Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄПРИСЛІВНИК

УРОК № 47 ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Мета:

□ навчальна: навчити вирізняти дієприслівниковий зворот у текстах, правильно вживати дієприслівниковий зворот у мовленні, редагувати тексти з помилками;

□ розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам'ять;

□ виховна: виховувати почуття дружби, поваги до народних традицій.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість, українознавство.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Щасливий навіть той, хто (не)маючи друга, живе поруч доброго сусіда.

І. Вихованець

ПЕРЕБІГ РОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Акцентуаційна хвилинка (слова записані на дошці)

► Вимовте хором слова, правильно їх наголошуючи. Перепишіть слова в зошит, поставивши правильний наголос.

Бажати, бажання, обіцяти, обіцянка, довідуватися, довідник, показувати, показник, питати, запитання.

Гра «ланцюжок»

► Проти одного з дієслів запишіть зазначений вид дієприслівника, виділивши в ньому суфікс.

Дієслово

Дієприслівник недоконаного виду теперішнього часу

Посміхаються


Дякують


Грають


Вчать


Борються


Баряться
Організація клас. Кожен ряд учнів одержує аркуші паперу, на яких у стовпчик записані дієслова (за кількістю учнів у ряді). Поряд з цими дієсловами:

□ учні першого ряду записують дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу, виділяючи суфікси;

□ учні першого ряду записують дієприслівники доконаного виду минулого часу, виділяючи суфікси;

□ учні першого ряду записують дієприслівники недоконаного виду минулого часу, виділяючи суфікси.

Акцентуаційна хвилинка (слова записані на дошці)

► Вимовте хором слова, правильно їх наголошуючи. Перепишіть слова в зошит, поставивши правильний наголос.

Відповідав — відповідавши, відповів — відповівши; бавитися, бавлюся, бавляться — бавлячись; радити, раджу, радять — радячи; лічити, лічу, лічиш, лічимо, лічите, лічать — лічачи; боротися, борюся, борешся, борються — борючись; бігти, біжу, біжиш, біжимо, біжать — біжачи; вести, веду, ведеш, ведемо, ведуть — ведучи.

Коментар для вчителя

Слова

Коментар

Дієприслівники минулого часу

Відповідав — відповідавши, відповів — відповівши

мають наголос такий, як і в дієсловах минулого часу

Дієприслівники теперішнього часу

бавитися, бавлюся, бавляться — бавлячись; радити, раджу, радять — радячи

утворені від дієслів зі сталим наголосом, наголошуються так само

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

ü Чи згодні ви з висловлюванням?

ü Поясніть правопис дієприслівника.

ü Поясніть граматичні зв’язки цього дієприслівника. Сьогодні ми розглянемо поняття «дієприслівниковий зворот».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Сформулюй правило!

► Згадайте, що називають дієприкметниковим зворотом і за аналогією сформулюйте визначення терміна «дієприслівниковий зворот».

Робота з підручником

► Прочитайте теоретичний матеріал підручника. Чи правильно ви дали визначення дієприслівниковому звороту?

Гра «хто швидше?»

► Послухайте частину фразеологізму. Якщо ви можете відтворити його повністю, підніміть руку і скажіть фразеологізм.

...не чуючи ніг, ... не пам’ятаючи себе, ... склавши руки, ... не моргнувши оком, ... засукавши рукава, ... не покладаючи рук, ... не шкодуючи сил, ... не довго думаючи.

(Бігти, тікати, сидіти, брехати, працювати, працювати, працювати, зробити).

лексичний практикум «Так буде українською»

► Прочитайте мовчки текст. Перекажіть його.

Дякуючи і завдяки

В усному мовленні та в писаних текстах не завжди розрізняють ці два слова. Багато хто каже й пише: дякуючи підтримці, дякуючи допомозі, дякуючи кліматичним умовам тощо. У всіх цих випадках треба вживати прийменника завдяки: завдяки підтримці (допомозі, кліматичним умовам). Наприклад, «Анрі-Жак страждав до ранку й стрів день на ногах тільки завдяки своєму бургундському темпераменту» (Ю. Яновський). Слово дякуючи, тобто висловлюючи подяку, є не прийменником, а дієприслівником і доречне в такому контексті: «Після вистави молода співачка кілька разів виходила з-за лаштунків, усміхаючись і дякуючи слухачам за увагу й тепло» (журн.) (О. Пономарів).

► З розглянутими словами складіть речення.

► Поставте питання до кожного дієприслівника в тексті.

Лінгвістичне моделювання

► З наведеними дієприслівниками утворіть словосполучення, поставивши питання до кожного дієприслівника.

Виходячи, сказавши, недочуваючи, зрозумівши, заходячи, не оглядаючись, під’їжджаючи, досягши.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення.

► Яке речення, на ваш погляд, передає головну думку?

Гостіння — явище традиційно давнє, характерне багатьом народам. Це один з важливих атрибутів етичного й естетичного співжиття, колективного дозвілля й спілкування, активна форма відпочинку. У середовищі простого народу погостіння було елементом демократичного спілкування, де набирали сили громадянські ідеї, гуртувалися громадські осередки. Воднораз такі гостини не тільки зберігали традиції, а й були підґрунтям для витоків народної творчості — пісень, танків, приказок та прислів’їв, поетичних форм народного пошанування тощо.

Гості, гостинність, погостіння, господиня... Які милозвучні ці слова, що походять з одного кореня! Вдало організована гостина — це і відпочинок, етична й естетична форма дозвілля, нарешті, рівень загальної культури у взаєминах і спілкуванні. Ідучи до знайомих й запрошуючи їх до себе, маємо пам’ятати про первісний зміст цього прекрасного звичаю! (В. Скуратівський)

► З’ясуйте значення слів етичний та естетичний.

► Чи однакове значення мають слова громадянський і громадський?

► Поясніть розділові знаки в підкресленому реченні.

► Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

► Зберігаючи зміст останнього речення, переробіть його так, щоб у ньому не було дієприслівникового звороту. Порівняйте два варіанти і скажіть, чи відбулися зміни у сприйнятті останнього речення.

► Розберіть виділений дієприслівник як особливу форму дієслова.

Мовна трансформація

► Зберігаючи зміст народних прислів’їв, перебудуйте їх так, щоб утворилися речення з дієприслівниковим зворотом. З якими прислів’ями цього не можна зробити? (З тими, у яких: 1) тільки одна дія, позначена дієсловом; 2) різні дії виконують різні особи, явища.)

1. Як не брехне, так не дихне. 2. Як не матимеш друга, не матимеш ворога. 3. Як прийде туга, пізнаєш друга. 4. Як вітер не дме, то й листя не шелестить. 5. Як води боятися, то не купатися. 6. Здобудеш освіту — побачиш більше світу. 7. Щастя — не підкова, під ногами не знайдеш (Нар. прислів’я).

► Як змінилася структура речень?

► Які речення виразніші — з дієприслівниковими зворотами чи без них?

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Подумай і поясни

► Порівняйте наведені словосполучення, поясніть чому і в яких випадках у кінці слова пишеться -чи, а в яких -чі.

Виконуючи обов’язки

Читаючи твір

Крокуючи вулицею

Виконуючі обов’язки

Читаючі твір

Крокуючі вулицею

Асоціативний кущ

► Запишіть їх у зошит якомога більше слів, що асоціюються у вас зі словом «гостинність».

Комунікативний практикум

► Із записаними словами складіть два речення про правила поведінки в гостях, використовуючи дієприслівниковий зворот і одиничний дієприслівник.

«Я стиліст»

► Зредагуйте речення. Поясніть причину помилок.

1. Слухаючи пісню, у мене виникло бажання записати її слова.

2. Сидячи в парку, до нас підійшли товариші. 3. Виходячи зі школи, здавалося учням, що ось-ось піде дощ.

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Проаналізуйте свої результати під час виконання вправ. Зробіть висновок, чи все вам зрозуміло.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (за вибором)

► Виконайте вправу з підручника.

► Доповніть правила поведінки в гостях, використовуючи дієприслівниковий зворот і одиничний дієприслівник.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити