Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄПРИСЛІВНИК

УРОК № 49 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 12. СКЛАДАННЯ Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ

Мета:

□ навчальна: навчити визначати комунікативну мету, враховувати екстралінгвальні чинники спілкування, повторити відомості про діалог, ситуацію спілкування;

□ розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам'ять;

□ виховна: виховувати культуру спілкування.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: усна народна творчість.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Бліцопитування

ü Назвіть види усного мовлення.

ü Пригадайте визначення діалогу.

ü Які його характерні ознаки?

ü Як ви розумієте поняття «ситуація спілкування»?

ü Хто є адресантом, а хто адресатом спілкування?

ü Які типи діалогів ви знаєте? (Діалог-повідомлення, діалог-з’ясування, діалог-спонукання)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

Мікрофон

► Прокоментуйте вислів «Успіху в житті досягає людина, яка вміє спілкуватися». Чи згодні ви з ним? Чому? Дізнайтеся в сусіда по парті його думку.

Комунікативні спостереження

► Сьогодні ми створюватимемо програму досягнення успіху під час діалогу. В її основу покладено правила з пам’ятки, з якими ви ознайомилися на попередніх уроках. Доповніть їх правилами, сформульованими за висловлюваннями видатних людей античності.

1. Навчившись слухати, ти зможеш отримати корисні відомості навіть від тих, хто говорить погано (Плутарх). 2. Ясність — головне достоїнство мови (Аристотель). 3. Коли під час бесіди ти хочеш довести співрозмовнику якусь істину, то найголовніше — не дратуватися і не сказати жодного недоброго чи образливого слова (Епіктет). 4. Не завжди говори, що знаєш, але завжди знай, що говориш (Клавдій).

Пам'ятка

Для побудови діалогу

1. Дотримуйте теми й мети спілкування.

2. Під час спілкування не перебивайте співрозмовника.

3. Будуйте репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку.

4. Слухайте зацікавлено й доброзичливо.

5. Дбайте про те, щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника.

6. Дотримуйте етикетних норм і правил поведінки під час діалогу.

► Прочитайте виразно вірш-жарт за ролями.

► Запропонуйте назву вірша.

► Автор дав назву за рисою одного зі співрозмовників. Яка це риса?

► Сформулюйте правило поведінки, що дозволить уникати таких ситуацій.

НАСТИРЛИВИЙ

— Ти спиш, Семене, при вікні?

— Ні.

— То, може, плачеш в тишині?

— Ні.

— Одержав вісті ти сумні?

— Ні.

— То просто думаєш, дивак?

— Так.

— Про що ж ти думаєш, Семене?

— Щоб відчепився ти від мене! (Грицько Бойко)

ІV. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ НА СПОСТЕРЕЖЕННЯ, РОЗІГРУВАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІЧНИХ ТЕКСТІВ

Проблемні ситуації «як би ти вчинив?»

► Уяви описану ситуацію. Назви правильну, на твій погляд, відповідь, обґрунтуй її. Поцікався, чи так думає товариш.

1. Ти йдеш вулицею, назустріч людина, яка (з усього видно) не рада зустрічі, не хоче, щоб її впізнали. Ти:

А пройдеш повз неї, вдавши що насправді її не впізнаєш;

Б все ж таки привітаєшся, не зупиняючись;

В привітаєшся, розпочнеш діалог «про справи — про здоров’я»?

2. Ти заходиш у крамницю. Чи потрібно вітатися?

3. У переповненому тролейбусі ти побачив знайомих. Чи будеш вітатися? Як? Чи розпочнеш діалог?

4. Ти сидиш у тролейбусі, заходить старенька бабуся. Твої дії:

А встанеш, мовчки поступившись місцем;

Б будеш дивитися у вікно, вдаючи, що нікого не помічаєш;

В встанеш, запропонувавши бабусі сісти: «Сідайте, будь ласка».

5. Ти збираєшся до виходу з тролейбуса. Разом з тобою збирається виходити дівчина. Ти:

А пропустиш її вперед зі словами: «Проходь, будь ласка»;

Б пройдеш уперед сам;

В вийдеш першим і подаси дівчині руку.

працюємо над дикцією (вправи на інтонування)

► Прочитайте якнайшвидше скоромовки, виразно вимовляючи слова в цілому й звуки, з яких вони складаються

► Прочитайте, звертаючи увагу на розділові знаки і виділені слова, на які падає логічний наголос. Як змінюється зміст реплік?

1) «Ну що, заспіваємо?» — запитав товариш.

2) «Ну, що заспіваємо?» — запитав товариш.

3) «Що болить?» — запитав лікар.

4) «Що, болить?» — запитав лікар.

5) Їла Марина малину.

6) Їла Марина малину?

7) Їла Марина малину.

8) Їла Марина малину?

Зрозумій мене! (вправа на визначення комунікативної мети)

► Прочитайте. Між ким він відбувається? Якими ви уявляєте співбесідників? Визначте умови спілкування. Дайте назву тексту.

— Ми з тобою йшли?

— Йшли!

— Кожух знайшли?

— Знайшли!

— А де ж він?

— Хто?

— Кожух.

— Який?

— Як який? Ми з тобою йшли?

— Йшли!

— Кожух знайшли?

— Знайшли!

— А де ж він?

— Хто?

— Кожух.

— Який? (Нар. творчість)

Мовленнєве завдання: Яка мета спілкування кожного зі співрозмовників? Що заважає співрозмовникам порозумітися? Як би ви допомогли їм це зробити? Прочитайте діалог за ролями. Запропонуйте його закінчення.

Мозковий штурм (вправа на побудову реплік-стимулів, формує вміння ставити запитання)

Ситуація спілкування: ваш друг повідомляє, що в нього з’явилася домашня тваринки (собака, кіт, папуга тощо). Сформулюйте й запишіть у зошит запитання, які можна поставити другу, щоб детальніше дізнатися про цю тваринку. Наприклад:

— Якого кольору його хутро (пір’я)?

— Що вона любить їсти?

— Чи придумав друг для нього кличку?..

складання діалогів з логічних пазлів. (робота у групах. групу утворюють учні, що сидять за двома сусідніми партами.)

ü Прочитайте репліки. Запишіть їх у логічній послідовності, розставляючи розділові знаки. Прочитайте уголос, дотримуючи правильної інтонації.

І група

НАЙКОРОТШЕ РЕЧЕННЯ

— Собака голосно гавкає на вулиці.

— Гав!

— Петре, придумай якесь речення.

— А коротше? (Нар. творчість)

ІІ група

ЮНИЙ МАТЕМАТИК

— Три? О, та ти ще не вмієш рахувати.

— Добре, тітонько!

— Три, тітонько.

— То скільки ти йому даси?

— Ні, тітонько, я вже вмію, але мій братик ще не вміє...

— Ось тобі десять цукерок, — каже тітка до Тарасика. — Але сам не їж — дай половину братикові (Нар. творчість).

Мовленнєве завдання

Який це вид діалогу? Що виражає заголовок: тему чи основну ідею тексту? Між ким може відбуватися ця розмова? Як ти вважаєш, чому створюється кумедний ефект під час спілкування?

Як звертаються співрозмовники один до одного?

Первинний зміст текстів

НАЙКОРОТШЕ РЕЧЕННЯ

Діалог між учителем і учнем відбувається на уроці:

— Петре, придумай якесь речення.

— Собака голосно гавкає на вулиці.

— А коротше?

— Гав! (Нар. творчість)

ЮНИЙ МАТЕМАТИК

— Ось тобі десять цукерок, — каже тітка до Тарасика. — Але сам не їж, дай половину братикові.

— Добре, тітонько!

— То скільки ти йому даси?

— Три, тітонько.

— Три? О, та ти ще не вмієш рахувати.

— Ні, тітонько, я вже вмію, але мій братик ще не вміє. (Нар. творчість)

Складіть діалог за однією із запропонованих тем

ü Складіть із сусідом по парті діалог за обраною вами темою. Запишіть репліки діалогу на аркуш, передаючи його один одному.

ü Прочитайте створений вами діалог.

Тема 1. «У здоровому тілі — здоровий дух».

Тема 2. «Співчуття до тварин настільки пов’язане з доброю натурою, що можна твердо стверджувати: той, хто жорстокий до тварин, не може бути добрим» (Ж. Поль).

Тема 3. «Найсильніший той, хто має владу над собою» (Сенека).

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Складання програми досягнення успіху під час діалогу

► Замість крапок уставте потрібні, на вашу думку, слова. Запам’ятайте положення цієї програми і спробуйте завжди їх дотримувати.

Програма досягнення успіху під час діалогу

1. Я ...спілкуватися і прагну, щоб діалог зі мною був для людей ... і ... Хочу ... людям і словом, і ділом. (люблю; корисним, приємним; допомагати) 2. Намагаюся в розмові бути завжди ..., ..., ... людиною, ... ставлюся до співрозмовника. Починаючи діалог, звертаюся ..., а до старших за себе людей ... (ввічливою, привітною, доброзичливою; з повагою; на ім’я; на ім’я і по батькові). 3. Ніколи не почну спілкування з ..., завжди знайду те, за що можна ... Про недоліки скажу ... (критики, похвалити, в коректній формі). 4. Умію ... слухати інших, ... співрозмовника. (уважно, не перебивати) 5. Знаю, як ... попросити і як ... відмовити, не ... людину, ... їй причину прохання або причину відмови. (ввічливо, ввічливо, образивши, пояснивши) 6. Пам’ятаю: ... говорити надто багато про себе. Говорю й пишу про те, що може бути . людині, з якою спілкуюсь. (неправильно, цікавим) 7. Учуся ... настрій співрозмовника, його ... до моїх слів. Не дозволяю собі виявляти ... Розумію, коли треба ... (відчувати, ставлення, поганий настрій, промовчати)

8. Знаю, як важливо дарувати ... й ... людям. (посмішку, добрі слова)

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Проаналізуйте роботу на уроці за схемою:

Я знаю ...

Я навчився ...

Я можу ...

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Розпитайте батьків про їхній улюблений шкільний предмет. Діалог запишіть у зошит.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити