Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄПРИСЛІВНИК

УРОК № 46 НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

Мета:

□ навчальна: пояснити вживання частки не з дієприслівниками, сформувати вміння й навички написання слів з цією орфограмою; повторити написання не з іншими частинами мови; повторити орфограми в дієсловах;

□ розвивальна: розвивати мислення, аналітичні здібності, увагу, пам'ять, мовне чуття;

□ виховна: виховувати ціннісне ставлення до народної мудрості.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Орфографічний і морфологічний практикум (Робота з картками біля дошки)

Картка 1

► Запишіть дієслова у два стовпчики за дієвідмінами, вставивши пропущені букви. Поясніть орфограми.

Бач..ш, вар..ш, їстим..ш, до..ш, гон..ш, пол...ш, муркоч..ш, бор..ш- ся, позич..ш, пиш..ш, перескоч..ш, сто..ш, загуб..ш, здобуд..ш.

Картка 2

► Утворіть від інфінітива дієслова 2-ї особи однини і дієприслівники. Поясніть зміни, що відбулися.

Могти, пекти, колихати, в’язати, чесати, хотіти, свистати, полоскати.

Картка 3

► Утворіть від інфінітива дієслова наказового способу 2-ї особи однини і 1-ї особи множини. Поясніть орфограми.

Перевіряти, сідати, стати, шануватися, любити.

Робота з таблицею

► Заповніть пропущені місця в таблиці.

► Складіть лінгвістичне повідомлення з теми «Творення дієприслівників», скориставшись таблицею.

Творення дієприслівників

Час

Вид

Спосіб творення

твірна основа

суфікс

приклади

теперішній

Недоконаний (що роблячи?)

Основа ...

-учи-

каж (уть) → ...

гра (ють) → ...

леж (ать) → ...

нос (ять) → ...


(-ючи-)

недоконаного

-ачи-

виду

(-ячи-)


Недоконаний (що робивши?)

(що зробивши?)

Основа ....

-вши-

-ши-

каза (ти) → ...

сказа (ти) → ...

лежа (ти) → ...

біг (ти) → ...

Коментар для вчителя: у таблиці замість крапок учні мають записати потрібні слова-терміни й приклади (минулий, доконаний, дієслів теперішнього часу, інфінітива; кажучи, ...)

Вибірковий коментований диктант (колективна робота)

► Прослухайте прислів’я. Запишіть слова з не у дві колонки: що пишуться з не разом і окремо.

1. У ногах правди нема. 2. Як не маєш сили, то й світ не милий. 3. Нерівне знайомство введе в старці. 4. Один у полі не воїн. 5. Недруг піддакує, а друг сперечається. 6. Вітер не піймаєш, дим не заховаєш. 7. Недостатки гонять з хатки. 8. Не всякі сліди вітер піском заносить. 9. Вір своїм очам, а не чужим речам. 10. Глухий глухого не спитає, чому він недочуває. 11. Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить. 12. Неук кує — коней псує (Народні прислів’я).

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Кросворд (загадки-жарти)

Якщо правильно відгадаєте загадки-жарти, то у вертикальному рядку прочитаєте назву частини мови.

(Частка не)

1. Яким гребінцем не можна розчесатися? (Півнячим) 2. Що важче — під пір’я чи пуд заліза? (Однакові) 3. Що можна бачити із заплющеними очима? (Сон) 4. Разом ішли два батьки і два сини. Скільки їх було? (Троє) 5. Який кінь, коли циган його миє? (Мокрий) 6. Що у світі найшвидше? (Думка) 7. З якої миски не можна наїстися? (Порожньої) 8. Хто завжди каже правду? (Дзеркало)

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником (самостійно)

► Прочитайте правила.

Бесіда

ü Яка ще частина мови пишеться з не за цими правилами?

ü Як пишуться дієприслівники з не?

ü Якщо не з дієприслівником пишеться разом, чим вона стає в слові?

ü Наведіть свої приклади до правил.

Спостереження над мовним матеріалом

► Прочитайте речення, поясніть правопис слів з не.

1. І до кохання я, незчувшися, доріс (М. Рильський). 2. Не любить серце, не бачачи краси (Г. Сковорода). 3. Нестямившись од щастя, вхопив хлопець зброю і почав її розглядати (А. Кащенко). 4. Недооцінюючи дружбу, можеш приректи себе на самотність. 5. Не прочитавши книгу, не дізнаєшся про щось нове, цікаве.

Лексичний практикум «Так буде українською»

► Прочитайте мовчки текст. Перекажіть його.

Незважаючи і не дивлячись

Українська літературна мова чітко розрізняє прийменник дієприслівникового походження незважаючи та дієприслівник дивлячись із заперечною часткою не. Незважаючи вживається при позначенні явищ, подій, обставин, усупереч яким відбувається дія: «Аліна, незважаючи на свій жвавий, веселий характер, читала серйозні книжки» (О. Іваненко). А не дивлячись доречне в такому, наприклад, тексті: «Хлопчик біг щодуху, зовсім не дивлячись собі під ноги» (Газ.).

Поширені в газетах вислови на кшталт «Зберемо врожай, не дивлячись на негоду»; «Об’єднаємося, не дивлячись на відмінність у політичних поглядах» помилкові з погляду лексичних норм. Замість не дивлячись тут має бути незважаючи (О. Пономарів).

► Складіть речення зі словами незважаючи і не дивлячись.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Прочитайте виразно текст.

Весна зіткала вчора гобелен

у лузі — з трав, із квітів, з верболозів,

Зіткала вітер і зіткала клен,

грози зіткала молоді погрози.

(Не)відпочивши, вдосвіта весна

сьогодні знов за голубим верстатом —

в святому (не)вдоволенні вона

свій гобелен взялася переткати.

І спалахнула полум’ям трава,

і заряхтіли, як веселки, квіти,

і сонця вогнеуста голова

пророком проповідувала в світі!

Навівши скрізь на гобелені лад,

весна під зорями поклалась спати,

бо завтра знов за голубий верстат,

щоб гобелен свій ще раз переткати!

Є. Гуцало

► З’ясуйте за словником значення слів гобелен, верстат, пророк.

► Назвіть слова, вжиті в переносному значенні.

► Поясніть правопис слів з не.

► Доберіть синоніми до слова заряхтіли.

► Випишіть із тексту дієприкметники та визначте слово, від якого вони походять.

Розподільний диктант

► Запишіть дієприслівники у дві колонки: перша — не з дієприслівниками пишеться окремо, друга — не пишеться разом. Недобачаючи, не доторкнувшись, не знаючи, недовиконавши, не маючи, неволячи, не дочитавши, ненавидячи.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання тестів

► Установіть відповідність між правилами і реченнями.

1 не з дієприслівниками пишеться окремо

2 не з дієприслівником пишеться разом тоді, коли він не вживається без не

3 разом не пишеться в префіксі недо

Лінгвістичне дослідження

А (Не)хтуючи правилами безпеки — (не)хтуєш життям

Б (Не)доспи, (не)доїж, а своїх діток потіш

В Постійно (не)досипаючи, людина швидко втрачає сили.

Г (Не)вечерявши легше, а повечерявши — краще

► З’ясуйте, якою має бути форма дієслів, наведених у дужках, щоб народні прислів’я набули смислу. Поясніть правопис слів з не. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Визначте, які форми дієслова утворилися.

1. Не (поговорити) з головою, не (брати) руками. 2. Учений та не (до) (вчити), не (провчити). 3. Свого горба ніхто не (бачити). 4. Не (думати), кілочка не (затесати). 5. Не (починати) — не (кінчити). 6. Без хазяйки і хата не (мести). 7. Прийшли не (прохати), то й підемо не (кохати). 8. Хто дітей не (мати), той жури не (знати). 9. Не (до) (вернутися) — (бити), (перевернутися) — (бити). 10. (Стояти) воді і риба не рада (Народні прислів’я).

Граматичний розбір

► Зробіть синтаксичний розбір речення та морфологічний розбір дієприслівника як особливої форми дієслова (за алгоритмом). Холодні вітри мчали полями, вривалися з розбігу в ліси і, покружлявши, знесилені падали в хащах (Ю. Мушкетик).

АЛГОРИТМ

розбору дієприслівника як особливої форми дієслова

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Поставте на полях зошита оцінку за свою роботу на уроці. Чи задоволені ви нею?

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Складіть рекомендації-заборони щодо правил безпечної поведінки на воді, використовуючи різні форми дієслова з не.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити