Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 17 Другорядні члени речення. Додаток

Тема. Другорядні члени речення. Додаток.

Мета: закріпити у школярів відомості про другорядні члени речення, формувати вміння правильно їх уживати; ознайомити учнів зі способами вираження додатка; розвивати логічне та образне мислення, виховувати любов і повагу до рідного слова.

Очікувані результати: учні вміють розрізняти головні й другорядні члени; визначають додаток, означення, обставину; правильно визначають способи вираження та види додатків.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Другорядні члени речення». Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Які є головні члени речення?

— Як визначити підмет?

— Які способи вираження підмета вам відомі?

— Як виражається простий дієслівний присудок?

— Якими частинами мови виражається основна частина в складному іменному присудку?

— Які дієслова виступають у ролі зв’язок?

— У чому полягає особливість узгодження присудка з підметом? Наведіть приклади.

ü Робота біля дошки й у зошитах.

Запишіть речення. Вставте замість крапок пропущені букви чи знаки. Підкресліть головні члени речення. Укажіть способи їх вираження. Карпо був широкий у плечах, з бат..ківс..кими карими гострими очима, з блідуватим лицем, (І. Нечуй-Левицький) Починав ж..вріти схід сонця. (І. Нечуй-Левицький) Чимало води ..текло в Дунаї з того часу. (М. Коцюбинський) Добре ім..я — найкраще багатство. (Нар. творч.) Ніч мов криниця без дна. (М. Рильський)

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Мовний експеримент.

Спробуйте розповісти про свої канікули, вживаючи речення, що складаються тільки з головних членів. Якого висновку можна дійти щодо ролі другорядних членів у мовленні?

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

ü Опрацювання таблиці.

ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Види

Що означають

На які питання відповідають

Способи вираження

Приклади

Додаток

предмет

кого? чого? кому? чому? кого? що? на що? ким? чим? на кому? на чому?

іменник, займенник, числівник, дієслово (інфінітив), словосполучення 3 кількісним числівником у 3. в.

Мене любов ненавиті навчила. (Леся Українка)

Означення:

узгоджене,

неузгоджене,

прикладка

ознаки предмета

який? чий? котрий? скільки?

прикметник, займенник, порядковий числівник, дієприкметник, дієслово (інфінітив), прислівник, словосполучення

Пасажири проводжають очима літак. (О. Довженко)

Обставина: місця, часу, мети, способу дії, умови, допустовості та ін.

ознаки та умови дії

де? куди? звідки? коли? з якого часу? до якого часу? для чого? з якою метою? через що? з якої причини? як? яким способом? за якої умови? незважаючи на що?

іменник, прислівник, дієприслівник та інші частини мови

Палаюче сонце висить над степом. (М. Коцюбинський) і

ü Творче завдання.

Складіть за таблицею «Другорядні члени речення» 8-10 речень-прикладів. Підкресліть відповідні члени речення.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Інтелектуальна розминка.

З'ясуйте, хто чи що в цих реченнях є діячем і кого чи чого стосується названа дія.

Ніч темна людей всіх потомлених скрила під чорні, широкії крила. (Леся Українка) Рідні пісні навівали на нього багато споминів. (О. Гончар) Його кашель чув увесь куток. (О. Довженко)

ü Гра «Знайди зайве».

Укажіть речення, у якому немає додатка.

Темна хмара озвалася громом гучним. Золоті верболози розплели свої коси. Зайшов гарний хлопець. Ми пішли в ліс. Пастух пригнав з поля худобу.

ü Вибірково-розподільна робота.

З'ясуйте, у яких словосполученнях у ролі залежних слів виступають іменники у формі: 1) 3. в.; 2) інших непрямих відмінків. Заповніть таблицю. Назвіть вид словосполучення за способом вираження головного слова. Яке словосполучення є «зайвим»? Свою думку обґрунтуйте.

Прямі додатки

(іменники у 3. в. у формі без прийменника)

Непрямі додатки

(іменники у формі інших непрямих відмінків)Запалити вогонь, сюжет твору, зображено квіти, архітектура палацу, зберегти риси архітектури, поєднання звуків, символ життя, будівництво парку, елемент пейзажу, зведено будинок, зображення рослинності, динаміка життя, талант художника, ухвалити рішення, причина явища, освітлений сяйвом, сучасники художника, здобувати освіту, прообраз героїні.

ü Тренувальна вправа.

У поданих реченнях знайдіть додатки. Визначте, від якого члена речення вони залежать, якою частиною мови виражені.

Принесу до хати чорнобривці. (В. Ткачен ко) Вона підійшла до кіоску і купила два бутерброди. (О. Донченко) Дідо Капуш перестав з нього насміхатися. (Б. Харчук) Я найбільше люблю ловити раки. (А Дімаров) Гнат виніс теляті їсти. (М. Коцюбинський)

ü Робота з текстом.

Прочитайте текст. Визначте його стильову приналежність. Назвіть основні ознаки тексту. Усно перекажіть його. Випишіть словосполучення, у яких залежне слово відповідає на питання непрямих відмінків. Визначте синтаксичну роль додатків.

Незаперечним є твердження, що Шевченко — основоположник нової української літератури й нової української літературної мови. Творцем нової української літературної мови його вважають тому, що достойно завершив складний і тривалий процес виформування української мови на живій народній основі, який розпочали Іван Котляревський, Петро Гулак-Артемовський, Євген Гребінка, Григорій Квітка-Основ’яненко, і відкрив нові невичерпні можливості для її розвитку і вдосконалення, чим успішно скористалися Панас Мирний, Леся Українка, Іван Нечуй-Левицький, Михайло Коцюбинський, Михайло Старицький, Іван Франко, Борис Грінченко, Василь Стефаник, Ольга Кобилянська, Гнат Хоткевич, Степан Васильченко. Кобзар обробив, відшліфував фонетично милозвучне, синтаксично гнучке, лексично багате українське слово і підніс його до найвищої висоти — досконалої загальноукраїнської літературної мови.

(М. Степаненко)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання. Доберіть інформаційний матеріал про вулиці (провулки, майдани), де ви мешкаєте.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Робота в парах.

Письмово складіть запитання за вивченою темою (4-6) і зробіть взаємооцінювання відповідей.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити