Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

УРОК № 55. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 13. УСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ НА ТЕМУ ПРО МОВУ, ЩО ВИМАГАЄ ЗІСТАВЛЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ В НАУКОВОМУ СТИЛІ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про особливості побудови усного повідомлення; повторити й узагальнити знання учнів про стилі мовлення, зокрема науковий; ознайомити учнів з підстилями наукового стилю; удосконалювати вміння розрізняти тексти різних стилів; ознайомити учнів з текстами, що вимагають зіставлення й узагальнення;

✵ розвивальна: удосконалювати вміння самостійно складати усне повідомлення на лінгвістичну тему, що вимагає зіставлення й узагальнення, застосовуючи різні мисленнєві операції, поглибити знання учнів зі стилістики, культури усного й писемного мовлення;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до людей науки.

Соціокультурна лінія: відомі науковці.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Треба знати, що де казати.

Народна творчість

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО СТВОРЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО МОВУ В НАУКОВОМУ СТИЛІ

Робота зі словником

За допомогою тлумачного словника з’ясувати лексичне значення слів стиль, підстиль, повідомлення.

Робота з текстом з елементами узагальнення

► Прочитати текст. Дібрати до нього заголовок. Довести, що висловлювання належить до наукового стилю.

Сфера суспільної діяльності, у якій функціонує науковий стиль, — це наука. Для цього стилю притаманна різноманітність мовних жанрів, серед яких основними є: наукова монографія і наукова стаття, дисертаційна робота, науково-навчальна проза (підручники, навчальні та методичні посібники), науково-технічні твори (інструкції, правила техніки безпеки), анотації, реферати, наукові доповіді, лекції, а також науково-популярні тексти.

Науковий стиль реалізується переважно в письмовій формі. Однак з розвитком засобів масової комунікації, зі зростанням значущості науки в сучасному суспільстві, збільшенням числа наукових контактів, таких як конференції, симпозіуми, наукові семінари, зростає роль усної наукової мови.

Основними ознаками наукового стилю є точність, абстрактність, логічність і об’єктивність викладу. Саме вони організують у систему всі мовні засоби, що формують цей стиль, і визначають вибір лексики в тексті. Для цього стилю характерне використання спеціальної наукової та термінологічної лексики. Тексти наукового стилю мови можуть містити не тільки мовну інформацію, але й різні формули, символи, таблиці, графіки тощо (З підручника).

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

► Розглянути таблицю, скласти повідомлення «Основні ознаки наукового стилю».

НАУКОВИЙ СТИЛЬ

Форма

Підстилі

Ознаки

✵ усна

✵ писемна

✵ власне науковий

✵ науково-навчальний

✵ науково-популярний

✵ уживання слів у прямому значенні;

✵ стрункість викладу;

✵ логічна послідовність;

✵ наявність термінів;

✵ використання складних речень

Підготовка учнів до моделювання повідомлень про мову в науковому стилі

► Прочитати уважно тексти. Зіставити їх, розкрити спільні й відмінні ознаки. Простими ускладненими вважаються такі речення, до складу яких входять однорідні члени речення, відокремлені члени речення, звертання, вставні й вставлені компоненти. Ці речення в структурному відношенні неоднотипні.

Спільна їхня ознака — вони мають одну граматичну (предикативну) основу, у них виникають додаткові смислові і синтаксичні відношення. Так, вставні слова виражають модальні значення достовірності, невпевненості тощо; відокремлені члени надають реченню значення додаткової обставинності (причини, часу, місця, мети), пояснення, включення, виключення, уточнення: У драмі людській небагато дій: Дитинство, юність, молодість і старість (Л. Костенко); На північ від Богуслава, в урочищі Маслів Став, жив хутором старий козак Добридень (П. Панч).

Граматичними показниками ускладнення виступають сполучники (тобто, а саме, хоч, як, та й), похідні прийменники (крім, попри, замість, завдяки), інші службові слова (наприклад, зокрема, у тому числі), а також інтонація і порядок слів: На Маковея збирають люди усяку городину, а саме: мак, кріп, цибулю, часник, моркву, соняшник, редьку... (А. Кримський).

Ускладнювальна частина — це засіб виокремлення важливих у смисловому й стилістичному відношенні компонентів речення.

► На основі опрацьованих текстів узагальнити матеріал у вигляді таблиці. Підготувати усне повідомлення в науковому стилі на тему «Спільні й відмінні ознаки простого неускладненого і простого ускладненого речення».

Дослідження-обґрунтування

► Дослідити, чому подані речення належать до різних видів простих речень. Зробити висновок у формі міні-повідомлення в науковому стилі про роль відокремлень у структурі простого речення.

1. Джерельну вірність з копанки-криниці я спрагло пив, схилившись до трави. І вас прошу не забувать напиться, яких висот би не сягнули ви (В. Крищенко). 2. Я схилився до трави і спрагло пив джерельну вірність з копанки- криниці. І вас прошу не забувать напиться, яких висот би не сягнули ви.

Моделювання повідомлення на основі тексту-зразка

► Прочитати вступну статтю про особливості побудови Тлумачного словника (Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс] Режим доступу: eslovnik.com). Яку роль для читача виконує вступна стаття в словнику?

V. ПІДСУМОК УРОКУ

► Прочитати речення. Підкреслити підмети, порівняти їх, визначити способи їх вираження.

Серпень з вереснем стрічається між осінню і літом. Серпень з вереснем схрестили довгі шпаги (М. Рильський).

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення в науковому стилі про особливості побудови Фразеологічного словника української мови


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити