Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 56 Відокремлені й невідокремлені означення, і способи їхнього вираження. Розділові знаки при відокремлених означеннях

Тема. Відокремлені й невідокремлені означення, і способи їхнього вираження. Розділові знаки при відокремлених означеннях.

Мета: пояснити учням умови відокремлення і невідокремлення означень та відповідні пунктуаційні правила; удосконалювати навички самостійної роботи з текстом; виховувати любов до природи, уміння бачити її красу й багатство.

Очікувані результати: учні знаходять у реченнях відокремлені й невідокремлені означення; правильно розставляють розділові знаки при них; уміють розрізняти узгоджені й неузгоджені відокремлені означення; знаходять і виправляють допущені пунктуаційні помилки; будують висловлювання, використовуючи виражальні можливості речень з відокремленими означеннями в усному й писемному мовленні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиці «Узгоджене означення», «Неузгоджене означення».

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Пошуково-вибіркова робота.

Прочитайте текст. Визначте його стильову належність. Пригадайте, який другорядний член речення називається означенням. Знайдіть у тексті означення. Визначте, що сприяло їх відокремленню.

У травневому лісі хвилі квітів, ніжних і чистих, хлюпають під ноги. А повітря, настояне на ароматах горобини й мокрого листя, приємно дурманить голову.

Любку дволисту дуже поважають у народі. Не один старається перенести її, кудлату і біло-кремову, з лісу до себе у квітник чи садок. Але перенесена, вона, як правило, гине. Тому дехто вважає, що її, дику, взагалі не можна приручити.

(За Є. Шморгуном)

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Простежте, за яких умов угоджене означення відокремлюється, а за яких не відокремлюється. Свою відповідь аргументуйте.

Стоптана копитами коней дорога проходила ліворуч. Дорога, стоптана копитами коней, проходила ліворуч. Стоптана копитами коней, ліворуч проходила дорога.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Лінгвістичне спостереження.

Запишіть речення. Чи можна виділені групи слів вважати відокремленими означеннями? Свою відповідь обґрунтуйте.

Слова ті, сміливі й пекучі, здіймали в голові рої думок. (А. Шиян) Осяяний сонцем, перед нами розкрився зовсім новий світ. (О. Довженко) Озеро, оточене густими кущами та високими вербами, було не широке, але довге, в одному місці вузенькою протокою сполучалось з річкою. (Ю. Збанацький) Над приморавськими лісами підіймалося сонце, велике, ласкаве. (О. Гончар)

ü Слово вчителя.

Відокремлені означення можуть бути виражені прикметниками, дієприкметниками, прикметниковими і дієприкметниковими зворотами. На письмі відокремлені означення (як узгоджені, так і неузгоджені) виділяються комами, а у вимові — інтонацією. Іноді перед декількома відокремленими означеннями, які стоять у кінці речень, ставлять тире.

Не відокремлюють: узгоджені означення, які за змістом стосуються присудка: Хата стояла нагорі чиста, біла, весела. (І. Нечуй-Левицький); узгоджені означення, які стоять перед означуваним словом і виконують лише роль означення: Битий не раз ворог відступав на захід. (І. Цюпа)

Неузгоджені означення зазвичай не відокремлюються, за винятком деяких випадків.

ü Опрацювання таблиць.

УЗГОДЖЕНЕ ОЗНАЧЕННЯ

Умови відокремлення

Приклади

Поширене і стоїть після означуваного слова

Біжить Василь, увесь мокрий од довгого бою, біжить у великій тривозі. (О. Довженко)

Стосується особового займенника

А він іде, високий, посивілий, на схід, на захід поле огляда. (А. Малишко)

Стоїть після означуваного слова, перед яким уже є узгоджене означення

Волохатий лісовий джміль, неповороткий і вайлуватий, домовито гуде над блакитними купами чебрецю. (Ю. Яновський)

Має обставинний відтінок

Місячним сяйвом залиті, мріють сади. (В. Сосюра)

Відділене від означуваного слова іншими членами речення

Артилеристи збирались докупи, збентежені і злі. (О. Довженко)

НЕУЗГОДЖЕНЕ ОЗНАЧЕННЯ

Умови відокремлення

Приклади

Виступає як однорідне з відокремленим узгодженим означенням

Народилося море, безкрає, з неосяжним морським обрієм. (О. Довженко)

Пояснює власні імена

В окулярах і в чорному платті, трохи манірна, Ліда нагадувала класну наглядачку старих часів. (О. Донченко)

Стосується займенників

У сатиновій сорочці, у полатаних штанях, він прийшов сюди першим. (А. Шиян)

Перед ним можна поставити вислів, а саме

Взагалі він має дивну властивість зникати при очах, ставати зовсім непомітним і ніколи нікому не заважати. І (О. Гончар)

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Тренувальна вправа.

Перебудуйте подані речення так, щоб невідокремлені означення стали відокремленими. Запишіть речення. Визначте, для чого вживаються відокремлені означення.

Зразок. Змиті дощем хліба яскраво зеленіли.— Хліба, змиті дощем, яскраво зеленіли.

Ось срібний та круглий місяць виринув з-за скелі і став серед неба. (Дніпрова Чайка) Просторе, піснувате й гаряче безлюдне подвір’я нагадувало кимось ненароком закинутий сюди шматок південної пустелі. До воріт вибігли зацікавлені появою незнайомої дівчини діти. (О. Гончар) Піднята греблею річка тече ліниво й утворює затоки й плеса. Важко дишучи, кінь зупинився знесилений. (Ю. Японський) На призьбі сиділо восьмеро дрібних та малих дітей. Оповитий туманом високий берег мріяв удалечині. (І. Нечуй-Левицький)

ü Лінгвістичне конструювання.

1. Перебудуйте подані речення так, щоб відокремлені означення, виражені дієприкметниковими зворотами, стали невідокремленими.

2. Назвіть слова, до яких належать відокремлені й невідокремлені означення. Дослідіть, як впливає місце означення відповідно до означуваного слова на його відокремлення.

Які страви, освячені традицією, мають бути на столі? Багатокімнатні хати мали поряд ще й окремі господарські прибудови із чотирисхилими дахами, вкритими соломою чи очеретом. (В. Таїк) Дні, проведені в Богданівні, пробуджували в художника потяг до фольклору, любов до природи. (В. Жадько) Дядько Роман зовсім не помічає хлоп’ячих голів, занурених у полин. Був у Романовім садку куток, повитий особливою таємничістю. (О. Гончар) Віддалік мовчало громаддя копиць, схожих на вершників. (В. Дрозд) Я йшов вулицею, вдихав на повні груди повітря, настояне на пахощах розквітлих акацій та бузку. (М. Красуцький)

ü Пояснювальний диктант.

Запишіть подані речення. Поясніть розділові знаки при відокремлених членах речення.

По обидва береги Раставиці через усю Вербівку стеляться сукупні городи та левади, не огороджені тинами. (І. Нечуй-Левицький) Знедолений ладом ворожим, він працею держить всі стани... (П. Грабовський) Монгольське військо стояло довгими рядами, по кістки у воді, сумне, безрадне. (І. Франко)

ü Творче завдання.

Складіть і запишіть сім речень із відокремленими означеннями. Поясніть умови їхнього відокремлення, способи вираження, розділові знаки при них.

ü Лінгвістичне конструювання.

З поданими словами та сполученнями слів складіть речення так, щоб означення в одному випадку відокремлювалися, а в другому не відокремлювалися. Поясніть розстановку розділових знаків.

Жовте, похмуре, сліпе сонце. Чорна низька хмара. Укрита снігом земля. Прикритий листям берег. Уся в цвіту галявина. Щасливі та рум’яні обличчя.

ü Пунктуаційний практикум.

Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Обґрунтуйте свій вибір. Над нами висіла половина неба темного густо-синього з яскравими блискітками зір. Тією хвилею живою наполоханою Шептала зім’яло, притиснуло до жердин. Шептало старанно жував скошену вранці траву. Батіг злітає в червонясте небо довгий та в’юнкий тонким дротяним охвістям безжально обвиває Шепталові спину. Білий

кінь з несподіванки спотикається на рівному місці і полонений страхом забуває всі недавні думки. Він кидається в гущу, в гарячі кінські тіла гніді вороні. (В. Дрозд)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Поєднайте в пари й запишіть речення з однотипними відокремленими означеннями. Свій вибір обґрунтуйте.

А Уже біля корів, задихані, розбентежені, з блиском в очах, з видимим щастям у кожного в руці, ми по-справжньому надивляємося на яблука. (О. Гончар)

Б Диякон, з рижою по пояс бородою, пер, наче з бочки, товстого баса. (Панас Мирний)

В Вершники, озброєні рушницями, шаблями, ятаганами, оточили офіцерів. (І. Пільгук)

Г Випливли в море, бурхливе, неспокійне, холодне. (О. Іваненко)

1 Прибув мій канівський земляк, молодий, рухливий, допитливий. (Г. Костюк)

2 Ікону святого Миколая, зі світськими рисами і великою бородою, відтворив невідомий маляр.

3 Польова доріжка, сіра, буденна, у пилюці, стає зовсім інакшою. (О. Гончар)

4 Похилі береги, розмиті дощами та весняною повінню, їжачилися брилами граніту. (П. Наніїв)

Відповідь: A-З (речення з узгодженими й неузгодженими означеннями); Б-2 (речення з неузгодженим означенням); В-4 (речення з узгодженим означенням, вираженим дієприкметниковим зворотом); Г-1 (речення з узгодженим означенням, вираженим одиничними прикметниками).

ü Гра «Закінчи речення».

— Відокремлені означення — це...

— Невідокремлені означення — це...

— Умови відокремлених узгоджених означень такі...

— Кому не ставлять при узгоджених означеннях, коли...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити