Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 24. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про узагальнено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати вміння аналізувати узагальнено-особові речення, відрізняти їх від означено-особових і неозначено-особових;

✵ розвивальна: формувати вміння визначати стилістичну функцію цих синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів мовлення;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу підвести учнів до осмислення краси й багатства українського слова

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Лексикологія: засвоєння фразеологізмів (а також прислів'їв і приказок), крилатих висловів (у формі односкладних і неповних речень).

✵ Культура мовлення і стилістика: речення двоскладні й односкладні різних видів як синтаксичні синоніми. Уживання в описах називних речень для позначення часу й місця. Використання неповних речень у діалозі, а також у складних реченнях для уникнення невиправданих повторень. Правильне інтонування неповних речень.

✵ Текст (риторичний аспект): використання ключових слів для підготовки усного висловлювання.

Міжпредметні зв'язки: односкладні й неповні речення як виражальний засіб у художніх творах (література).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

► Прочитати народні вислови. Дослідити їхню синтаксичну організацію. Розподілити й записати до відповідної колонки таблиці.

Двоскладні речення

Односкладні речення1. Балаканням роботи не почнеш і не закінчиш. 2. Без діла слабіє сила. 3. Брехню слухають, а брехунів б’ють. 4. Бреше — і не заїкається. 5. Будинки зводять не язиком, а сокирою. 6. Усяка порада добра тільки до часу 7. Губами говори, а руками роби. 8. Держи язик за зубами. 9. Добра порада цінніша злата. 10. Довго роздумуй, та не довго роби. 11. До чужого рота не приставиш ворота. 12. Дурний язик — голові не приятель. 13. Людина славна не словами, а ділами. 14. Людям язиків не зав’яжеш (Нар. творчість).

► З’ясувати, на яку особу — означену чи узагальнену — указує головний член односкладних речень.

III. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ З ТЕМИ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Робота з підручником

► Прочитати теоретичний матеріал, розглянути приклади. Узагальнено-особовими називаються односкладні речення, головний член яких означає дію, що може стосуватися будь-якої особи в будь-який момент часу.

Головний член таких речень зазвичай виражений дієсловом у формі 2-ї особи однини теперішнього чи майбутнього часу дійсного або наказового способу, рідше — в інших формах. Наприклад:

1. Не навчиш вовка орати (Нар. творчість). (Дієслово у формі 2-ї особи однини) 2. За одного битого двох небитих дають (Нар. творчість). (Дієслово у формі 3-ї особи множини)

Основне призначення узагальнено-особових речень — образне вираження узагальнених суджень, тому особливого поширення вони набули в приказках, прислів’ях, загадках, казках. За допомогою узагальнено-особових речень також даються інструкції, рецепти, позначаються закономірності.

ІV. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВИХ ЗАВДАНЬ ПІЗНАВАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

► Спишіть речення, розкриваючи дужки. Доведіть, що всі ці речення є узагальнено-особовими. До яких односкладних речень подібне кожне з них за способом вираження головного члена? Підкресліть головні члени, виділіть у них закінчення.

1. Вовка пастухом (не)ставлять (Нар. творчість). 2. Пл (и,е)каймо в серці кожне гроно, прозоре диво кал (е,и)нове (Д. Білоус). 3. Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня... (Л. Костенко). 4. Як сіно косять, то дощів (не)просять (Нар. творчість). 5. Дивиш (ь)ся і (не)надивиш (ь)ся, дишеш і (не)надишеш (ь)ся чистим, гарячим і пахучим повітрям (І. Нечуй-Левицький). 6. (Не)хвали коня, поки з дороги (не)верн (и,е)шся (Нар. творчість).

► Доведіть, що останнє речення є складним. Як з’єднані його частини?

► Пригадайте і запишіть 3-5 прислів’їв чи приказок, що мають будову узагальнено-особових речень. Визначте, чим виражений у них головний член речення. Поясніть зміст одного з висловів.

Пояснювальний диктант

► Записати афоризми Григорія Сковороди. Виділити головний член, указати на спосіб його морфологічного вираження.

1. Бери вершину і матимеш середину. 2. Більше думай і тоді вирішуй. 3. Визначай смак не по шкарлупі, а по ядру. 4. З видимого пізнавай невидиме. 5. Не за обличчя судіть, а за серце. 6. Пізнаєш істину — відійде тоді у кров твою сонце. 7. На новий путівець шукай нові ноги. 8. Не називай солодким те, що породжує гіркоту (Г. Сковорода).

► Які вислови називають афоризмами? Навести приклади крилатих висловів відомих вам письменників, громадських чи політичних діячів. Чи всі афоризми оформлюються у формі односкладних речень?

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Диктант із коментуванням

► Розмежувати означено-особові та узагальнено-особові речення.

1. Будьмо! Будьмо і будуймо наш міцний державний дім! (Г. Черінь) 2. Лиш борися, не мирися, радьше впадь, а сил не трать, гостро стій і не корися, хоч пропадь, але не зрадь! (І. Франко) 3. Любітеся, брати мої, Украйну любіте і за неї, безталанну, Господа моліте! (Т. Шевченко) 4. Даймо на працю для України серце, і розум, і руки! (Б. Грінченко) 5. Їдьмо, братове, в Європи, знову вчимося не тільки цілувати руки жінкам, а й утримувати в собі високу музику гідності та честі (Н. Поклад). 6. Не хочеш козакувати — йди чумакувати. Бога взивай, а рук прикладай. 7. На чужому горбі в рай не заїдеш. 8. Богу молися, а до берега гребися (Нар. творч.).

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виписати з усної народної творчості 5 прислів’їв у формі узагальнено- особових речень, пояснити їхнє значення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити