Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 17. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Тире між підметом і присудком. Способи вираження присудка. Узгодження головних членів речення

Мета: поглибити знання учнів про види присудків, ознайомити зі способами вираження простих і складених присудків, їх дієслівної та іменної частини; сформувати вміння відрізняти складений іменний присудок від простого і складеного дієслівного; розвивати вміння й навички правильно ставити тире між підметом і присудком, обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою вивчених правил, шляхом тренувальних вправ удосконалювати культуру власного мовлення; розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до мови, рідного краю.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної і мовленнєвої компетенції).

Засоби навчання: підручник, проектор, роздавальний матеріал, таблиці «Типи присудків і засоби їх вираження», «Особливості узгодження присудка з підметом», «Тире між підметом і присудком» (їх зміст — у конспекті уроку).

Перебіг уроку

I. Організаційний етап (соціальна компетентність).

II. Перевірка домашнього завдання (компетенція саморозвитку і самоосвіти)!

III. Актуалізація і корекція опорних знань.

Творче спостереження з елементами аналізу (комунікативна компетентність, компетентність особистісного розвитку).

— Прочитайте спроектований на екран текст. Доберіть заголовок.

Любов до рідної землі починається з отчого дому, краю, де ти народився. Берег нашої любові — Тернопільщина. Чи можеш ти уявити наш край без верби над ставом, калини в лузі, тополі край дороги, соняшника у городі? Верба, калина, тополя, соняшник — одвічні українські символи.

Символи, звичаї, традиції, рідна мова, мамина пісня, бабусина казка — це корені народу. Вони уособлюють душевність, добро і ласку, віру і надію, щирість і щедрість. Повернімося ж серцем до краси народної, збагатимо серце наше берегинею!

Повторення відомостей про головні члени речення.

Бесіда з учнями.

— Які члени речення називають головними? Чому?

— Який член речення називають підметом?

— Яку роль у структурі речення виконує підмет? Якими частинами мови може бути виражений підмет?

— Наведіть приклади складеного підмета.

— Який член речення називають присудком? Що відомо про присудок з попередніх класів? Робота біля дошки.

— Знайдіть у поданих реченнях головні члени речення, укажіть спосіб вираження підмета.

1. Я люблю свою Батьківщину. 2. Споконвіку любили українці калину. 3. Милують око ягоди калини. 4. Про червону калину люди склали багато пісень. 5. Двоє учнів сиділи під калиною.

— Наведіть приклади речень, щоб підмет виражався й іншими частинами мови.

Творча лабораторія (компетенція продуктивної творчої діяльності).

— Перебудуйте подані односкладні речення у двоскладні, визначте види підметів, граматичні основи нових речень.

1. Тут пахло борошном і хлібом. 2. Бризнуло дощем. 3. їй хотілось подивитись на його обличчя.

IV. Повідомлення теми і мети уроку (інформаційна компетентність). Мотивація учіння.

Запис теми уроку в зошити.

V. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Пояснення вчителем нового матеріалу за допомогою таблиці «Типи присудків і засоби їх вираження» (інформаційна компетентність).

— Уважно розгляньте таблицю. Підготуйте розгорнуту відповідь на тему «Типи присудків і засоби їх вираження».

Типи присудків і засоби їх вираження

Тип

присудка

Засіб вираження

Приклади

Основний компонент

Допоміжний

компонент

Простий

дієслівний

1. Дієслово дійсного способу у формах теперішнього, минулого і майбутнього часу.


Вночі вже осінь глянула до двору (А. Малишко).


2. Дієслово умовного способу.


Зійшло б гаряче сонце, і простяглося би по полю бабине літо (М. Коцюбинський).


3. Дієслово наказового способу.


Хай вічно світить сонце над полями (В. Сосюра).


4. Неозначена форма дієслова.


Я їй розказувати, а вона сміятись та радіти (Марко Вовчок).


5. Звуконаслідувальні слова.


А чобітки їхні — дзень-дзень (0. Гончар).


6. Вигукова форма дієслова, що передає коротку дію.


А хтось збоку тебе — хоп (Ю. Яновський).


7. Фразеологічне сполучення.


Він був на сьомому небі.

Складений

дієслівний

Дієслово в неозначеній формі.

Допоміжне дієслово в будь-якому способі й часі (хотіти, стати, кінчати, могти, наміряти тощо) або прикметник.

Красивим доля не поспішає важити щастя (М. Стельмах).

Складений

іменний

1. Іменник у називному, рідше — в інших відмінках.

Дієслово-зв’язка в будь-якому способі та часі: бути, становити (собою), виявлятися, називатися тощо.

Ти другом, братом і сестрою сіромі стала (Т. Шевченко).

2. Прикметник у називному та орудному відмінках.

Я залишусь завжди молодим (В. Сосюра).

3. Прислівник.

І так мені чомусь робилося тоскно... (О. Довженко).

4. Займенник у називному та орудному відмінках.

Ситуація виявилася іншою (3 газети).

5. Числівник у називному та орудному відмінках.

Він був третім (3 газети).

6. Нерозкладне синтаксичне словосполучення.

Голова без розуму, як ліхтар без свічки (Нар. творчість).

Робота з підручником (компетентність особистісного самовдосконалення).

Опрацювання теоретичного матеріалу про типи присудків і засоби їх вираження.

Слово вчителя (інформаційна компетентність).

Присудок, виражений складеною формою майбутнього часу, належить до простих.

До складених дієслівних присудків слід зарахувати й головні члени односкладних речень, виражені неозначеною формою дієслова в поєднанні з допоміжним прислівником (треба, можна, потрібно, варто, доцільно, слід, неможливо, важко, гріх, сором, жаль...).

Колективна робота з текстом (соціальна компетентність).

Пошуково-вибірковий диктант.

— Прочитайте текст. З’ясуйте його стильову належність, тип мовлення. Які виражальні засоби добирає письменник, щоб змалювати країну?

Україна... В одному тільки слові і для нашого вуха, і навіть для вуха чужинців бринить ціла музика смутку і жалю. Україна — країна смутку і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше мають її, країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої, вікової героїчної боротьби за волю, в результаті якої — велетенське кладовище: високі в степу могили, руїна та прекрасна на весь світ, безіменна, невідомо коли і ким складена пісня...

Україна — це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, медовії та молочнії ріки. Україна — це марні, обшарпані голодні люди... Ідуть на панщину, чорні і німі...

Україна — розкішний вінок із рути і барвінку, що над ним світять заплакані зорі...

Слово вчителя (інформаційна компетентність).

Сьогодні ми ще дізнаємось про узгодження граматичних форм підмета і присудка.

Проблемне завдання.

— Спробуйте самостійно з’ясувати, чому в реченні перший присудок вжито в однині, а другий — у множині, хоч обидва вони стосуються того самого підмета.

Біля прилавка стояло двоє селян і переказували продавцеві, напевно, останні новини (П. Панч).

Ознайомлення з таблицею «Особливості узгодження присудка з підметом».

Особливості узгодження присудка з підметом

Тип узгодження

Спосіб вираження підмета

Приклад

Присудок узгоджується з підметом у множині.

Словосполученням — іменником у Н. в. та іменником в О. в. із прийменником.

Батько із сином працювали.

Присудок узгоджується з підметом у множині й однині.

Кількісним числівником, іменником у Н. в., Р. в.

1. П’ять абітурієнтів склали іспит.

2. Сто розумних не розбере.

Присудок узгоджується з підметом в однині.

Словами мало, чимало, частина, більшість, решта.

Частина студентів склала залік успішно.

Присудок стоїть у тому ж роді та числі, що й основне слово.

Словосполученням, від якого утворено абревіатуру.

КНУ (Київський національний університет) закінчив прийом студентів.

Робота з підручником.

Виконання вправ.

Граматичний практикум.

— Перепишіть, розкриваючи дужки.

— У наведених реченнях узгодьте присудок з підметом. Вибір форм присудка вмотивуйте.

1. Сто душ гайдамаків (гукнуло, гукнули).

2. Дуб із дубом (став, стали) рядом, (гомонів, гомоніли) древнім ладом.

3. Частина студентів (склала, склали) залік успішно.

4. Трохи людей (одійшло, одійшли) ліворуч і (стало, стали).

5. МОН (Міністерство освіти і науки) України (здійснило, здійснили) нововведення.

Робота за варіантами (компетентність саморозвитку та самоосвіти).

I варіант

— Чи можна в поданому реченні присудок поставити у формі однини?

До наметів підійшли кореспонденти і листоноша, втомлені після нічного переходу.

II варіант

— Чи можна в поданому реченні присудок поставити у формі однини?

Тут його зі сльозами радості на очах зустріли дружина й Галя (Ю. Збанацький).

Слово вчителя (інформаційна компетентність).

Опрацювання теоретичного матеріалу таблиці «Тире між підметом і присудком».

Тире між підметом і присудком

Тире ставиться

Тире НЕ ставиться

1. Якщо підмет і присудок виражені іменниками у формі називного відмінка: Малі дітки — ясні зірки, світять і радіють у темну ніч (Нар. творчість).

2. Якщо підмет і присудок виражені інфінітивами: Спати — не воювати (Нар. творчість).

3. Якщо перед присудком, вираженим іменником у формі називного відмінка, стоять слова «це», «то», «ось», «значить»: Пам’ятаймо, що держава — це ми (О. Глушко). Автор Літопису Самовидця — то людина глибоких патріотичних почувань (М. Слабошпицький).

1. Якщо підмет виражений особовим займенником: Ти друг, ти вірність (М. Рильський).

2. Якщо присудок має порівняльне значення і вживається зі сполучниками «як», «ніби», «наче», «немов», «начебто» та ін.: Діти як квіти: полий, то роститимуть (Нар. творчість).

3. Якщо перед присудком, вираженим іменником, уживається заперечна частинка «не»: Серце не камінь. -

4. Якщо присудок виражений прикметником чи дієприкметником: Почуття великі і глибокі. Примітка. Якщо є необхідність стилістично виділити присудок, то перед ним ставиться тире: Хмари в небі — мов сива шаль (В. Симоненко). Я—українець.

VI. Узагальнення і систематизація знань, вироблення практичних умінь та навичок. Робота в парах (соціальна компетентність). .

— Прочитайте і перепишіть прислів’я. Там, де треба, поставте тире між підметом і присудком.

1. Вірний приятель то найбільший скарб.

2. Розум скарб людини.

3. Вовка боятися в ліс не ходити.

4. Правда як олія: скрізь наверх спливає.

5. Щастя біжить, а нещастя лежить.

— Поясніть лексичні значення слів скарб і щастя.

Лінгвістична задача.

— Зробіть синтаксичний розбір речення (біля дошки).

1. Україна — розкішний вінок із рути та барвінку.

2. Будуть вишні, акації й клени так привітно шуміть.

3. Ця краса може в сні дитячім приснитися.

Гра «Хто швидше» (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

— Випишіть сполучення слів у колонки: 1) з дієслівним простим присудком; 2) з дієслівним складеним присудком; 3) з іменним складеним присудком.

■ Озимина взялася рости; ■ згірок укритий квітами;

■ спориш став зеленіший; ■ дощі йдуть теплі;

■ сніг розтанув; ■ оживає природа;

■ ніч буде коротшати; ■ стовбури треба білити;

■ інвентар мусимо підготувати; ■ сад наче молоком облитий;

■ нам не можна гаятися; ■ дні видалися сонячні;

■ повітря як мед; ■ ми хочемо допомогти.

Диктант-тест.

— Установіть відповідність між засобами вираження в реченнях іменної частини складеного присудка та прикладами речень.

1 іменник

2 прикметник

3 займенник

4 дієприкметник

5 фразеологізм

А Романтична окриленість музики Віталія Кирейка стала напрочуд близькою поетиці української драматургії (М. Загайкевич).

Б Тут кожний камінь — мій, і кожний подих — мій (Л. Первомайський).

В Уперше в живопис Врубель увів різноманітні матеріали: скло, гіпс, наклейки з паперу (Т. Кормакова).

Г Ледар був дуже ласий на чужі ковбаси.

Д Врубель був зачарований кольором, його грою, переливами (Т. Кормакова).

VII. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення» (соціальна компетентність).

— Сьогодні на уроці я...

— Я зрозумів(-ла)...

— Найбільші труднощі в мене були...

— Я не вмів(-ла), а тепер умію...

— Я запам’ятав(-ла)...

VIII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Обов’язкове: опрацювати теоретичний матеріал підручника (інформаційна компетентність), виконати вправу.

За бажанням: скласти тестові завдання до теми «Головні члени речення».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити