Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 19. ДОДАТОК ЯК ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про додаток як другорядний член речення; сформувати поняття про прямий і непрямий додаток;

✵ розвивальна: розвивати вміння визначати вид додатків у реченнях, удосконалювати навички доречно використовувати додатки у власному мовленні;

✵ виховна: виховувати повагу до культурної спадщини свого народу.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Лексикологія: засвоєння нових слів.

✵ Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень з однорідними членами з використанням сполучників; дотримання правильної інтонації в реченнях з однорідними членами з різними видами зв'язку.

✵ Текст (риторичний аспект): використання однорідних членів речення в текстах художнього стилю.

Міжпредметні зв'язки: однорідні члени речення як засіб художньої виразності (література).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Розгляньте схему, запропоновану в підручникові. З’ясуйте те, що вам уже відомо про додаток.

Додаток — це другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія або щодо якого ця дія відбувається, і відповідає на питання непрямих відмінків: кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому?

Додаток виражається найчастіше іменником, займенником або іншою частиною мови в значенні іменника.

Виконання вправи

► Прочитайте. У яких реченнях додаток означає предмет, на який переходить дія, а в яких — предмет, що виступає знаряддям дії? Від якого дієслова (перехідного чи неперехідного) залежить додаток?

1. Відкривай гарячі груди, мати-земле! Дощ остудить, оживить і запліднить і пшеницею, й ячменем, буйним повівом зеленим білі села звеселить (М. Рильський). 2. Гриби й ягоди збирав він дід у лісі краще за нас усіх і розмовляв з кіньми, з телятами, з травами, з старою грушею і дубом — з усім живим, що росло і рухалось навколо (О. Довженко). 3. Як він любить цей зоряний степ уночі! 4. Все навкруги пашіло полум’ям, дихало густою спекою (О. Гончар)

Методичний коментар

Прямим називається додаток, який залежить від перехідного дієслова і стоїть у знахідному відмінку без прийменника. Наприклад: Встала й весна, чорну землю сонну розбудила (Т. Шевченко). Додаток вважається прямим і в родовому відмінку:

а) якщо перехідне дієслово вживається із заперечною часткою не, наприклад: І ми стоїм на всенародній варті,— не вирвать зброї з нашої руки (М. Бажан);

б) якщо дія, виражена перехідним дієсловом, переходить не на весь предмет, а на частину його, наприклад: Мокрина пішла додому, а ввечері знов прийшла до куреня, взяла хліба, риби й води (І. Нечуй-Левицький).

Усі інші додатки, тобто додатки, виражені непрямими відмінками і знахідним відмінком з прийменником, є непрямими, наприклад: І майор справді дбав про родинні справи своїх бійців, як про свої власні (О. Гончар).

Лінгвістичне спостереження

► З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова (виконуємо по черзі з кожної групи разом).

1. Відстань долає кінь, перешкоду поборює воля. 2. Мала лінь велике горе приносить. 3. Один язик мед принесе, другий біду накличе. 4. Слухняного можна словом навчити, а неслуха й віжками не навчить. 5. Розум будинки зводить. 6. За одного вченого двох невчених дають.

Підсумок: отже, розбираючи прислів’я, ми з’ясували, що виділені слова — це другорядний член речення — додаток.

Вибіркова робота на основі тексту з елементами аналізу

► Прочитати текст. Що нового ви дізналися з нього? Визначити тему й основну думку. Скласти план.

Спілкуючись між собою, люди разом порають землю, будують державу, її економіку, створюють свою історію, духовні цінності, розвивають культуру. Спілкування як процес і продукт життєдіяльності людей має багате минуле, а як результат наукових досліджень — коротку історію. Багато цінного й цікавого про етику й етикет, культуру спілкування та поведінки знаходимо в пам’ятках історії і літератури, зокрема в українських джерелах.

Одним із перших описав спілкування на території нинішньої України ще у V ст. до н.е. Геродот. Він розповідав, як наші пращури спілкувалися при світлі вогнища, «казали казку», «баяли байку».

Цікаві свідчення того, як у далекі часи жили люди, як вони захищали свою землю, як розвивали ремесла і, звичайно, як спілкувалися, дає Велесова книга — збірка поліських пам’яток V-IX ст. Люди вміли спілкуватися, бо правили п’ятнадцять століть через віче, де будь-хто міг слово сказати — і то було благом. Узагалі слово для людей було вагомою частиною життя, через нього вони доходили згоди й розв’язували свої життєві проблеми (Г. Чайка).

► Виписати сполучення слів, до складу яких входять додатки. Схарактеризувати додатки.

► Дослідити, у яких відмінках додатки можуть виражатися іменниками чи займенниками з прийменниками. Навести власні приклади.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

«Мікрофон»

♦ Сьогодні на уроці я дізнався (дізналася)...

♦ Я зрозумів (зрозуміла)...

♦ Мене здивувало...

♦ Я збагатився (збагатилася) інформацією про.... .

♦ Тепер я знаю…

Оцінювання й мотивація навчальних досягнень

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу за підручником.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити