Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 56. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПРИКЛАДКИ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про відокремлені члени речення, ознайомити з відокремленими прикладками, їхнім місцем у реченні;

✵ розвивальна: формувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені прикладки, давати їм характеристику, правильно інтонувати речення з відокремленими прикладками; розвивати творчі вміння конструювати речення з відокремленими прикладками;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу формувати інтерес до відомих постатей України.

Соціокультурна лінія: видатні особистості України.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Правопис: коми й тире в реченнях із відокремленими прикладками.

✵ Культура мовлення і стилістика: побудова речень із відокремленою прикладкою; синоніміка простих ускладнених речень; інтонація речень з відокремленою прикладкою.

✵ Текст (риторичний аспект): використання відокремлених прикладок в усному й писемному мовленні.

міжпредметні зв'язки: відокремлення як засіб художнього зображення; використання конструкцій із відокремленням у текстах художнього стилю.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Отакий-то наш отаман — орел сизокрилий.

Т. Шевченко

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Мозковий штурм

♦ Які члени речення можуть відокремлюватися?

♦ За яких умов можливі відокремлення означень?

♦ Який член речення називають прикладкою? Чи може вона відокремлюватися?

IV. УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ

Спостереження-дослідження

► Прочитати текст. Визначити тип і стиль тексту. Дослідити, чи відповідає заголовок змісту тексту.

КОШОВИЙ ОТАМАН ІВАН СІРКО

Іван Дмитрович Сірко — кошовий отаман Запорізької Січі — вісім разів обирався отаманом. Україна — Лівобережна, Правобережна, Слобожанщина — в шістдесяті-сімдесяті роки ХVІІ століття не знала людини, яка б могла зрівнятися популярністю з Іваном Сірком.

Загальне визнання і безмежну вдячність сучасників набула очолена Іваном Сірком героїчна боротьба козацтва проти ворогів — турецько-татарських агресорів, — що загрожували українському народові. Запорозький витязь — відважний отаман — уважав найголовнішою метою кожного походу — визволення невільників, що конали в тяжкому рабстві у ворогів — султанській Туреччині та Кримському ханстві. Великий талант полководця, особиста хоробрість, мужність і відвага поєднувались в ньому з безмежною відданістю народній справі (За О. Апанович).

► З’ясувати, чи всі виділені частини тексту є відокремленою прикладкою. Поясніть роль відокремлених прикладок.

► Простежити, яке місце в реченні відповідно до означуваного слова може посідати відокремлена прикладка. Навести приклади з тексту.

Лінгвістичне дослідження пошукового характеру

► Колективне опрацювання опорної схеми (вміщена в підручнику). Опрацювати теоретичний матеріал підручника, зробити висновок про розділові знаки, що вживаються в реченнях з відокремленими прикладками.

► Доберіть 4-6 запитань за текстом параграфа. На основі дібраних запитань складіть і розіграйте діалог.

Пояснювальний диктант

► Записати речення, розставивши, де потрібно, розділові знаки. Позначити в реченнях пунктограму «Кома і тире при відокремлених прикладках». Схарактеризувати їх, скориставшись алгоритмом (за підручником).

1. Тут Богдан козацький батько і полковників аж п’ять ще й Іван Виговський писар розмовляючи сидять (І. Франко). 2. Підвівся Іскра полковий обозний син Остряниці Якова Іван (Ліна Костенко). 3. Ой був на Січі старий козак на прозвище Чалий вигодував сина Саву козакам на славу (Народна творчість). 4. Один лише Ярема Бобир наш родич по дідовому коліну не постраждав у цій пригоді (О. Довженко).

Творче конструювання

► Перебудувати речення, щоб виділені компоненти виступали в ролі відокремленої прикладки. Розставити потрібні розділові знаки. Указати на слова, які конкретизують відокремлені прикладки.

1. На Січі отаман Іван Сірко жив у курені, їв разом з козаками з одного казана. Історики вважали, що за своїми спартанськими звичками кошовий отаман Іван Сірко нагадував київського князя Святослава (За О. Апанович). 2. Боліло серце в січового полковника Дмитра Вітовського (Є. Куртяк). 3. Правнук запорізького козака Володимир Вернадський усе своє життя був пов’язаний з Україною (С. Ковальчук).

► Дослідити, чи змінюється зміст речень при їх трансформації.

► Пояснити, яку роль виконують відокремлені прикладки в реченні.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

«Мікрофон»

✵ Що я вивчив?

✵ Про що дізнався?

✵ Чого навчився?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Опрацювати параграф підручника.

► Підготувати розповідь про одного з відомих письменників (Т. Шевченко, Леся Українка, І. Франко та ін.), використовуючи відокремлені прикладки. Записати складений текст.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити