Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 24 Контрольна робота на тему «Просте речення. Двоскладне речення». Тестування або диктант

Тема. Контрольна робота на тему «Просте речення. Двоскладне речення». Тестування або диктант*.

Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та умінь, розвивати вміння використовувати теоретичні знання на практиці; виховувати найкращі моральні риси.

Очікувані результати: учні розрізняють головні й другорядні члени речення; уміють визначати види присудків, означень та обставин, способи вираження підмета; правильно оформлюють на письмі вивчені конструкції; ставлять розділові знаки між підметом та присудком; знаходять і виправляють орфографічні та пунктуаційні помилки на вивчені правила; аналізують будову простого двоскладного речення, будову тексту, засоби зв'язку речень у ньому.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

Хід уроку

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Проведення інструктажу щодо виконання контрольних робіт.

Учитель знайомить восьмикласників із критеріями оцінювання тестових завдань: за правильне виконання завдань № 1-6 (з вибором однієї правильної відповіді) учні отримують по 1 балу; за правильне виконання завдань № 7-8 (на встановлення відповідності) — по 1,5 бала; за виконання завдань № 9 (відкритої форми) максимальна оцінка — 3 бали.), проводить інструктаж щодо виконання тестових завдань.

* Учитель обирає між тестуванням і диктантом з урахуванням Критеріїв оцінювання досягнень учнів.

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

üВиконання учнями тестових завдань.

ВАРІАНТ І

1. Укажіть правильне твердження.

Двоскладними реченнями називаються речення:

А у яких наявні обидва головні члени — підмет і присудок;

Б з одним головним членом;

В у яких головний член означає дію, що стосується певної особи;

Г у яких дійова особа мислиться неозначено.

2. Граматично незалежний член двоскладного речення, що означає предмет, про який говориться в реченні, називається:

А додатком;

Б обставиною;

В підметом;

Г присудком.

3. Укажіть речення, у якому підмет виражений словосполученням.

А Дідусь із Васильком пішов косити.

Б Сто зозуль кувало щовесни.

В Машина спускалася в байрак.

Г Мені осіння ніч короткою здається.

4. Укажіть речення зі складним іменним присудком.

А Мені і в непроглядній пітьмі днів твоя лунала б мова солов’їна.

Б Як романтично він умів оповідати про норов лебедів і звичаї гусей.

В Млиновеє коло шумить.

Г Поля й толока лежали покриті грубою верствою снігу.

5. Укажіть речення, у якому прикладка з означуваним словом пишеться через дефіс (дефіс пропущено).

А Не той тепер Миргород, Хорол річка не та.

Б За яскраве забарвлення дали омелюхам ще одну назву красавки.

В Дрозди чикотні з діловитим азартом дзьобали ягоди.

Г Князь Кий скликав усіх мужів на раду.

6. Укажіть речення, у якому вжито прямий додаток.

А Дуб із дубом стали рядом, гомоніли древнім ладом.

Б Виходить дівчина із хати води в криниці набирати.

В Темна хмара озвалася громом гучним, освітилась вогнем блискавиці...

Г У батька — шитий пояс шовку червоного.

7. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1 обставини

А

Усе тіло зробилося легким, пружним, нестримним …

2 означення

3 додаток

Б

Тиша і холод обіймають його.

В

Теплохід пішов по Дніпру вниз.

Г

Розквітає гарна калина і стає червоною.

8. Установіть відповідність між реченням і способом вираження присудка в ньому.

1

простий

дієслівний

А

За рідний край віддать готові вони свою гарячу кров.

2

складений

Б

Ти вічно цвіти, Батьківщино.

дієслівний

В

Вечір був чарівний, зоряний, пісенний.

3

складений

іменний

Г

Шум акацій... Посьолок і гони.

9. У кожному з речень визначте граматичну основу. Укажіть вид присудків.

Лине наді мною небо України.

Небо в сутінь буває сірим...

А життя триває.

Мелодія була тендітна.

Я перестаю боятися вітру.

Відповіді: 1А, 2В, ЗБ, 4Г, 5А, 6Б, 7: 1В, 2Г, ЗБ.; 8: 1Б, 2А, ЗВ.

ВАРІАНТ ІІ

1. Укажіть правильне твердження.

Просте речення — це:

А речення з кількома граматичними основами;

Б речення, у якому кілька граматичних основ поєднуються сурядними сполучниками;

В граматично організована одиниця мови, яка має одну граматичну основу;

Г речення, у якому кілька граматичних основ поєднуються підрядним зв’язком.

2. Порядок слів у реченні може бути:

А прямим і зворотним;

Б головним і другорядним;

В слабким і сильним;

Г закінченим і незакінченим.

3. Укажіть речення зі складним дієслівним присудком.

А Снаряди почали вже падати в річку.

Б Осінь стояла червоно-багряна, палаюча, суха.

В І нехай наше життя буде чудесною піснею.

Г Тече вода в синє море, та не витікає.

4. Укажіть речення, у якому вжито непрямий додаток.

А Жінка стала одбирати книжки.

Б Всіх владарка-ніч покорила.

В Більш за все чомусь любив я моркву.

Г Вкрилась темна земля зіллям-рястом дрібним...

5. Укажіть речення, у якому ставиться тире між підметом і присудком (окремі розділові знаки пропущено).

А Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.

Б Життя стає радістю і святом для кожного в рідному краю.

В У Києві є чарівні своєю красою й привабливістю місця.

Г Будівля була відкрита всім чотирьом вітрам.

6. Укажіть речення, у якому вжито неузгоджене означення.

А Накрапає теплий, справді-таки дрібен-дрібен дощик.

Б Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів.

В Шопена вальс...

Г Гола земля, бита крилами вітру, безнадійно сіріла над олов’яним небом.

7. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1

додаток

А

Український степ чарівний і величний.

2

означення

Б

Ми готувалися переходити річку.

3

обставина

В

Синіли плавні за Дніпром.

Г

Андрійко був повновидий, ясноокий, кучерявий.

8. Установіть відповідність між реченням і способом вираження присудка в ньому.

1

простий

А

Місто стало невпізнанним.

дієслівний

Б

На погребні любив спати дід.

2

складений

В

Довга зимова ніч. Довга.

дієслівний

Г

Літературний гурток вивчатиме твори сучасних письменників.

3

Складений іменний

9. У кожному з речень визначте граматичну основу. Укажіть вид присудків.

Шуміла осінь жовтим садом.

Червона осінь сіла спочивать.

Осінь я давно хвалити звик за її веселий, добрий звичай.

Осінь — вмирання, примир’я, прощання.

Вода стає прозорішою.

Відповіді: 1B, 2А, ЗА, 4Г, 5А, 6В, 7: 1Б, 2А, 3В; 8: 1Г, 2Б, 3А.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Після того як зібрано зошити, вчитель відповідає на запитання учнів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити