Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 24 Контрольна робота на тему «Просте речення. Двоскладне речення». Тестування або диктант

Тема. Контрольна робота на тему «Просте речення. Двоскладне речення». Тестування або диктант*.

Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та умінь, розвивати вміння використовувати теоретичні знання на практиці; виховувати найкращі моральні риси.

Очікувані результати: учні розрізняють головні й другорядні члени речення; уміють визначати види присудків, означень та обставин, способи вираження підмета; правильно оформлюють на письмі вивчені конструкції; ставлять розділові знаки між підметом та присудком; знаходять і виправляють орфографічні та пунктуаційні помилки на вивчені правила; аналізують будову простого двоскладного речення, будову тексту, засоби зв'язку речень у ньому.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

Хід уроку

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Проведення інструктажу щодо виконання контрольних робіт.

Учитель знайомить восьмикласників із критеріями оцінювання тестових завдань: за правильне виконання завдань № 1-6 (з вибором однієї правильної відповіді) учні отримують по 1 балу; за правильне виконання завдань № 7-8 (на встановлення відповідності) — по 1,5 бала; за виконання завдань № 9 (відкритої форми) максимальна оцінка — 3 бали.), проводить інструктаж щодо виконання тестових завдань.

* Учитель обирає між тестуванням і диктантом з урахуванням Критеріїв оцінювання досягнень учнів.

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

üВиконання учнями тестових завдань.

ВАРІАНТ І

1. Укажіть правильне твердження.

Двоскладними реченнями називаються речення:

А у яких наявні обидва головні члени — підмет і присудок;

Б з одним головним членом;

В у яких головний член означає дію, що стосується певної особи;

Г у яких дійова особа мислиться неозначено.

2. Граматично незалежний член двоскладного речення, що означає предмет, про який говориться в реченні, називається:

А додатком;

Б обставиною;

В підметом;

Г присудком.

3. Укажіть речення, у якому підмет виражений словосполученням.

А Дідусь із Васильком пішов косити.

Б Сто зозуль кувало щовесни.

В Машина спускалася в байрак.

Г Мені осіння ніч короткою здається.

4. Укажіть речення зі складним іменним присудком.

А Мені і в непроглядній пітьмі днів твоя лунала б мова солов’їна.

Б Як романтично він умів оповідати про норов лебедів і звичаї гусей.

В Млиновеє коло шумить.

Г Поля й толока лежали покриті грубою верствою снігу.

5. Укажіть речення, у якому прикладка з означуваним словом пишеться через дефіс (дефіс пропущено).

А Не той тепер Миргород, Хорол річка не та.

Б За яскраве забарвлення дали омелюхам ще одну назву красавки.

В Дрозди чикотні з діловитим азартом дзьобали ягоди.

Г Князь Кий скликав усіх мужів на раду.

6. Укажіть речення, у якому вжито прямий додаток.

А Дуб із дубом стали рядом, гомоніли древнім ладом.

Б Виходить дівчина із хати води в криниці набирати.

В Темна хмара озвалася громом гучним, освітилась вогнем блискавиці...

Г У батька — шитий пояс шовку червоного.

7. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1 обставини

А

Усе тіло зробилося легким, пружним, нестримним …

2 означення3 додаток

Б

Тиша і холод обіймають його.


В

Теплохід пішов по Дніпру вниз.


Г

Розквітає гарна калина і стає червоною.

8. Установіть відповідність між реченням і способом вираження присудка в ньому.

1

простий

дієслівний

А

За рідний край віддать готові вони свою гарячу кров.

2

складений

Б

Ти вічно цвіти, Батьківщино.


дієслівний

В

Вечір був чарівний, зоряний, пісенний.

3

складений

іменний

Г

Шум акацій... Посьолок і гони.

9. У кожному з речень визначте граматичну основу. Укажіть вид присудків.

Лине наді мною небо України.

Небо в сутінь буває сірим...

А життя триває.

Мелодія була тендітна.

Я перестаю боятися вітру.

Відповіді: 1А, 2В, ЗБ, 4Г, 5А, 6Б, 7: 1В, 2Г, ЗБ.; 8: 1Б, 2А, ЗВ.

ВАРІАНТ ІІ

1. Укажіть правильне твердження.

Просте речення — це:

А речення з кількома граматичними основами;

Б речення, у якому кілька граматичних основ поєднуються сурядними сполучниками;

В граматично організована одиниця мови, яка має одну граматичну основу;

Г речення, у якому кілька граматичних основ поєднуються підрядним зв’язком.

2. Порядок слів у реченні може бути:

А прямим і зворотним;

Б головним і другорядним;

В слабким і сильним;

Г закінченим і незакінченим.

3. Укажіть речення зі складним дієслівним присудком.

А Снаряди почали вже падати в річку.

Б Осінь стояла червоно-багряна, палаюча, суха.

В І нехай наше життя буде чудесною піснею.

Г Тече вода в синє море, та не витікає.

4. Укажіть речення, у якому вжито непрямий додаток.

А Жінка стала одбирати книжки.

Б Всіх владарка-ніч покорила.

В Більш за все чомусь любив я моркву.

Г Вкрилась темна земля зіллям-рястом дрібним...

5. Укажіть речення, у якому ставиться тире між підметом і присудком (окремі розділові знаки пропущено).

А Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.

Б Життя стає радістю і святом для кожного в рідному краю.

В У Києві є чарівні своєю красою й привабливістю місця.

Г Будівля була відкрита всім чотирьом вітрам.

6. Укажіть речення, у якому вжито неузгоджене означення.

А Накрапає теплий, справді-таки дрібен-дрібен дощик.

Б Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів.

В Шопена вальс...

Г Гола земля, бита крилами вітру, безнадійно сіріла над олов’яним небом.

7. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1

додаток

А

Український степ чарівний і величний.

2

означення

Б

Ми готувалися переходити річку.

3

обставина

В

Синіли плавні за Дніпром.Г

Андрійко був повновидий, ясноокий, кучерявий.

8. Установіть відповідність між реченням і способом вираження присудка в ньому.

1

простий

А

Місто стало невпізнанним.


дієслівний

Б

На погребні любив спати дід.

2

складений

В

Довга зимова ніч. Довга.


дієслівний

Г

Літературний гурток вивчатиме твори сучасних письменників.

3

Складений іменний

9. У кожному з речень визначте граматичну основу. Укажіть вид присудків.

Шуміла осінь жовтим садом.

Червона осінь сіла спочивать.

Осінь я давно хвалити звик за її веселий, добрий звичай.

Осінь — вмирання, примир’я, прощання.

Вода стає прозорішою.

Відповіді: 1B, 2А, ЗА, 4Г, 5А, 6В, 7: 1Б, 2А, 3В; 8: 1Г, 2Б, 3А.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Після того як зібрано зошити, вчитель відповідає на запитання учнів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити