Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК №53 Розвиток зв'язного мовлення. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу

Тема. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу.

Мета: ознайомити учнів з основними вимогами дооформления протоколу як документа офіційно-ділового стилю (його структурою і мовним оформленням); розвивати мовленнєво-комунікативні вміння складати протокол відповідно до комунікативного завдання.

Очікувані результати: учні вміють складати протоколи та грамотно їх оформлюють; уміють робити витяг із протоколу, визначають стилі, сферу їхнього використання, типи і жанри мовлення.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, пам'ятка «Як оформляти протокол».

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Експрес-опитування.

Пригадайте особливості офіційно-ділового стилю і продовжте вислови.

— Основна функція офіційно-ділового стилю — ...

— Сфера вживання офіційно-ділового стилю — ...

— Загальні ознаки офіційно-ділового стилю — офіційність, ...

— Мовні ознаки, притаманні текстам офіційно-ділового стилю,— ...

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Лінгвістичне спостереження з елементами аналізу.

Прочитайте записані на дошці речення і скажіть, у прямому чи переносному значенні вжито виділені слова. Доведіть свою думку. Назвіть

відомі вам види ділових паперів. Навіщо кожен із них складається?

Без дозволу, без жодних віз напнеш на човні полотно — і в вічність по хлюпких морях — напереріз... (П. Тичина) Чарівний корінь! Щасливий корінь! Не потребує він декларації про вірність рідній землі. Цвіте знай собі, як легенда весняна. (Л. Левчев) Учора заява: не розмовляйте зі мною очима. Сьогодні благання: поговоріть зі мною очима. (Г. Онкович)

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Слово вчителя.

Політичні, економічні, організаційні питання розглядаються на численних зборах, нарадах, конференціях, пленумах. Ця вкрай необхідна робота, можливо, не була б результативною, якби не фіксувалась у протоколі. Адже саме на підставі протоколу від працівників можна вимагати виконання доручених їм колективом завдань.

Протокол — це документ, у якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань, зборів тощо. У протоколі відображаються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, прийняті в результаті обговорення.

За обсягом інформації протоколи бувають трьох видів: стислі (записуються питання, прізвища доповідачів і прийняті рішення); повні (стисло записуються виступи доповідачів та інших осіб, фіксується весь хід засідання); стенографічні (дослівно фіксується весь хід засідання).

Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної. У вступній частині вказується дата проведення зборів, зазначаються прізвища та ініціали присутніх. Подається порядок денний зборів із переліком питань, що розглядаються. Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ містить такі частини: «Слухали», «Виступили», «Ухвалили». Ці слова треба писати великими літерами з нового рядка. Після них ставлять двокрапку. Кожний розділ пишеться з абзацу.

Витяг з протоколу — це певна частина (уривок) протоколу, оформлена належним чином. Витяги з протоколів оформлюють на загальних, спеціальних бланках або чистих аркушах паперу.

Реквізити витягу з протоколу ті ж самі, що і в протоколі.

Витяг з протоколу є копією частини протоколу, яка стосується певного питання порядку денного. Ці документи використовують для доведення прийнятих на зібранні рішень до зацікавлених осіб або організацій.

Під час складання витягу з протоколу з оригіналу документа до витягу без будь-яких змін і скорочень переносять такі реквізити: порядковий номер;

назва зібрання (збори, нарада, конференція тощо); найменування установи (підприємства, організації), де відбувається зібрання; дата проведення;

місце складання (назва населеного пункту);

прізвища та ініціали присутніх (або кількість присутніх).

Інші реквізити переносять так:

З порядку денного вибирають лише ті питання, рішення з яких цікавить замовника витягу з протоколу (при цьому порядкові номери цих пунктів порядку денного залишають без змін); з основної частини протоколу вибирають тільки той розділ або кілька розділів, що стосуються відповідних питань порядку денного; з реквізиту «Підпис» переносять прізвища та ініціали голови і секретаря зібрання. Проте ці особи витяг із протоколу не підписують.

Обов’язковим реквізитом витягу з протоколу є відмітка витягу про засвідчення документа, яка складається з напису «Згідно», найменування посади особи, яка її оформила, підпису особи і дати засвідчення. Підпис особи може бути скріплений печаткою установи (підприємства, організації).

Згідно Начальник відділу кадрів /Підпис/ В. М. Добровольський 25.04.16

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

ü Опрацювання пам'ятки.

ЯК ОФОРМЛЯТИ ПРОТОКОЛ

У протоколі зазначаються:

1) назва установи чи організації;

2) назва ділового папера (протокол);

3) найменування колективного органу (педрада, шкільна рада);

4) вид засідання (збори, нарада, конференція);

5) дата засідання;

6) номер ділового папера;

7) прізвище й ініціали голови та секретаря засідання;

8) склад присутніх (список або кількість), кількість відсутніх і причини відсутності;

9) порядок денний засідання;

10) зміст засідання (хто говорив і про що, прийняті рішення);

11) підписи голови і секретаря засідання.

ü Ознайомлення зі зразком протоколу.

Зразок

ПРОТОКОЛ № 2

зборів учнів 8-А класу середньої школи № 143 м. Харкова від 15 січня 2016 р.

Голова зборів — Я. Полякова Секретар — М. Тимченко

Присутні: 27 учнів, класний керівник А. І. Кожем’якіна, учитель інформатики В. В. Сіраш, голова батьківського комітету Р. П. Лещенко.

Відсутні — 2 особи (через хворобу).

Порядок денний:

1. Про організацію гуртка користувачів ПК для учнів класу (доповідач Троян Т.).

2. Про підготовку учнів до екскурсії до м. Умань (доповідач Овчаренко А.).

І. Слухали:

Старосту класу Т. Троян про те, що більшість учнів виявили бажання оволодіти ПК, проте не всі мають комп’ютер удома. Виступили:

1. Голова класного батьківського комітету Р. П. Лещенко запропонувала організувати для учнів гурток для навчання їх роботи на ПК.

2. Учитель інформатики В. В. Сіраш підтримала ініціативу й запевнила, що надасть в організації роботи гуртка необхідну допомогу.

Ухвалили:

1. Клопотатися перед директором школи про організацію гуртка користувачів ПК для учнів класу.

2. Доручити членам батьківського комітету скласти план роботи гуртка на І півріччя.

II. Слухали:

А. Овчаренко поінформувала про можливість придбання у туристичному бюро путівок для дводенної екскурсії до м. Умань. Ухвалили:

1. Інформацію взяти до уваги.

2. Просити батьківський комітет організувати придбання 20 путівок на листопад 2009 року.

Голова зборів (підпис) — Я. Полякова Секретар — М. Тимченко

ü Ознайомлення зі зразком витягу протоколу.

Прочитайте зразок витягу з протоколу. Укажіть його реквізити та зверніть увагу на місце їхнього розташування. Порівняйте цей документ із поданим вище зразком протоколу. Поміркуйте, з якою метою укладаються витяги.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8

зборів учнівської ради загальноосвітньої школи № 143 м. Харкова

від 23 квітня 2016 р.

II. СЛУХАЛИ:

Інформацію Стрілець Т. О. про підсумки конкурсу «Наша класна кімната»

УХВАЛИЛИ:

2. Рекомендувати педагогічній раді школи нагородити учнів 8-А класу поїздкою до м. Києва.

Голова зборів Т. Л. Борисенко

Секретар Л. В. Загоруйко

Згідно Заступник директора школи /Підпис/ Г. О. Коваль 27.04.16

ü Колективне складання протоколу учнівських зборів.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Диктант-переклад.

Перекладіть українською мовою та запишіть подані словосполучення. Вносить в протокол — ...; заслушать доклад — ...; общее собрание— ...; действующий закон— ...; доводить до сведения — ...; сделать заключение — ...; заключительное слово — ...; вынести решение — ...; в заключение необходимо отметить — ...; решать в один голос — ... .

Довідка: вписувати до протоколу; заслухати доповідь; загальні збори; чинний закон; доводити до відома; зробити висновок; кінцеве слово; наприкінці треба (слід) зазначити; постановляти; ухвалювати одноголосно.

ü Редагування.

Проаналізуйте фрагменти протоколів. Відредагуйте речення, пояснивши характер помилок.

Така огорожа не забезпечувала випадків крадіжок. Це було виявлено охоронцями і прийняті міри.

Розглядалися учні Бондаренко та Василенко, які несвоєчасно з’являються на заняття у неохайному вигляді.

Силами активу був придбаний тенісний стіл. Його відремонтували і при допомозі адміністрації він працює непогано.

Слухали: Про виконання плану ремонту школи, так як літо на носу, а графік ремонту сорван.

Для утримання нормальної температури у всіх класних кімнатах школи поставили ртутні градусники.

ü Робота в групах.

Складіть протокол.

1 група: засідання гуртка.

2 група: класних зборів.

3 група: витяг із протоколу класних зборів.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання. Скласти протокол на одну з поданих тем: «Збори учнів 8-А і 8-Б класів», «Шкільні батьківські збори».

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Для мене сьогодні на уроці найцікавішим (найскладнішим) було...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити