Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 69. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В ПРОСТОМУ УСКЛАДНЕНОМУ РЕЧЕННІ

Мета:

✵ навчальна: узагальнити й систематизувати знання учнів про просте ускладнене речення;

✵ розвивальна: удосконалювати вміння й навички працювати над визначенням видів та структури простого речення; аналізувати компоненти речень, що їх ускладнюють, та способи їх вираження; розвивати вміння правильно розставляти розділові знаки в них; розвивати творчі вміння використання простих ускладнених речень у власних висловлюваннях;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до людей.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Лексикологія і фразеологія: синоніміка простих речень

✵ Культура мовлення і стилістика: правильне інтонування простих речень, урахування їх структури та стилю мовлення.

✵ Текст (риторичний аспект): використання у висловлюваннях простих речень з різним порядком слів.

Соціокультурна лінія: видатні українці.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Дослідження-спостереження

► Прочитати текст. Дібрати до нього назву, обґрунтувавши її вибір.

► Назвати стилістичні особливості тексту. Проаналізувати синтаксичну структуру речень. Виписати лише прості ускладнені речення. Пояснити орфограми й пунктограми.

Можна жити в Україні і нічого не приносити їй. Можна жити поза краєм і ніколи не полишати його. Власне, таким життям жив славний син України — письменник, поет, філософ і навчитель Богдан Лепкий. Ціле своє життя, перебуваючи поза рідними сторонами, ніколи не відривався він від них. Україна, її люди, її молоде покоління залишалося в його серці, його думках і його праці.

Був багатогранний. Як Олександр Олесь, Гнат Хоткевич, Іван Франко, Агатангел Кримський міг працювати в кількох ділянках одночасно. Чим тільки не цікавився і в яких царинах не проявляв себе... Він успішно читає лекції з літератури, висвітлює питання культури та історії України, не одному відкриваючи вперше цікаві сторінки духовної культури українців. Є одним із засновників курсів українознавства, приймає іспити в школах. Пишучи художні твори і поезії, перекладаючи інші поезії, не жаліє часу на виступи, на працю над підручниками й організаційними проектами. Спішить працювати. Не рахується з титулами власними і, вживаючи багатьох псевдонімів для підпису власних праць, не дбає про виявлення свого імені. Бо не підпис важливий для нього, а діло...

Довго недооцінювали його. Вийшло кілька збірок, а відгуків — жодного. Як митець чекав на слово критиків і турбувався, що не помічають (К. Немира).

► З’ясувати лексичне значення слів царина і псевдонім. За потреби зверніться до тлумачного словника.

► Розкрити зміст виділеного речення.

► Знайти в тексті неповне речення, пояснити розділові знаки.

► Знайти речення з однорідними членами, визначити їхні види.

Лінгвістичне конструювання. (Робота в групах)

1- ша група

Спираючись на знання про однорідні члени речення, скласти усне повідомлення про їх види та особливості вживання розділових знаків. Проілюструвати прикладами з тексту.

2- га група

Спираючись на знання про відокремлені члени речення, знайти такі речення в тексті, пояснити типи відокремлень. На основі проведеного аналізу скласти усне повідомлення.

Пояснювальний диктант

► Переписати, розставляючи розділові знаки. З’ясувати типи ускладнень у реченнях. Зробити синтаксичний і пунктуаційний розбір речень (усно). Старше покоління українців тут на материковій Україні пам’ятає світлі дні своєї юної пори, коли у читальнях злітали до небокраю віщі слова «Видиш брате мій товаришу мій...». Усі діди і батьки достеменно знали, що цей шедевр українського мелосу створили брати Лепкі Богдан і Лев. Це вони виносили у серцях своїх той жалісно прощальний розмай національного духу засіяли зерна великої й величавої любові до отчої землі, до того краю, де все починається з материнських ручаїв.

Молодшому поколінню на жаль не давали змоги знати імена авторів цього прощального духовного реквієму нації. І декламували зі сцен і співали «Чуєш брате мій.» як народну пісню. І трактували її так звані мистецтвознавці як прокляття живих тому краєві, куди мовляв втікали наші краяни від соціальної прірви, яку тут в Україні заготували їм попередні феодально-капіталістичні режими (За В. Качканом).

► Знайти речення з уточнювальними членами, схарактеризувати їх, визначити спосіб вираження, пояснити розділові знаки.

► Знайти речення зі звертаннями, пояснити розділові знаки.

► Знайти в тексті речення, перебудувавши які, невідокремлені означення стали б відокремленими.

Творче конструювання

► Спираючись на попередній текст, складіть твір-мініатюру «Пісні мого покоління». Шляхом обговорення виберіть найкращий із творів.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти повідомлення «Розділові знаки в простому ускладненому реченні».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити