УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ПРАВОПИС ЧАСТОК РАЗОМ, ОКРЕМО І ЧЕРЕЗ ДЕФІС. НЕ І НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

Мета: ознайомити семикласників з написанням часток разом, окремо і через дефіс; удосконалювати вміння вичленовувати частки в реченнях, визначати їх роль та розряди за значенням; розвивати творчі вміння використання часток у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до тваринного й рослинного світу.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Лінгвістична задача. Яке орфографічне правило ілюструє ця поезія? Сформулюйте його. Випишіть слова, що ілюструють приклади на це правило. Виділіть орфограми в словах.

Жили собі дієслова,

Рухливі й жвавії слова,

Які скакали, веселились

Й нікому зроду не корились.

Та стало враз життя сумне,

Коли з’явилась частка не.

Вона веліла не співати,

Не пустувать, не розмовляти...

Дієслова «не» не стерпіли

І стати поруч не схотіли...

Яка частина мови пишеться з дієсловами окремо?

III. Сприймання і засвоєння нових знань.

Вибіркова робота. Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку. Аргументуйте свою відповідь. З’ясуйте вживання великої літери. Випишіть частки й поясніть їх правопис. Яку роль вони відіграють у реченнях?

ЛІСОВІ БАЛАКУНИ

Якось насварилися птахи на відомих лісових балакунів:

— Хоч би хвилинку помовчали! А то Сорока цілісінький день скрекоче — плітки переказує, Зозуля все перераховує, та часом і помиляється. Пугач уночі лякає, спати не дає. А Болотяний Бугай у річку дзьоба пустить-бо та й гуде собі так, що аж на тому боці чути!..

Засоромилися балакуни. Зібралися докупи-таки, кажуть:

— І ми мовчати вміємо. Відтепер, аж доки нас не покличете, ми ані пари з дзьобів...

Аж тут із нори під сосною вилізли руді Лисенята та й почали гратися... Пугач не витерпів, витріщив свої банькаті очі:

— Пугу! Пу-гу-у! Ану геть звідси, не заважайте нам мовчати! Почувши це, Болотяний Бугай аж рвонув спересердя:

— Що ти за птах, Пугачу!..

А Зозуля перерахувала:

— Ку-ку! Ні, він не один, це ви обидва розбалакалися. Ку-ку! (За Ю. Ярмиш).

Лінгвістичне дослідження. Розкрийте дужки й запишіть частки, згрупувавши їх за правилами написання: разом, окремо і через дефіс.

Аби(хто), де(які), що(сь), мов(би), ніби(то), те(ж), от(же), каз-на(який), хіба(що), таки(знав), ні(з)ким, де(про)кого, тільки(но), пішов(таки), співаймо), не(спішив), не(в)же, все(ж)таки, якось(то), чим(би)то.

Творче завдання (за варіантами), Від поданих прислівників утворіть нові слова за допомогою часток казна, хтозна, сь, ані. Запишіть йс.

Варіант 1: скільки, звідки, трохи.

Варіант 2: давно, високо, мало.

Коментар учителя. Треба розрізняти частки би(б), же (ж), що пишуться окремо, і то, що пишеться через дефіс (сказав же, зробив би, такий-то), від би(б), же(ж), то, що є частиною сполучників та часток і пишуться разом (щоб, нібито, немовби).

Самостійна робота. Прочитайте речення. Визначте, якою частиною мови є виділені слова. Доведіть правильність свого твердження,

1) Як же не любити всемогутній труд! (В. Сосюра)

2) Пішов би я в Україну, пішов би додому, там би мене привітали, зраділи б старому.

3) Щохвилі, щомиті, як птиця в блакиті, співай, моє серце, співай! (В. Сосюра)

4) Чарівне море, та наймиліша серцю таки земля (Р. Іваничук).

5) Сонце тільки-но сіло десь за лісовими хащами (М. Коцюбинський).

6) Любіть працю на Землі, бо без цього не буде щастя нам і дітям нашим ні на якій планеті (О. Довженко).

Розберіть дві-три частки на вибір як частину мови, користуючись алгоритмом (учитель пропонує для розгляду на дошці).

Алгоритм розбору частки як частини мови

Навчальне редагування. Прочитайте сміховинку. Чи можна назвати її текстом? Аргументуйте свою думку. Передайте своїми словами зміст прочитаної розповіді. Випишіть частки. Визначте їх розряди за значенням та поясніть правопис.

— Питає, звідкіль я прийшов та що знайшов. Ходив я десь-то та знайшов дещо, та коли я що або абощо, то нехай мені абищо. От що, а не то що, а ви кажете, що там що чи абощо! Нехай мені бозна-що, коли збрехав що про що або нащо! (Нар. тв.)

Дослідження-відновлення, Прочитайте, Визначте межі речень, розставте розділові знаки. Доведіть належність тексту до художнього стилю. Який тип молення використав автор? Які речення можна доповнити частками? Перекажіть текст, використовуючи частки. Позмагайтеся, хто з однокласників використав найбільше часток.

Чудові степи білоцерківські прекрасно тут ранньої весни коли прокидається земля коли все на степу наливається життєдайним соком починає рости тягається буйно до сонця чудові ці степи влітку коли шумлять хліба коли жайворонки весело заливаються в небі коли до млості припікає сонце величний цей степ восени коли поля готові віддати свої незчисленні багатства коли з тріском лопаються на баштанах дивовижні великі кавуни і тече з них густий медовий сік коли цвітуть пізні гречки і п'янять та бадьорять їх пахощі людину (За С. Скляренком).

Розподільне письмо. Розкрийте дужки й запишіть слова та словосполучення в три стовпчики залежно від правопису: у перший — ті, що пишуться окремо, у другий — разом, у третій — через дефіс.

Написав (би), немов (би), як (небудь), економимо (чи) мало, спотикається (що) разу, казна (що), надумав (таки), електроніка (ж), майнув тільки (що), та (ж) так, роздивився (таки), а все (ж) таки, отакий (то), робить (аби) як, ні (до) кого, іди (ж) бо, пішов (аби) куди, (будь) куди, чого (б) небудь, (ні) скільки, стань (бо), (он) куди, (ген) далеко, тільки (но), ось (так), ото (ж), все (таки), отак (от), от (же).

Гра «Хто найшвидше і найбільше?» Запишіть якнайбільше слів із часткою будь, ураховуючи те, що ця частка може стояти перед словом і після нього.

Бесіда за питаннями.

1. Коли частки пишуться разом? Наведіть приклади.

2. Яка відмінність між словами теж і те ж? Аргументуйте відповідь.

3. Коли частки пишуться через дефіс? Наведіть приклади.

4. Коли частки пишуться окремо? Наведіть приклади.

5. Доведіть правильність написання часток годі-бо, візьми ж бо, таки попередив, все-таки, авжеж, хоч би.

Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис часток. Знайдіть і підкресліть слова, співзвучні з частками.

1) Наче (б) (то) минуло небагато часу, наче (б) (то) особливих подій чи перемін у його житті не сталося, а, дивись, він уже (не)колишній (Є. Гуцало). 2) Така(бо) зустріч могла бути (не)безпечною для них (І. Багряний). 3) Усі були скам’янілі й похмурі, тільки(но) діти не могли встояти на місці (М. Стельмах). 4) Не так(то) і встати, як упасти (Нар. тв.) 5) Усе(таки) час (не)так довго тягнеться (В. Нестайко). 5) Він все(ж)(таки) ловив себе на тому, що такий(от) розділ знає гірше, ні(ж) інший (Гр. Тютюнник). 6) Останні слова Гордій доказав уже біля гурту і те(ж) сів на валок (Гр. Тютюнник). 7) (Чи)мало бур так прогуло. (Б.-І. Антонич). Добрий вечір або(що), вечеряла(б) — нема(що) (Нар. тв.).

Перекладіть подані нижче частки українською мовою і складіть з ними речення. Порівняйте правопис часток в обох мовах.

Ведь, даже, ли, -либо, кой-, -ка, только, вовсе не, разве, неужели.

Складіть речення з поданими словами та сполученнями слів: отже — от же, дещо — де що, так-от — так от, аякже — а як же. Визначте, якими частинами мови вони є.

Гра «Редактор».

1) Полий цю яблуню — ад-же вона із яблучьками. Не хайже сад все світній встає там, де ридала мати на руїні (М. Рильський). 2) Як були ми малими і ще, як зберались йти на крайсвіту, ми любили вмиватись дощем, що б скоріше рости і міцьніти (В. Ткаченко). 3) Я хотіла-б людям для підмоги у кажду мить подати голос свій (В. Ткаченко). 4) Я тільки-що друже, була на Дніпрі,— твоя Україна квітує (М. Нагнибіда). 5) Грім на вогненому списі злитів увись і вибухнув над ними, і хто-зна-де осипався у низ (М. Нагнибіда).

Розподільний диктант. Розподіліть слова у дві колонки: у першу — ті, у яких частки пишуться через дефіс; у другу — ті, у яких частки пишуться окремо.

Сядь-бо, ходи-но, таки читав, будь-хто, казна-що, хто-небудь, зрозумів-таки, все-таки, пиши ж бо, все ж таки, іди ж но, яким би то, коли б то, так-от, тим-то, отакий-то, важкий-таки, як-от, нехай складає, учився б, почав би.

Відгадайте загадки.

1) Які дві частки разом літають?

2) Які частки ріжуть хліб?

3) Які чотири частки можна утворити зі словом онде? 4) Які частки наказують?

Відгадки: 1) Чи-ж. 2) Ні-ж. 3) Онде, он, де, не. 4) Хай, нехай. Накресліть міні-кросворди в зошиті й заповніть їх.

1) Запишіть у трьох клітинках три частки: дві вказівні й одну підсилювальну.

2) Впишіть у п’ять клітинок дві вказівні і дві словотворчі частки.

Відгадки: 1) Ото (ото, от, то). 2) Осьде (осьде, ось, де, сь).

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Скласти діалог (8—10 реплік) на тему «Рослинний і тваринний світ мого краю».


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити