УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ВИВЧЕНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з синтаксису і пунктуації, зокрема про розділові знаки простого і складного речень; формувати загально-пізнавальні вміння відрізняти просте речення від складного, правильно визначати головні і другорядні члени речення; розвивати творчі вміння будувати різні синтаксичні конструкції і правильно розставляти в них розділові знаки; виховувати шанобливе ставлення до української мови.

Тип уроку: повторення вивченого.

Українська мова — душа української нації!

А в душі і слава, і будучність!

І. Огієнко

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Робота з епіграфом.

Лише працьовитим і розумним, освіченим людям належить майбутнє, підкоряються вершини, до снаги надскладні виклики в житті. Тому продовжуємо опановувати мовні норми, зокрема повторимо про синтаксичні норми, вивчені вами в попередніх класах. Розділові знаки при однорідних членах, звертаннях, вставних словах у простому й складному реченнях.

III. Повторення вивченого.

Складання схеми за питаннями.

1. Як називають речення, що має одну граматичну основу?

2. Скільки граматичних основ може мати складне речення? Якими засобами в ньому пов’язані прості речення?

3. Чи є звертання і вставні слова членами речення?

4. Чи ускладнюють речення підмети, присудки, другорядні члени речення? Який розділовий знак при них уживають?

Колективна робота з текстом. Прочитайте висловлювання. Визначте, чи можна вважати його текстам. Спишіть, розставляючи потрібні розділові знаки. Поясніть свій вибір за допомогою правил. Поясніть лексичне значення виділених слів. Доберіть до них синонімічні. Знайдіть складне речення, підкресліть головні і другорядні члени речення. Визначте засоби зв’язку частин складного речення.

Мова специфічне і надзвичайно складне суспільне явище могутній засіб вираження багатогранної діяльності людей. За допомогою мови людина виражає свою людську сутність зв’язується і спілкується з іншими людьми виражає і передає своє сприйняття і розуміння навколишнього світу. Мова тісно пов’язана з мисленням людини вона є формою існування і засобом вираження людських думок (І. Матвіяс).

Творче конструювання. Продовжте думку, використовуючи ускладнювальні компоненти простого речення (однорідні члени, звертання, вставні слова тощо).

Зразок. Мова — найцінніший скарб... Мова — найцінніший скарб, душа народу.

1) У мові наша культура... 2) Бережімо мову... 3) Рідне слово — це частина краю... 4) Мова є зв’язок, що з’єднує покоління...

Дослідження-реконструювання. Замініть подані складні речення на речення з прямою мовою. Поясніть розстановку розділових знаків.

Зразок. О. Гончар говорив, що мова — це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. — О. Гончар говорив: «Мова — це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще».

1) Г. Світлична сказала, що грати словом — долею грати. 2) С. Плачинда зазначав, що мова — обличчя нації. 3) О. Гончар говорив, що мова — доля нашого народу. 4) І. Франко висловлював думку, що мова росте елементарно, разом з душею народу. 5) Рідна мова, за Д. Овсянико-Куликовським, — це музика й малювання душі. 6) Ю. Мушкетик говорив, що слова — це ті ж зерна, що вклали в родючу землю.

Нашу мову в час горя-біди,

Не одної тяжкої навали

Не на те рятували діди,

Щоб онуки її забували.

(Д. Білоус)

Мати, мова, Батьківщина

От і вся моя родина.

Батьківщина, мати, мова

Три джерельно вічні слова.

Батьківщина, мова, мати —

Нас повік не роз’єднати.

(М. Сингаївський)

О мово рідна! Золота колиско,

В яких світах би не бувала я, —

З тобою серцем, і по-українськи

Я вимовляю мамине ім’я.

(3. Кучерява)

Попереджувальний міні-диктант. Запишіть текст під диктування вчителя. Поясніть орфограми у словах та основні пунктограми.

Рідна мова — це все: невід’ємна частка Батьківщини, і голос народу, і чарівний інструмент. На його звуки відгукуються найтонші й найніжніші струни людської душі. У мові чується голос предків, відлунюють перегорнені сторінки історії свого народу. Вона є тим найдорожчим і найціннішим зв’язком, що з’єднує всі покоління народу в одне велике історичне живе ціле (За Б. Антоненком-Давидовичем).

Запитання для експрес-опитування.

1. Чим просте речення відрізняється від складного?

2. За допомогою чого з’єднуються частини складного речення?

3. Чим може ускладнюватися просте речення?

4. Які члени речення називають однорідними?

5. Які слова називають вставними?

6. Що називають прямою мовою? Які розділові знаки ставлять при ній?

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.

V. Пояснення домашнього завдання.

Уявити, що ви сучасником діалогу на тему «Мова — скарбниця духовності народу». Скласти невеликий діалог за цією темою. Записати його, дотримуючи правил оформлення реплік діалогу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити