Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 10. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова. Види зв’язку в словосполученні

Мета: поглибити знання восьмикласників про словосполучення, його будову; формувати загально-пізнавальні вміння знаходити прості й складні словосполучення, розрізняти лексичні й фразеологічні словосполучення; навчити аналізувати їх за способом вираження головного слова; удосконалити вміння порівнювати словосполучення зі словом, словоформою, реченням; формувати навички аналітико-синтетичного характеру на основі синтаксичного розбору словосполучень; розвивати творчі вміння побудови словосполучень з різними видами зв’язку; виховувати повагу до історичного минулого української держави, а також почуття національного патріотизму.

Тип уроку: урок удосконалення знань, умінь і навичок (формування мовної компетенції).

Засоби навчання: підручник, проектор, роздавальний матеріал, схема «Види зв’язку слів у словосполученні», алгоритм синтаксичного розбору словосполучення (їх зміст —у конспекті уроку).

Епіграф до уроку:

Для мене багато не треба,

Щоб ласку і добрість пізнати,

Лиш просвіток рідного неба

Та затишок теплої хати.

Д. Луценко

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Установчо-мотиваційний етап.

Психологічна настанова і внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності учнів.

Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

Робота з епіграфом (компетентність особистісного саморозвитку).

— Поясніть зміст епіграфа.

— Виберіть те слово, яке є головним у віршованих рядках.

Складання асоціативного грона (компетентність творчої діяльності).

— Складіть асоціативне гроно до слова «небо»

image3

ІІІ. Відтворення та узагальнення учнями понять і опанування відповідної системи знань.

Лінгвістичний практикум (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

Повторення вивченого про словосполучення на основі виконання вправ.

— Прочитайте текст. Визначити тему й основну думку. Доберіть заголовок у формі словосполучення. Перекажіть текст, висловивши власне ставлення до описаних у тексті подій.

— Випишіть 7-8 словосполучень, у кожному визначте головне і залежне слово.

— Якими частинами мови вони виступають? У тексті підкресліть їх як члени речення.

— Пригадайте, які поєднання слів не є словосполученнями; випишіть такі сполуки з тексту.

У народних піснях і легендах так визначалися «родичі» запорожця: Великий Луг — батько, Січ — мати, шабля — дружина, кінь — вірний товариш. Тобто все його життя пов’язувалося з атрибутами козацької вольниці. Січ приймала тільки неодружених. Жодна жіноча нога ніколи не ступала на її територію. Раз і назавжди встановлені бойовим товариством правила лишалися незмінними впродовж усього існування Січі.

У запорожців понад усе цінувалися сміливість, кмітливість, добре серце і почуття гумору. Відомий дослідник козацтва Дмитро Яворницький писав: «З природних якостей, властивих справжньому українцеві, запорожці відзначались умінням майстерно розповідати, вміли підмічати смішні риси в інших і передавати їх у жартівливому, але ні для кого не образливому тоні. Звичаї запорожців дивні, вчинки хитрі, а мова й вигадки гострі й переважно схожі на глузування».

IV. Вивчення нового матеріалу (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

«Цікаво знати».

— Розгляньте схему. Що нового ви дізналися про зв’язок слів у словосполученні? Зробіть висновок, що таке узгодження, керування, прилягання.

,

image4

— Розгляньте таблицю і складіть зв’язне висловлювання про види словосполучень за способом вираження головного слова та види зв’язку в словосполученні.

Вид словосполучення

Спосіб вираження головного слова

Приклади

Іменникове

іменник

блакитне небо

Прикметникове

прикметник

червоний від хвилювання

Числівникове

числівник

три вчинки

Займенникове

займенник

дещо незрозуміле

Дієслівне

дієслово

ходити впевнено

Прислівникове

прислівник

далеко за хмарами

— Наведіть власні приклади кожного виду словосполучення (щоб вони стосувалися історії України).

— Визначте види зв’язку у складених словосполученнях.

V. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань

творчого характеру (полікультурна, соціальна компетентність).

Робота з текстом.

— Прочитайте текст, спроектований на мультимедійній дошці. Визначити стиль і тему тексту.

Діялося се в тридцятих роках минулого століття. Вільний дух народу ще тлів під попелом неволі. Свіжі традиції волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні од вчора, підтримували жевріючу під попелом іскру. Старше покоління, свідок іншого життя, показувало ще на долонях мозолі від шаблі, піднятої в оборону народних і людських прав. Пісня волі, опоетизованої, може, в дні лихоліття, чаруючим акордом лунала в серцях молоді, поривала її туди, де ще не чуть кайданів, скованих на людей людьми. На широкі бессарабські степи, вільні, без пана й панщини, рвалася гаряча уява... (За М. Коцюбинським).

Робота в статичних парах (соціальна компетентність).

— З’ясуйте лексичне значення словосполучення «свіжі традиції волі».

— Випишіть з тексту по 5-6 словосполучень з різними видами зв’язку. Замініть подані словосполучення на словосполучення іншого виду зв’язку. Що зміниться при цьому?

Творче конструювання.

— З поданими словами утворіть словосполучення, використовуючи вид зв’язку слів керування.

Директор, школа; атестація, історія; говорити, подруга; здібний, математика; запрошувати, однокласник; вітайте, Олена Вадимівна; наполягати, змагання; сильніший, команда; відповідай, Вероніка.

— Складіть 3-4 речення з утвореними словосполученнями (усно).

— Зробіть синтаксичний розбір 3-4 словосполучень. Скористайтесь алгоритмом.

Алгоритм синтаксичного розбору словосполучення

image5

Гра «Хто швидше?» (соціальна компетентність).

— Визначте види зв’язку слів у словосполученнях кожного рядка. Аргументуйте свій вибір.

1. Виразне декламування, галушки по-козацьки, шапка набакир, сьогодні зранку, зовсім поруч.

2. Наполеглива праця, непохитна мужність, ніжний погляд, молодіжний фестиваль, єдина мета, кожен день.

3. Славити Батьківщину, пісня про щастя, потрібний людям, впевнено діяти, готуватися до зустрічі.

— Доберіть антоніми до виділених слів і складіть із ними словосполучення.

Лінгвістичне дослідження із творчим завданням.

— Спишіть словосполучення. Визначте вид зв’язку слів у них. Аргументуйте свій вибір.

Сіяти зерно, місто Тернопіль, зібрати врожай, сильний духом, пошепки говорити, українська вдача, занадто довго, відверта розмова, поспішаючи до школи, заходиш у метро, наша історія.

— Складіть речення з виділеним словосполученням. Зробіть морфологічний розбір іменника.

— Виконайте синтаксичний розбір найбільш вдало складеного речення.

Розподільний диктант з обґрунтуванням.

— Запишіть словосполучення у дві колонки: у першу — прості, у другу — складні. Визначте зв’язок між словами у словосполученнях (за змістом чи за змістом і граматичний). Доведіть правильність виконання.

Родинне свято, стеблина жасмину, козацька звитяжна доля, готовий виконувати, дуже несподівані зміни, приїхати вчасно, перехопити цікаву ідею, низький на зріст, український до мозку кісток, дуже пізно зійшло, висока дівчина з валізою, нова сукня, доплисти швидко, продуктивно працювати.

— Доберіть п’ять означень до виділеного слова. Складіть з ними речення.

VI. Узагальнення й систематизація вивченого (компетентність продуктивної творчої діяльності).

— Утворіть 7-8 словосполучень за власне створеними схемами. Усно зробіть їх синтаксичний розбір.

Зразок: прикметник + іменник (чудовий день); дієслово + прислівник (думати творчо); іменник + + дієслово (бажання вчитися).

VII. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

— Чи досягли мети, поставленої на початку уроку?

— Що запам’ятали?

— Оцініть свою роботу на уроці.

VIII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання (полікультурна, соціальна компетентність).

Обов’язкове: опрацювати теоретичний матеріал підручника, виконати вправу.

За бажанням: написати твір-мініатюру на тему «Для мене багато не треба, / Щоб ласку і добрість пізнати, / Лиш просвіток рідного неба / Та затишок теплої хати».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити