Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 9. PM № 5. Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення (оповідання, стаття, повість, п’єса, нарис, замітка, вірш, байка), різноманітних жанрів фольклору. Сприймання в прочитаному тексті різноманітної аргументації під час обговорення певної проблеми; також прямо вираженої спонукальної інформації. Вивчальне читання (практично). Робота з книжкою: передмова в книжці

Мета: повторити вивчений у попередніх класах матеріал про стилі й жанри мовлення; пригадати жанри фольклору; поглибити знання про види читання, зокрема особливості вивчального читання; навчити школярів розпізнавати тексти різних стилів і жанрів, визначати їх стильові ознаки; розвивати творчі вміння працювати з текстами різних стилів, виразно їх читати, аналізувати; виховувати любов та повагу до рідного слова.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок (формування комунікативної компетенції). Засоби навчання: підручник, проектор, таблиці «Стилі мовлення» і «Види читання», індивідуальні картки зі зразками текстів різних стилів і жанрів (їх зміст —у конспекті уроку).

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Установчо-мотиваційний етап.

Бесіда.

— Які стилі мовлення вивчали раніше? Які їх особливості?

— У яких сферах людського життя їх застосовують?

— Текстами яких стилів ви найчастіше послуговуєтесь?

— Який розділ мовознавчої науки вивчає стилі мовлення?

Розповідь про стильові риси й мовні засоби, сферу використання, жанри, у яких реалізується стиль за таблицею «Стилі мовлення».

Стилі мовлення

Стиль

Стильові риси і мовні засоби

Функція

Сфера

спілкування

Жанри, у яких стиль реалізується

Публіцистичний

Закличність, емоційність, суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова

Вплив

Громадсько-

політичне

життя

Промова, виступ, публіцистична стаття, нарис, дискусія, памфлет, фейлетон

Науковий

Логічність, точність, доказовість, абстрактність; терміни, складні структури, спеціальна фразеологія

Повідомлення, пояснення, доведення

Наука, освіта, техніка

Наукова стаття, підручник, посібник, лекція, доповідь, рецензія, монографія, анотація, дисертація

Офіційно-

діловий

Офіційність, точність; стилістично нейтральні мовні засоби, канцелярська лексика, складні речення; відсутні емоційно забарвлені слова

Повідомлення (документація, інструкція тощо)

Офіційно-ділові стосунки

Ділові папери: оголошення, доручення, протокол, розписка, акт, лист, інструкція, закон, статут, наказ, кодекс

Художній

Образність, емоційність; застосовуються всі мовні засоби

Естетичний

вплив

Мистецтво

слова

Роман, повість, оповідання, п’єса, вірш, драма, епіграма, трагедія, комедія, поема, байка

Стиль

Стильові риси і мовні засоби

Функція

Сфера спілкування

Жанри, у яких стиль реалізується

Розмовний

Невимушеність, емоційність; побутова лексика, емоційно забарвлені й просторічні слова, фразеологізми; неповні речення, вигуки, звертання, вставні слова

Спілкування

Побутові стосунки з друзями, знайомими, родичами

Бесіда, розмова

Конфесійний

Урочистість, піднесеність, філософічність, образність, емоційність, експресивність; церковна лексика та релігійна термінологія; використання ораторських прийомів, епітетів, порівнянь, метафор, алегорій, символів

Особисте спілкування з Богом та поміж членами релігійних громад

Спілкування у релігійних громадах і побожних родинах, культових установах, духовних навчальних закладах

Молитва, псалом, церковна відправа, проповідь, тексти богослужбових книг, апокриф, тлумачення Біблії

Колективна робота з текстами.

— Прочитайте тексти. Визначте стиль кожного. Аргументуйте своє твердження.

— У яких джерелах може бути використаний кожний текст? Чому ви так вважаєте?

З метою економії часу учні можуть опрацьовувати тексти в малих групах або в парах.

Текст 1. Українська мова належить до східнослов’янської підгрупи слов’янської групи індоєвропейської родини. Спорідненими з нею є мови білоруська, російська (східнослов’янська група), болгарська, македонська, сербська, хорватська, словенська (південнослов’янська група), польська, чеська, верхньолужицька та нижньолужицька (західнослов’янська група).

За різними оцінками, загалом у світі українською мовою говорить від 41 млн до 45 млн осіб, вона входить до третього десятка найпоширеніших мов світу.

Текст 2. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

Текст 3. Засилля в українському інформаційно-культурному просторі іншомовної продукції спричинило не лише різке скорочення українського мовного простору, але й призводить до руйнації способу мислення і деформації ментальності громадян України, прищеплення їм чужих стереотипів, навіювання їм почуття упослідженості та меншовартості. Унаслідок цього відбувається ерозія ідентичності української нації, нищення українського резерву, з якого формується українська еліта. Особливо небезпечною є мовно-культурна експансія Росії, яка супроводжується потоками зневаги до української мови, української нації, української державності й має на меті виплекати з українського громадянина російськомовного українофоба.

Текст 4. Мово! Пресвятая Богородице мого народу! З чорнозему, з любистку, м’яти, рясту, євшан-зілля, з роси, з дніпровської води, від зорі і місяця народжена. Мово наша! Мудра Берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду нашого і тримала народ на небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу.

Текст 5. Спочатку було Слово, й було Слово в Бога, і Слово було Бог... Слово стало тілом і оселилося між нами, повне благодаті й істини...

Текст 6. -— Грицю, у твоїй письмовій роботі аж десять грубих помилок. Чи не могло б їх бути менше?

— Могло б, якби робота була коротшою.

Текст 7. Наталка (кланяючись). Здорові були, добродію, пане возний!..

Возний. Добродію... Добродію!.. Я хотів би, щоб ти звала мене — теє-то, як його — не вишеупомянутим іменем.

Наталка. Я вас зову так, як все село наше величає, шануючи ваше письменство і розум...

Возний. Не о сем, галочко — теє-то, як його — хлопочу я, но желаю із медових уст твоїх услишати умилітєльноє названіє, сообразноє моєму чуствію.

Слова, слова... Вони в собі всі різні:

Тривожні й тихі, радісні й сумні;

Є терпеливі, є жорстокі й грізні,

Лукаві й чесні, мудрі і смішні...

Не грайся словом. Є святі слова,

Що матері з доріг вертають сина.

Спіши до неї, поки ще жива,

Допоки розум і допоки сила.

Знайди те слово — вічне і земне.

За часом час нам світ перестилає.

Минуще все. Лиш слово не мине

І та любов, що смертю смерть долає.

III. Операційно-пізнавальний етап.

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

— Чим корисне читання? Для чого ми читаємо? (У процесі читання розв’язуються різноманітні комунікативні завдання: читати, щоб здобути знання, навчитися щось робити, отримати естетичну насолоду).

Слово вчителя про читання і його види.

Надзвичайно важливим є вміння читати. Читання, як і аудіювання, є рецептивним видом мовленнєвої діяльності. Процес читання складається з таких етапів: мотиваційного етапу (визначення мети), аналітико-синтетичного (сприйняття, розуміння) та виконавського (прийняття рішення на основі здобутої інформації з наступним говорінням або письмом).

Сприйняття та розуміння написаного (надрукованого) починається з аналізу та синтезу як змісту, так і оформлення думки. Зорове та мислиннєве сприйняття слова або частини речення випереджає їх «озвучення» у внутрішньому мовленні. Спрацьовує механізм здогаду: що відбудеться далі, як розвиватимуться події? Здогад ґрунтується на ключових словах, на поєднанні в реченнях певних слів, на розстановці розділових знаків, а також на розумінні окресленої в тексті ситуації, розуміння якої залежить від життєвого досвіду читача (спрацьовує механізм смислової орієнтації). Якщо здогад не підтверджується, читач вибудовує іншу гіпотезу.

Здебільшого дія цих механізмів відпрацьовується підсвідомо, проте формувати й удосконалювати їх можна за допомогою спеціальних вправ. За допомогою вправ можна також розвинути навички самоконтролю й самокорекції.

Відповідно до комунікативних завдань (читати, щоб здобути знання, навчитися щось робити, отримати естетичну насолоду) реалізуються різні види читання. Здебільшого виділяють три види читання: ознайомлювальне, вивчальне й вибіркове.

Особливості й характер кожного виду читання вчитель може пояснити на прикладі таблиці «Види читання», спроектованої на екран.

Види читання

Види читання

Що потрібно усвідомити

Характер читання

Ознайомлювальне

Чи варто це читати. Кому текст адресовано. Який зміст кожного з розділів (абзаців) і тексту в цілому

Швидке перегортання сторінок, читання заголовків; перегляд окремих фрагментів тексту, ознайомлення з ілюстраціями; читання анотації, змісту видання

Вивчальне

Яка тема та основна думка тексту. Що в тексті головне, що — другорядне. Яку нову для читача інформацію містить текст

Повільне, вдумливе читання тексту чи його частин; глибоке проникнення в його зміст; максимально повне осягнення нової інформації

Вибіркове

Про що говориться в тексті. Яка інформація є корисною. У яких частинах (розділах) тексту її вміщено

Перегортання сторінок, швидке читання заголовків, змісту, окремих фрагментів тексту; повільне читання потрібних частин з метою вилучення певної інформації

Коментар до таблиці «Види читання», ознайомлювальне читання використовується для попереднього ознайомлення з книжкою, журналом, брошурою тощо. Переглянувши анотацію, передмову або зі змісту зрозумівши найбільш важливі тези видання, читач має дістати чітке уявлення про цінність та корисність книжки.

Вивчальне читання називають ще поглибленим, аналітичним, критичним, творчим. Для навчання цей вид вважається найдоцільнішим. У процесі читання учень не просто сприймає інформацію, він з’ясовує менш зрозумілі для нього фрагменти тексту, помічає сильні та слабкі місця в поясненнях, дає власне трактування поданим положенням і висновкам, ставлячись до прочитаного творчо й критично. Власне трактування, власний погляд на прочитане дають змогу краще запам’ятати матеріал, підвищують рівень активності думки читача. До цього виду читання вдаються, опрацьовуючи принципово новий матеріал на незнайому або малознайому тему.

Вибіркове читання — швидке читання, у процесі якого читач ніби нічого не пропускає, проте фіксує увагу тільки на необхідних йому аспектах тексту. Такий вид читання здебільшого застосовують під час повторного читання книжки після попереднього її перегляду. Сторінки перегортають, доки не відшукають потрібне місце — його читають, застосовуючи інший вид читання — вивчальне (поглиблене).

Останнім часом називають ще один вид читання — сканування. Сама назва пояснює характер такого читання: швидкий перегляд тексту з метою пошуку певного слова, прізвища, факту.

Читач має навчитися свідомо вибирати певний вид читання залежно від комунікативного завдання, яке перед ним стоїть.

Міжпредметні зв’язки.

Повторення вивченого на уроках літератури про види фольклорних творів.

Учитель може зробити це у формі вікторини — запитань і відповідей — або використавши інтерактивну вправу «Незакінчене речення». Подаємо обидва варіанти.

— Укажіть жанр фольклору. Назвіть, до якого роду літератури належить.

1. Були собі дід і баба, і була у них курочка ряба. І знесла курочка яєчко —- не просте, а золоте. (Казка)

2. Ой чи є, чи нема / Пан-господар вдома? / Щедрий вечір, добрий вечір, /Пан-господар вдома? (Колядка)

3. Десь тут була подоляночка, / Десь тут була молодесенька, / Тут вона впала, / До землі припала, / Сім літ не вмивалась, / Бо води не мала. (Веснянка)

4. Колись були такі великі люди, що, бувало, по лісі ходили, як по траві, а то вже як наші люди наставали, їден велетень і надибав десь нашого плугатаря з волами, з плугом і погоничем; та як надибав їх, так і забрав усіх на долоню та й приносить до тата.

— А подивись, — каже, — тату, які я надибав мишенята.

А тато глянув та й каже:

— Не мишенята то, сину, а то такі люди, що після нас будуть!

Ото і настало тепер наше покоління, а за велетів і помину нема, тільки десь у церкві у Києві чи у Львові стоїть там нога з одного велетня, і така, кажуть, прездорова, що аж до бані сягає. Отакі-то були люди! А то ще кажуть, що після нас такії будуть люди, що в наших печах їх дванадцять будуть молотити. (Легенда)

5. Чи не той то Хміль,

Що коло тичин в’ється?

Ой той то Хмельницький,

Що з ляхами б’ється. (Історична пісня)

«Незакінчене речення».

1. Усна народна творчість — це... 2. На Різдво виконували пісні... 3. Люди випікали з тіста птахів, виходили в поле і співали... 4. Господаря прославляли у... 5. Біля церкви на Великдень співали...

6. Збираючи урожай зернових, хлібороби співали... 7. Маленька дитинка не могла заснути без... 8. Дівчата плели вінки і пускали їх за водою, співаючи пісні... 9. Гострився розум, якщо діти любили... 10. Добрі поради давали...

Учні можуть наводити приклади колядок, щедрівок, веснянок, гаївок, купальських, жниварських пісень, колискових або казок, загадок і прислів’їв.

IV. Контрольно-рефлексивний етап.

Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення».

1. На уроці я повторив(-ла)... 2. Новим для мене було... 3. Раніше не знав(-ла), тепер знаю...

4. Мені найбільше сподобалося...

V. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Виписати 5 зразків текстів різних стилів і жанрів та охарактеризувати мовні особливості тексту — 7-9 балів або скласти 2 тексти (художнього й наукового стилів) — 9-12 балів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити