Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

УРОК № 88 УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЙЦІЯ ПРО ПРАВОПИС РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ В МОВЛЕННІ

Мета:

□ навчальна: повторити, узагальнити знання учнів з морфології й орфографії; закріпити знання учнів з тем, вивчених протягом року, удосконалювати вміння школярів правильно писати й пояснювати орфограми; самостійно помічати й виправляти помилки в усному й писемному мовленні, виконувати мовні й мовленнєві завдання, працювати з інформацією;

□ розвивальна: розвивати логічне мислення, усне і писемне мовлення, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас;

□ виховна: виховувати самостійність

Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення і стилістика, текст (риторичний аспект), граматика.

Міжпредметні зв'язки: художня література.

Тип уроку: урок повторення (нестандартний урок-віночок).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Вправа «Посмішка»

У народі кажуть: «Краще гарний настрій, ніж солодкий пиріг», а буде гарний настрій, то буде й успіх у ваших справах. Тож посміхніться!

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

Дешифрувальник

► Розділіть запис на слова і прочитайте тему уроку.

УЗАГАЛЬНЕННЯЙСИСТЕМАТИЗАЦІЯ

ВИВЧЕНОГОПРОПРАВОПИСІВИКОРИСТАННЯ

РІЗНИХЧАСТИНМОВИВМОВЛЕННІ

Колективна робота з текстом

► Прослухайте вірш, розкрийте його зміст. Які квіти згадано в тексті? Чому їх називають дивом? Яка головна думка тексту? Визначте тип і стиль мовлення. Доберіть заголовок, який би відбивав основну думку тексту.

ДИВНЕ РОЗМАЇТТЯ

Друже милий, ти помітив

До краси людську любов?

Скільки є на світі квітів,

Скільки є на світі див!

Холоди чи хмари грізні —

Розцвіли в погожі дні

Квіти різні, ранні й пізні,

Восени і навесні.

І червоні, як троянди,

І жовтяві, як пісок,

І зелені, як лаванди,

І фіалкові, як сон.

На душі в людини свято:

У барвистім розмаїтті

Квітка — дивна дивина.

Порожніш було на світі —

Зникла б навіть хоч одна.

► Чи знаєте ви, що означає кожна квітка? Знайдіть у тексті вивчені протягом року частини мови, з’ясуйте їх роль у тексті. Після виконання кожного завдання будемо вплітати квітку у наш віночок і дізнаватися про її значення.

III. ПОВТОРЕННЯ ВУЗЛОВИХ ПИТАНЬ РОЗДІЛІВ

Робота зі схемою

► Розшифруйте схему.

(10 — частини мови; 6 — самостійні; 3 — службові; 1 — вигук)

ü Що вивчає морфологія? т Назвіть змінні й незмінні частини мови.

ü Назвіть самостійні і службові частини мови.

ü Чому шість частин мови називаються самостійними?

ü Чому вигук відділений від інших частин мови?

ü Що вивчає орфографія?

Мозковий штурм (у парах)

► Чим відрізняються службові частини мови від самостійних? Розподіліть наведені твердження до самостійних частин мови та до службових.

Твердження

Самостійні частини мови

Службові частини мови

□ є лексичне значення;

□ можна поставити питання;

□ змінні (крім прислівника);

□ є членами речення

□ немає лексичного значення;

□ не можна поставити питання;

□ незмінні (всі);

□ не є членами речення

Виконавши завдання, вплітаємо першу квітку ромашку, яка означає дівочу чистоту, ніжність.

IV. УМНІ Й ПИСЬМОВІ ВПРАВИ НА МАТЕРІАЛІ ПОВТОРЕННЯ

Метод «прес»

► Запишіть прислів’я. Використовуючи метод «Прес», поясніть написання дієслів у них. Схарактеризуйте одне дієслово (на вибір) як частину мови.

1. Не/помиляється той, хто нічого не/робить. 2. Плачем лиха з хати не/виженеш. 3. Правду поховаєш, то і сам з ями не/вилізеш. 4. Не/кажи «гоп», поки не/перескочиш. 5. Минулого конем не/до- женеш. 6. Добро роби скільки можеш, від того ніколи не/знеможеш.

Вплели у віночок ґроно калини, яке є символом дівочої вроди та краси.

Групова робота

► Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку, стиль мовлення. Знайдіть у тексті дієприкметники і дієприслівники. Випишіть дієприкметники, виділяючи в них суфікси. Чим вони відрізняються від прикметників? Обґрунтуйте орфограми у виділених словах. У другому реченні визначте частини мови, розберіть дієприкметник як частину мови.

СПЕКА

Розгорілося, розкалилося травневе сонце над святим містом. Аж побіліла розпечена блакить, нависла, знемігшись, над землею.

На білі мури, на золоті бані й хрести аж боляче глянути. Лаврська дзвіниця уп’ялася в небо сніговим стовпом. Дерева, розкохані попередніми дощами, поспускали своє рясне листя.

Душно, парко й тихо. Навіть пташки посоловіли, не щебечуть, а тільки зрідка, мов знехотя, перегукуються.

Вдарили до вечірні. Густий, повний вщерть гук дзвону поплив, покотився вниз. Ще не замовкла луна, як її настиг другий, поплив навздогін.

За третім разом дзвін забив частіше, і його дуже гудіння вже не переривалося. Тільки, коливаючись густими міцними хвилями, струшувало тишу й сон цілоденної спеки.

Немов розбуджений дзвоном, зашелестів вітерець. Народ підіймався й сунув до церкви.

Після виконаного завдання вплели волошку, яка означає прозріння. Кажуть: «Де волошка росте, там верба гине».

Самостійна робота

► Перекладіть словосполучення українською мовою. З’ясуйте, які прийменники є відповідниками російського прийменника по. З двома-трьома словосполученнями складіть речення/ Підкресліть у складених реченнях головні та другорядні члени.

По многим причинам (з багатьох причин), по моему адресу (на мою адресу), по возвращению (після повернення), по выходным (у вихідні) по собственному желанию (за власним бажанням), по всем направлениям (в усіх напрямках), курсы по изучению (курси для вивчення), сообщить по телефону (повідомити телефоном).

Вплітаємо троянду, царицю квітів, яка разом з мальвою та півонією символізують віру, надію, любов.

Коментоване письмо

► Спишіть текст, еставляючи пропущені букви, розкриваючи дужки. Визначте в тексті частини мови, поясніть їх правопис.

ЛЕГЕНДА ПРО ВІНОК

Йшла дівчина по калину. Зустрів її парубок і каже: «Знім..ш вінок — моя буд..ш». (Не)в..ліла матуся знімати віночок, та парубок гарний, говорив красиво, а ласкавий погляд зігрівав серце. Зняла дівч..на віночок, а парубок пер..творився на страшного дід..ка і забрав її (до) себе.

Тому кажут.., що вінок обер..гає від (не)чистої сили.

Вплели цвіт яблуні, що є символом материнської відданості та любові.

Орфографічна естафета (робота з картками в парах або групах)

Картка 1

► Запишіть, знімаючи риску

На/швидку/руч, сило/міць, до/схочу, на/дворі, по/моєму, на/ сухо, на/довго, ні/коли, не/спроста, насам/перед, на/глухо, на/впіл, зрання, аби/куди, до/верху, зав/більшки, втри/дорога.

Картка 2

► У три колонки запишіть прийменники, сполучники, частки. Поясніть орфограми.

З/під, з/поперед, з/поміж, згідно/з, незважаючи/на, на/впроти, не/мов, не/хай, ні/би, не/вже, ледве/чи, як/що, про/те, за/те, що/б, за/для того/щоб, все/ж.

Картка 3

► Утворіть слова, визначте частину мови, поясніть написання

1. Є, по, му, мо; ків, сь, бать, по, ки; будь, де, не; зна, що, хто; но, по, му, во; ко, бу, ли, не, дь; каз, що, на.

2. Ве, не, ло, се; да, ко, не, ле; ку, вліт; хто, ні; зим, в, ку; ру, вго; би, а, що; я, де, кий; лі, руч, во.

3. Нець, кі, цем, кін; від, час, су, ча; день, з, на, дня; у, рік, рік; ні, без, ву, сум; чі, до, ре; у, раз, раз.

Картка 4

«Сходинки з прислівників»

Складіть сходинки з прислівників, які пишуть з -нн- (зрання, навмання, спросоння, попідтинню, попідвіконню).

З двома прислівниками на вибір побудувати речення.

Вплітаємо квітку барвінку, що означає життя, довголіття.

Розподільний акродиктант

► Запишіть прислівники у три колонки: ті, що пишуть разом, ті, що пишуть окремо, і ті, що пишуть через дефіс.

Нав/почіпки, в/далечині, по/моєму, на/пам’ять, ні/на/гріш, по/ іншому, втри/дорога, в/нагороду, де/небудь, з/ранку, на/ніщо, як/ не/як, за/видна, в/ затишку, хтозна/звідки, з/гарячу, день/у/день, на/весні, в/заперті, в/низу, до/вподоби, ін/коли, в/цілому, у/восьме, до/діла, що/найкраще.

Ключ: підкресліть третю літеру в кожному слові. Прочитайте: «Вправа виконана на відмінно».

Вплели мак, що є символом поєдинку любові й ненависті: червоні пелюстки — то любов, чорна серцевина — ненависть.

Комунікативне завдання

► Який віночок ми сплели? З яких він квітів і що означає? Розкажіть про це, використовуючи вивчені протягом року частини мови.

А ЧИ ЗНАЄТА ВИ?

Дівчата від 13 років і до заміжжя виплітали Вінок кохання. Основу такого вінка становлять ромашки —символ юності, доброти і ніжності. Поміж ромашками вплітають цвіт яблуні і вишні. Над чолом — квітуче гроно калини. Поміж квітами вплітають вусики хмелю — символ гнучкості та розуму.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ. ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК

Рефлексія

ü З яким розділом мовознавчої науки ви ознайомились у 7 класі на уроках мови?

ü Вивчення якої теми викликало найбільші труднощі?

ü Що найкраще запам’ятали? т Що треба повторювати?

ü Що ви побажаєте один одному?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Вправа за підручником.

► Знайдіть цікаву інформацію про український віночок, підготуйте письмове повідомлення про це.

► Повторіть правила на опрацьовані орфограми, підготуйте опорний конспект з найскладнішої, на вашу думку, теми за 7 клас.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити