Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 3. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ПОВТОРЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ТЕКСТ, СТИЛІ, ЖАНРИ Й ТИПИ МОВЛЕННЯ, ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ, СИТУАЦІЮ СПІЛКУВАННЯ; ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ'ЯЗКУ В ТЕКСТІ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про текст, його основні ознаки, закріпити вміння визначати тему та ідею висловлювання, ділити текст на абзаци, складати план, створювати власні висловлювання різних типів, жанрів і стилів мовлення;

✵ розвивальна: удосконалювати творчі вміння учнів працювати з текстом, створювати власні висловлювання, розвивати культуру усного й писемного мовлення;

✵ виховна: виховувати розуміння значимості мови в житті суспільства.

Внутрішньопредметні зв'язки: текст.

Соціокультурна лінія: Я і українська мова та література.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Лабораторія юного дослідника

► Виконати порівняльний аналіз записів в обох колонках, пригадавши основні ознаки тексту. У якому з них речення зв’язані між собою? До якого з них можна дібрати заголовок?

Текст 1

Надзвичайна мова наша є таємницею. У ній всі тони й відтінки, всі переходи звуків від твердих до найніжніших... Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук — то подарунок, все крупно, все зернисто, як і самі перла. І справді, лише слово часом дорогоцінніше самої речі (В. Сухомлинський)

Текст 2

Мова для будь-якого народу стає ніби другою природою, що органічно оточує його, живе з ним всюди й завжди, без неї, як і без сонця, повітря, людина не може існувати. Земля дитинства, стежка ранньої юності. Кому не снилися вони в далеких мандрівках, хто не відчував їхнього поклику. Надзвичайно різноманітний світ нашої планети.

Інформаційна картка № 1

Текст — це група речень, об’єднаних темою та головною думкою.

Речення в тексті розташовані в послідовності, яка потрібна для розкриття теми.

Речення тільки висловлює якусь думку. Висловлена ж у тексті думка має розвиток за рахунок того, що кожне речення до вже відомого додає щось нове.

Ознаки тексту такі:

✵ пов’язаність речень за змістом (темою);

✵ наявність головної думки, її розвиток;

✵ певна послідовність речень;

✵ зв’язок речень між собою за допомогою

✵ займенників, синонімів, повторів,

✵ спільнокореневих слів, сполучників.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Виразно прочитати. Визначити тему та головну думку тексту. Проаналізувати структуру тексту.

Мово рідна, слово рідне,

Хто вас забуває,

Той у грудях не серденько,

А лиш камінь має.

Як ту мову забувати,

Котрою учила

Нас всіх ненька говорити,

Ненька наша мила?

У тій мові ми співали,

В ній казки казали,

У тій мові нам минувшість

Нашу відкривали.

От тому плекайте, діти,

Рідну нашу мову,

Вчіться складно говорити

Своїм рідним словом!

С. Воробкевич

Інформаційна картка № 2

Тема тексту — це те, про що (або про кого в ньому йдеться), тобто його зміст.

Розвиваючи тему, автор тексту переходить від однієї частини думки до іншої.

Частина однієї загальної теми називається мікротемою. Мікротема розкривається в кількох реченнях.

Речення в тексті пов’язані граматично. У текстах для граматичного зв’язку речень використовуються лексичні повтори, антоніми, займенники, сполучники, прислівники, описові звороти.

Лексичні повтори — це повторення одного і того ж слова в тексті.

Синоніми — це слова, близькі за значенням.

Дослідження-відновлення

► Розглянути таблицю, заповнити порожні рядки. Від чого залежить стиль наших висловлювань?

Стилі мовлення

Назви стилів

Де використовуються

Основні види висловлювань

?

?

?

?

У науці, техніці, освіті

У художній літературі

У суспільному житті

У побуті

Наукова доповідь, лекція, підручник

Оповідання, повість, роман, п’єса, вірш

Виступ, промова, газетна стаття

Розмова на побутові теми

Хвилинка ерудита

► Визначити стильову належність кожного з поданих нижче уривків, свою думку аргументувати.

Текст 1

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Раду з питань мовної політики

З метою активізації роботи, пов’язаної з формуванням мовної політики, постановляю:

1. Утворити при Президентові України Раду з питань мовної політики.

2. Затвердити персональний склад Ради (додається).

3. Затвердити Положення про Раду з питань мовної політики при Президентові України (додається).

Президент України

24 лютого 1997 року № 164/97

Текст 2

Текст — це одиниця вищого порядку, ніж речення; об’єднання кількох речень, що характеризуються смисловою, структурною, граматичною завершеністю і відповідним ставленням мовця до змісту висловлювання.

Текст може бути надрукований, написаний чи зафіксований на магнітофонній стрічці, платівці, в пам’яті. Але незалежно від форми вираження він завжди повинен мати смислову цілісність, завершеність, взаємозв’язок і взаємообумовленість усіх його компонентів. Правильно оформлений текст завжди відзначається цілісністю теми, змісту й головної думки (З підручника).

Текст 3

Мово! Мудра Берегине, що не давала погаснути родинному вогнищу роду нашого і тримає народ на небесному Олімпі волелюбності, слави і гордого духу.

Мово! Велична молитво наша у своїй нероздільній трійці, що єси ти і Бог Любов, і Бог Віра, і Бог Надія!

Мово наша! Звонкова кринице на середохресній дорозі нашої долі! Твої джерела б’ють десь від магми, тому й вогненна така. А вночі купаються в тобі ясні зорі, тому й ласкава така (К. Мотрич).

Дослідження-відновлення

► Розглянути таблицю. Заповнити порожні рядки. Пояснити, на що слід звернути увагу, щоб визначити тип мовлення.

Типи мовлення

Назви

На які питання дається відповідь

Про що йдеться

Розповідь

?

Про дії, події

Опис

?

Про ознаки предмета та його частин

Роздум

?

Про причини ознак чи дій

Дослідження-обгрунтування

► Прочитати уривки. Визначити, до якого типу мовлення варто віднести кожен з них, свою думку обґрунтувати.

Текст 1

Олені й дикі козулі влітку живуть у горах, восени вони спускаються в ліс. Гірські козли цієї породи відкочовують у лісову частину гір і оселяються тут на крутих скелястих схилах. Іноді вони переходять на південні схили, де сніг тане в перші ж години після снігопаду. Слідом за тваринами перекочовують і хижаки, що полюють на них (З енциклопедії).

Текст 2

У ярку, ліворуч,

Немов різьблений, дикий цап стояв.

Усе: його постава непорушна,

Тоненькі ніжки, виточене тіло,

Розвилки рогів на сухій голівці

І спокій величавий, що зливався

З напруженістю звіра сторожкого, —

Усе було довершеність сама.

Сама краса...

М. Рильський

Текст 3

Коза в традиційних віруваннях українців відігравала неоднозначну роль. З одного боку, ця тварина вважалася породженням диявола, тому козла тримали в стайні разом з кіньми для охорони їх від нечистої сили. Водночас коза символізувала родючість і життєву силу, тому й влаштовувались на Різдво традиційні обходи села з «козою», яку «водили» колядники (З довідника).

V. ПІДСУМОК УРОКУ

► Оцінити самостійно свою роботу на уроці.

Я вмію

Треба доопрацюватиVI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Додаток

Текст для диктанту

СТЕПАН РУДАНСЬКИЙ

В усі часи чи не найбільшим випробовуванням для українця було вміння залишатися самим собою. Свідчення цьому — багатовікова трагічна історія нашого народу й долі окремих його видатних представників.

Джек Лондон писав: «Гумор найважче твориться... Писати гумор можуть лише нечисленні автори». Серед цих справді нечисленних авторів, котрі «могли» писати гумор, — ім’я видатного українського поета-сміхотворця Степана Руданського. За свого життя поет майже не друкувався й помер, не здобувши визнання в мистецьких колах. Лише в народі твори Руданського дістали велику популярність, вони розповсюджувалися в списках та переказувалися усно. Слава прийшла до поета після його смерті.

«Найоригінальнішим і заразом найбільше народним явився Руданський у своїх «співомовках»,— відзначав Іван Франко. Співомовки Степана Руданського — це рухлива, жива мозаїка, майже калейдоскоп, у якому кожен окремий дрібний елемент дає уявлення про велике ціле. Водночас ці дрібні окремі елементи утворюють загальну картину великого цілого. Зі співомовок ми дізнаємося про суспільні та побутові явища й відносини, характерні для тогочасної України, про звичаї та ментальність різних націй... Адже саме за національною приналежністю групує Руданський дійових осіб (З часопису).

► Знайти в тексті речення, що відповідають поданим схемам: А: «П», «П»,— а.

Записати їх і з’ясувати розділові знаки. Що зміниться, якщо поміняти місцями слова автора і пряму мову? Аргументувати відповідь.

► Зробити фонетичний розбір виділеного слова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити