УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ОКРЕМО, РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Мета: формувати вміння застосовувати правила написання прислівників через дефіс, разом, окремо; вчити користуватися словниками; розвивати в учнів мовленнєві вміння і навички, а саме: лексичні, словотвірні, правописні — орфографічні та пунктуаційні, творчу активність учнів; виховувати культуру мовлення, культуру оформлення письмових робіт.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Формування вмінь і навичок.

Спишіть текст, вставте пропущені букви і доберіть із довідки потрібні за змістом прислівники. Поясніть правопис, користуючись таблицею.

Поясніть правопис прислівників там-сям, тихо-тихо, коли-не-коли, хтозна-звідки, по-своєму, бозна-куди.

Утворіть префіксально-суфіксальним способом прислівники від числівників третій, четвертий, п’ятий, десятий, восьмий.

Наприклад: перший — по-перше.

Перекладіть українською мовою прислівники:

Влево, без вести, вокруг, сверху, снизу, справа, неудобно, постепенно, иногда, тотчас, одновременно, мимоходом.

Сформулюйте правила написання прислівників разом, використовуючи таблицю.

Прислівники, утворені за допомогою префіксів прийменникового походження

Прислівники з префіксами прийменникового походження, якщо в слові є суфікси:

-о, -е (-є), -и, -ки, -у (-ю), -а (-я), -і

Прислівники, утворені злиттям основ слів

набік, зараз, заміж, повік, отут, униз

напевно, втретє, безвісти, насправжки, знизу, справа, вгорі

горілиць, праворуч, мимохідь

Прислівники, які пишуться окремо, перевіряють за словником.

Користуючись словником синонімів, складіть синонімічні ряди до прислівників.

Даремно, несподівано, удавано, сміливо.

Опишіть відомий вам трудовий процес, уживаючи прислівники.

Робота з текстом (за варіантами). Прочитайте текст. З’ясуйте його стильову належність і тип мовлення. Спишіть, розкриваючи дужки. Визначте синтаксичну роль і розряд за значенням ужитих у тексті прислівників. Зробіть морфологічний розбір виділених учителем прислівників.

Варіант 1

Я відчиняю хатні двері, що (з)(на)двору пахнуть макухою, а з хати — хлібом і калачиками, які стоять у нас на всіх вікнах. За столом біля вузликів я знову бачу схилене обличчя мами. Вона вдивляється в яке(сь) насіння і що(сь) (по)шепки говорить до нього. А найближче до матері лежать вузлики з гарбузовим насінням. У мене одразу похололо (в)середині й нашорошилися вуха. Я вже хотів було податися назад, та в цей час мати побачила мене (М. Стельмах).

Варіант 2

Я завжди пам’ятаю, як урочисто проводжали в поле плугатарів із раннім плугом. Коли ж вони повертались (у)вечері (до)дому, їх стрічали (на)(пів)дорозі старі й малі. А яка то була радість, коли орач (по)малу виймав тобі з торби шматок причерствілого хліба й казав, що він од зайця! Це був найкращий хліб мого дитинства! А хіба не святом ставав той день, коли ти сам торкався до чепіг і (в)раз проводив свою першу борозну? (За М. Стельмахом)

Творче конструювання. Від поданих слів утворіть прислівники. Вкажіть спосіб їх творення.

Весняний, весна, легкий, перший, день, новий, високий, другий, ранок, тиждень.

Назвіть прислівники, від яких можна утворити ступені порівняння. Утворіть усі можливі форми вищого ступеня порівняння.

З прислівниками напам'ять і напоказ складіть по чотири словосполучення. Виділіть головне і залежне слова. Вкажіть, як залежне слово зв’язане з головним.

1) «дієслово + прислівник»;

2) «дієприкметник + прислівник»;

3) «дієприслівник + прислівник»;

4) «іменник + прислівник».

Відновлення деформованого висловлювання. Прочитайте текст. Відновіть деформований текст, поділивши його на абзаци й визначивши межі речень. Що виражає заголовок: тему чи основну думку? Доведіть, що висловлювання належить до науково-популярного стилю (назвіть слова-терміни, мовні звороти, властиві цьому стилеві).

Випишіть з тексту:

Варіант 1 — прислівники;

Варіант 2 — прислівникові сполучення, що пишуться окремо. Яку роль вони відіграють у висловлюванні?

СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ

Сімейний бюджет — це структура доходів і витрат сім’ї за певний період (тиждень, місяць або рік) складається він із двох частин і цим чудово ілюструє одвічну проблему обмеженості ресурсів перша частіша в цілому охоплює джерела формування сімейного бюджету, друга видатки німецький статистик XIX ст. Ернст Енґель на основі аналізу видатків сімей різного рівня достатку сформулював закон, який носить його ім’я — закон Енґеля зі зростанням доходів сім’ї питома вага видатків на харчування в основному знижується, частка видатків на одяг, житло, комунальні послуги змінюється мало, а витрати на задоволення культурних та інших потреб помітно зростають закон Енґеля, не раз підтверджений розрахунками, твердить, що найшвидше людство задовольняє свої потреби насамперед у продовольстві після задоволення продовольчих потреб настає черга витрат на одяг, хоча тут процесе «насичення» йде повільно і гальмується за рахунок таких явищ, як престиж і мода (Із журналу).

Ситуативне завдання (робота в парах). Уявіть ситуацію: ваш однокласник вважає, що можна бути щасливим, не приносячи користі іншим. Спробуйте переконати його в іншому — людина народжена для того, щоб приносити користь іншим. Складіть й розіграйте діалог відповідно до запропонованої ситуації, використовуючи прислівникові сполучення. Аргументуйте висловлені тези, ввічливо спростовуючи помилкові висловлювання свого співрозмовника.

По можливості, без сумніву, в міру, в нагороду, до останку, до речі, на жаль, на радість, час від часу, в основному.

Тестові завдання

1. Назвіть рядок, у якому всі прислівники утворені префіксально-суфіксальним способом:

А віднині, внизу, подекуди, поряд;

Б навпаки, втроє, уперед, навічно;

В по-іншому, віддавна, влітку, щоночі;

Г набагато, взимку, по-сусідськи, ось-ось.

2. Назвіть рядок, у якому всі прислівники утворені злиттям основ:

А напоказ, якнайкраще, позавчора, напівдорозі;

Б обабіч, самохіть, босоніж, ліворуч;

В мимохідь, передусім, щомісяця, спідлоба;

Г знадвору, поодинці, підтюпцем, позаторік.

3. У якому рядку наголос у всіх прислівниках падає на перший склад?

А криво, свіжо, далеко, близенько;

Б пусто, жахливо, жадібно, хитренько;

В товсто, тепло, віддано, широко;

Г сухо, темно, вороже, чистенько.

4. У якому рядку наголос у всіх прислівниках падає на останній склад?

А лежачи, щодоби, далеко, високо;

Б навіки, нагорі, осторонь, ріжучи;

В догори, навесні, навкруги, верхом;

Г часом, бігом, наниз, щодоби.

5. Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс:

А у/бік, по/друге, як/небудь, хоч/не/хоч;

Б будь/де, час/від/часу, на/троє, у/середині;

В пліч/о/пліч, раз/у/раз, по/нашому, по/двоє;

Г на/гора, хтозна/як, по/перше, по/латині.

6. Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться разом:

А що/духу, на/гору, десь/інде, на/що;

Б до/нині, за/одно, ані/трохи, на/четверо;

В по/троху, десь/то, на/совість, чим/дуж;

Г на/низу, на/мить, у/друге, на/диво.

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Використовуючи подані прислівники і прислівникові сполучення, скласти разом із батьками сімейний бюджет на місяць, спланувавши надходження й витрати.

У міру, насамперед, всього-на-всього, до останку, в цілому, час від часу, по можливості, по черзі, як слід, по-перше, по-друге, по-третє, якнайбільше.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити