столу, бовваніти на високій горі, росли посеред лісу, виднітися з-поміж дерев, охнув від жаху.

В Зупинитись близько лісу, жити під лісом, сидіти край столу, потемніла в річці, діяти згідно з законом.

Г Відпочивати під час канікул, видно у пітьмі, хрустить під ногами, розташуватись на мочарі, діяти за правилами.

7. У якому рядку всі сполучники причинові?

А Ледве, дарма, хай, нехай, бо.

Б Бо, тому що, у зв’язку з тим що, оскільки, через те що.

В Коли, як, та й, через те що, коли б.

Г Якщо, аби, наче, немов, оскільки.

8. З’ясуйте, у якому рядку всі слова з часткою не написано правильно.

А Ненавидіти, незважаючи на, нечитаючи, не мій, не один.

Б Не турбувати, неабияк, невиконана вчасно робота, невесело (сумно), не та.

В Не сьомий, недовіра, несамовито, нещодавно, не мовбито.

Г Нелегко, невтямки, не люблю, не проживши, неабиякий.

Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою.

9. Установіть відповідність між частиною мови та виділеним у реченні словом.

1 Прислівник

А Садочки зацвіли, як полотном укриті

2 Сполучник

Б Як вражає своїм розміром

3 Частка

В Він знає, як це зробити

4 Іменник

Г На які ж ви гори сходили?


Д Як хотів би я враз обійняти всю красу молодої землі!


ІІ варіант

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку визначення прийменника правильне?

А Прийменник — незмінна повнозначна частина мови, що вживається для зв’язку однорідних членів речення.

Б Прийменник — незмінна службова частина мови, що вживається для зв’язку частин складного речення.

В Прийменник — незмінна повнозначна частина мови, що виражає залежність іменника, числівника від інших слів у реченні.

Г Прийменник — незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.

2. Визначте, у якому рядку всі сполучники підрядні.

А Бо, тому що, оскільки, якби, дарма.

Б А, і, коли, зате, або.

В Бо, та, проте, начебто, ніби.

Г Але, мов, як, щойно, якщо.

3. У якому рядку всі частки пишуться окремо?

А Написав/би, немов/би, як/небудь, що/разу, надумав/таки.

Б Все/ж/таки, отакий/то, все/таки, стань/бо, аби/куди.

В Електроніка/ж, тільки/що, таки/прийшли, ну/й, навряд/чи.

Г Поки/що, колись/то, як/от, саме/тому, дай/но.

4. Укажіть, у якому рядку всі слова — вигуки.

А О, ой, алло, вибачте, майже.

Б Фе, до побачення, вйо, вйокати, ух.

В Хі-хі, гайда, нумо, давай, фу.

Г Ех, ох, гов, здрастуйте, вибачте.

5. Укажіть, у якому рядку всі частки модальні (стверджувальні).

А Ні, саме, собі, тільки, -бо.

Б Уже, нехай, чи не, майже, ж.

В Навіть, справді, онде, як, хіба.

Г Так, еге, егеж, атож, авжеж.

6. Виберіть рядок, у якому всі прийменники пишуться окремо.

А З/метою, у/галузі, за/винятком, незважаючи/на, за/допо- могою.

Б У/зв’язку/з, в/наслідок, по/серед, з/поза, по/між.

В По/під, в/продовж, під/кінець, по/над, з/посеред.

Г По/за, з/поза, поруч/з, згідно/з, за/ради.

7. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова виконано правильно? По-моєму, кожна людина мусить хоч раз колинебудь сягнути свого зеніту (О. Гончар).

А Хоч — частка, модальна (видільна).

Б Хоч — сполучник, підрядний, допустовий, простий.

В Хоч — частка, формотворча.

Г Хоч — прислівник, способу дії, незмінний, у реченні — обставина.

8. На які групи поділяють підрядні сполучники?

А Причинові, часові, умовні, мети, єднальні.

Б Часові, умовні, мети, порівняльні, розділові.

В Причинові, часові, умовні, мети, допустові, порівняльні, з’ясувальні.

Г Часові, умовні, причинові, єднальні, допустові, з’ясувальні.

Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою.

9. Установіть відповідність між частиною мови та виділеним у реченні словом:

1 Прийменник

А І в місті, і в селі — всюди він був один.

2 Сполучник

Б І я поспішала додому.

3 Частка

В Чогось уже і ти став непривітний.

4 Вигук

Г Він завжди відпочивав із сім’єю.


Д Іч яку пісню зачали!

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

ü Які завдання були складними? Чому?

ü З якими завданнями впоралися легко?

ü У чому особливість вигука як частини мови?

ü Що спільного і відмінного між службовими частинами мови?

ü Побудуйте діаграму Ейлера-Венна (робота у групах).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Індивідуальне завдання з повторення вивченого.

► Підготуйте цікаву інформацію про службові частини мови

► Складіть лінгвістичну казку про частини мови.

ДОДАТОК ДО УРОКУ

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми

з вибором однієї правильної відповіді

на встановлення відповідності

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Варіант 1

в

а

а

г

в

а

б

г

1-в, 2-а 3-д, 4-б

Варіант 2

г

а

в

г

г

а

а

в

1-г, 2-а, 3-в, 4-д

Кількість балів

1

і

і

1

1

1

1

1

4


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити