Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 2. Лексикологія. Фразеологія

Мета: систематизувати знання учнів про лексикологію та її основні поняття; удосконалювати вміння та навички учнів розрізняти групи слів за значенням, виробити систему поглядів щодо використання у мовленні загальновживаної та маркованої лексики; розвивати словниковий запас, виробляти вміння і навички пояснювати значення фразеологізмів та правильно використовувати їх у спілкуванні, визначати синтаксичну роль фразеологізмів, виробляти у школярів потребу звертатися до словників, підвищувати рівень мовленнєвої культури учнів; виховувати інтерес до народознавства, любов і повагу до рідного народу та його слова.

Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань (формування мовної компетенції).

Засоби навчання: таблиця «Лексика української мови за походженням», опорна схема «Дерево слов’янських мов», таблиця «Лексика української мови за вживанням», заліковий лист групи (їх зміст —у конспекті уроку), проектор.

Випереджувальне завдання: три групи учнів класу підготували лінгвістичні повідомлення на запропоновані теми з використанням мультимедійної презентації: 1-ша група «Дослідники» — про походження східнослов’янських мов, як з’являються в мовах запозичені слова; 2-га група «Красномовці» — зв’язний текст із власне українськими словами (мрія, відродження, держава, очолити, Батьківщина, чарівний, жовто-блакитний, ясний, будувати); 3-тя група «Бібліографи» — розповідь про те, як побудований тлумачний словник, як ним користуватися. За зразком тлумачного словника зачитують складені статті до слів витися, гожий, квапити, зав’язь, гончар, баский.

Перебіг уроку

І. Організаційний етап.

II. Установчо-мотиваційний етап.

Українська мова має невичерпне багатство слів для вираження найтонших відтінків думок і почуттів. Що більше слів ми знаємо, то багатше наше мовлення, точніші висловлювання. Кожному потрібно засвоїти якомога більше слів рідної мови, осягнути її глибини й тонкощі.

III. Операційно-пізнавальний етап.

Гра.

Учнів класу об’єднують у дві команди, кожна з яких одержує «маршрутний лист».

Заліковий лист групи

№ етапу

Назви зупинок

Оцінка

І

Синоніми, антоніми


II

Омоніми


III

Переносне значення


IV

Фразеологізми


Завдання для І групи

I етап

1. Дати визначення понять, що позначають назви зупинок (поданих у «маршрутному листі»),

2. Дібрати синоніми й антоніми до слів друг, хоробрий.

3. Увести в речення слова синонімічного ряду врятувати, визволити, виручити.

II етап

Скласти речення з омонімами на розі (наріст) — на розі (місце перетину), мати (іменник) — мати (дієслово).

III етап

Увести в речення словосполучення золотий голос і золотий ланцюжок.

IV етап

Пояснити значення фразеологізмів мати на оці; мозолити очі.

Завдання для II групи

І етап

1. Дати визначення понять, що позначають назви зупинок (поданих у «маршрутному листі»).

2. Дібрати синоніми й антоніми до слів весела (історія), відважний, правда.

3. Увести в речення синоніми образливий, грубни, неввічливий.

II етап

Скласти речення з омонімами балка (яр) — балка (колода), ласка (доброзичливе ставлення) —

ласка (тварина).

III етап

Увести в речення словосполучення свіже слово, свіжа сорочка.

IV етап

Пояснити значення фразеологізмів грати першу скрипку, грати на нервах.

Клоуз-тест.

— Доповніть речення.

I- ша команда

1. Лексикологія — це...

2. Лексичне значення слова — це...

3. Пряме значення — це...

4. Однозначні слова — це...

5. Багатозначні слова відрізняються від омонімів тим, що...

II-га команда

1. Лексика — це...

2. Граматичне значення слова — це...

3. Переносне значення — це...

4. Багатозначні слова — це...

5. Лексичне значення мають ті слова, що...

IV. Процесуально-діяльнісний етап.

Виконання системи завдань на основі повторення вивченого.

Робота в парах.

— Проаналізуйте таблицю «Лексика української мови за походженням».

— Складіть запитання для бліц-інтерв’ю за таблицею.

— Проведіть бліц-інтерв’ю з іншою парою (взаємно). (Ураховувати не лише швидкість, а й правильність запитань і відповідей).

Лексика української мови за походженням

Групи української лексики за походженням

Приклади

Власне українська лексика (незапозичені слова):

1) слова, спільні для багатьох слов’янських мов

2) власне українські слова

Запозичена лексика:

1) Старослов’янізми

2) з інших слов’янських мов

3) з неслов’янських мов

небо, туман, земля, білий

баритися, багаття, мрія

раб, вождь, єдність, грядущий ,

байка, гусар, книголюб, завод, бадьорий

ікона, драма, радіус, казна, салют, фініш, офіцер, футбол

Взаємоопитування.

Орієнтовні запитання для перевірки знань.

— На які дві групи за походженням поділяють усі слова української мови?

— Які групи слів відносять до незапозичених?

— Як їх ще називають? Наведіть приклади.

— Які слова вважають запозиченими? Наведіть приклади.

— Які слов’янські мови ви знаєте?

Робота зі схемою «Дерево слов’янських мов».

image1

Повідомлення заздалегідь підготовлених учнів (з використанням мультимедійної презентації).

1-iа група «Дослідники»

Про походження східнослов’янських мов. Як з’являються в мовах запозичені слова.

2- га група «Красномовці»

Зв’язний текст із власне українськими словами. (Мрія, відродження, держава, очолити. Батьківщина, чарівний, жовто-блакитний, ясний, будувати).

3-тя група «Бібліографи»

Розповідь про те, як побудований тлумачний словник, як ним користуватися. За зразком тлумачного словника зачитують складені статті до слів витися, гожий, квапити, зав’язь, гончар, баский.

Орфографічний практикум.

— Пригадайте правила правопису іншомовних слів. Замість крапок уставте, де потрібно, букву.

Антаркт..да, Вашингтон, дж…нси, Алж..р, аквар..ум, р..туал, б..нокль, тер..торія, директор, реж..сер, зеф..р, фіз..ка, per..он, т..раж, ц..стерна, Ч..лі, ж..рі, тон..а, шос..е, інтермец..о, пан..а, Рус..о, Т..бет.

Розподільний диктант.

— Проаналізуйте фонетичні й граматичні ознаки слів. Запишіть слова у дві колонки: в одну — власне українські, у другу — запозичені зі слов’янських мов (російської, білоруської, польської).

Велич, довір’я, журба, хороший, сизий, куций, сьогодні, після, тепер, панувати, берег, смуга, золото, хутірець, чарувати, добродіяти, злорадно, надвечір’я, посадити, сукупність, соратник, возз’єднаний, предковічний, нищення, тяжіння, учитель, вихователь, грядущий, гординя, глава, старезний.

— Замініть запозичені слова українськими відповідниками.

Експорт, імпорт, гуманний, естафета, інформація, делікатес, ареал, ембарго, пролог, етикетка.

«Крок до успіху». Робота з таблицею «Лексика української мови за вживанням».

Лексика української мови за вживанням

Активна

Пасивна

Слова, що особливо часто використовують у мовленні; називають найістотніші для суспільства реалії, поняття, ситуації. Наприклад: земля, вода, хліб, сонце, дерево, голова, обличчя, йти, їхати, читати, бачити, носити, білий, чорний, вгору, вниз, додому, тут, там, він, я, ти, п’ять, сім, сто, другий, десятий.

Слова з обмеженим уживанням, що позначають рідкісні реалії, предмети, терміни, власні імена, що вийшли з ужитку. Це історизми — слова, що позначають предмети, поняття, які зникли у зв’язку із соціально-побутовими та суспільно-політичними змінами (кольчуга, кріпак, смерд); архаїзми — старі назви, які в сучасній мові замінені іншими (уста — губи, ректи — говорити); неологізми — нові слова, що поділяються на загальномовні (менеджер, дисплей) та авторські (громовиця — Леся Українка, яблуневоцвітно — П. Тичина).

— Працюючи в парах, розгляньте таблицю і дайте відповіді на запитання.

1. Які слова становлять активну лексику?

2. Які шари лексики відносять до пасивного словникового складу? Чому?

3. Чи потрібні архаїзми, історизми нашій мові?

4. Чому нові слова належать до пасивного словника?

Мовознавчий екскурс.

— На які групи поділяють лексику за сферами вживання?

— Чому спеціальну лексику називають ще лексикою обмеженого вжитку?

— Що позначає загальновживана лексика? Наведіть приклади.

— Назвіть групи спеціальної лексики.

— Яких слів, на вашу думку, більше: загальновживаних чи спеціальних? Чому?

Лексична п’ятихвилинка.

— З’ясуйте групу поданих слів за способом використання (загальновживана та маркована лексика).

— У яких сферах життя можуть вживатися подані слова: трембіта, світло, чутлива плівка, об’єктив, флояра, кептар, гачі, крисаня, черепиця, габарити, дефіс, вернісаж, глина, глечик, скиндячки?

— Чи правильно записані словосполучення та сполучення слів? Якщо ні, то відредагуйте та аргументуйте вибір.

Попередити хворобу (запобігти хворобі)

Заключати договір (укладати договір)

Лід зрушився (крига скресла)

Кидатися в очі (впасти в очі)

Від нічого робити (знічев’я)

Приймати участь (брати участь).

Творчий практикум (компетентність продуктивної творчої діяльності).

— Запишіть по 3 фразеологізми, до складу яких входять назви тварин та рослин, уведіть їх у речення.

Творче конструювання (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

— Побудуйте речення з відповідними фразеологізмами.

Друге дихання, до сьомого поту, в одну дудку грати, зірка першої величини.

Дослідження-пошук.

— Випишіть речення із фразеологізмами, підкресліть у них члени речення. Поясніть значення фразеологізмів.

1. Вулиця була зелена від молоденьких лип.

2. Зарубіжному гостеві створили зелену вулицю.

3. Родичі звалилися як сніг на голову.

4. Перехожому на голову з даху впав сніг.

5. Столяр знімав свіжу стружку із соснової дошки.

6. Батько знімав стружку з неслухняного сина.

V. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Виконання тестових завдань.

1. У якому рядку всі слова власне українські?

А життя, земля, метро, ґринджоли, вогонь

Б кіно, хліб, день, Іван, півень

В коза, телевізор, праска, вода, ім’я

Г квітка, вареники, дівчина, січа, перемога

2. У якому рядку всі слова запозичені?

А вісь, телефон, віл, село, місто

Б степ, океан, річка, озеро, шосе

В портьєра, телескоп, портфель, директор, театр

Г клоун, око, птах, обличчя, валіза

3. У якому рядку всі слова є загальновживаними?

А дерево, небо, брат, рік, тиждень

Б батько, формула, ґаздиня, місяць, гіпотенуза

В бароко, стиль, романтизм, епос, плай

Г бескиди, фортуна, муза, готика, полонина

4. У якому рядку всі слова є термінами?

А учитель, зошит, дорога, ліс, атом

Б байка, лірика, повість, п’єса, роман

В брокер, вірш, держава, газета, окуляри

Г комп’ютер, дисплей, дискета, троянда, береза

5. У якому рядку всі слова є застарілими?

А мова, людина, лікар, вихователь, кожух

Б челядь, писар, сап’янці, князь, гайдамака

В казка, мрія, губернатор, мер, яничар

Г рало, стежка, вуйко, граф, король

6. У якому рядку всі слова є діалектизмами?

А шкарпетки, панчохи, гачі, добро, чумарка

Б когут, леґінь, кептар, ватра, колиба

В чічка, хата, смерека, лелека, ґазда

Г неньо, вуйна, гора, ялина, вершина

7. Який з поданих фразеологізмів відповідає слову «викрити»?

А хоч око виколи

Б кури не клюють

В зірвати маску

Вихідна рефлексія (соціальна компетентність).

— Чи досягли ми поставленої мети?

— Що на уроці повторювали?

— Що з повторюваного ви добре запам’ятали?

— Що довелося вивчати заново?

— Які власні практичні вміння вас задовольнили?

— Над чим вам слід ще попрацювати?

— Як ви оцінюєте свою роботу на уроці?

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Використовуючи емоційно забарвлену лексику, скласти твір-мініатюру «Чари осені».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити