Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 32. Робота над помилками, допущеними в контрольному диктанті та тестових завданнях. Узагальнення вивченого в І семестрі

Мета: формувати вміння аналізувати допущені помилки, вдосконалювати вміння застосовувати вивчені правила, самостійно працювати з текстом; повторити, закріпити, узагальнити знання учнів з розділу «Синтаксис. Пунктуація», а саме: «Словосполучення й речення», «Просте двоскладне речення», «Односкладні й неповні речення»; розвивати пізнавальний інтерес, логічне , мислення, пам’ять, увагу; виховувати бажання глибше пізнавати таємниці рідної мови.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення й систематизації знань.

Засоби навчання: пам’ятка «Як працювати над помилками» (її зміст — у конспекті уроку), проектор.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Робота з Текстом.

— Прослухайте діалог, висловіть свої думки з приводу почутого.

— Ой, подумаєш, двійка за диктант! Якщо треба буде, за мене все техніка зробить! — говорить Іван.

— Як це? — дивується О ля.

— А так! Є така програма в комп’ютері, що виправляє всі помилки!

— Виходить, грамотним бути не треба? — дивується дівчина.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

Бесіда.

— Що таке орфограма? Наведіть приклади.

— Що ми називаємо пунктограмою? Наведіть приклади.

IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

Колективна робота.

Аналіз учителем контрольних письмових робіт, оголошення результатів.

Аналіз типових помилок, допущених учнями в контрольному диктанті.

Робота з пам’яткою «Як працювати над помилками».

ПАМ’ЯТКА

«Як працювати над помилками»

1. Виписати правильно слово або речення, у якому допущено помилку.

2. Визначити тип помилки.

3. Пригадати й повторити правило, на яке допущено помилку.

4. Навести власний приклад на ту саму орфограму або пунктограму.

Індивідуальна робота учнів над помилками.

V. Узагальнення та систематизація знань з розділів, опрацьованих у І семестрі. Мовознавча вікторина.

— Дайте відповіді на запитання й виконайте завдання,

1. Що вивчає синтаксис і з яких розділів він складається?

2. Схарактеризуйте словосполучення (його будова і види за способом вираження головного слова).

3. Схарактеризуйте речення (за метою висловлювання, порядок слів у реченні, логічний наголос, двоскладні та односкладні, прості та складні речення).

4. Чим виражається підмет у реченні?

5. Які типи присудка ви знаєте?

6. Які члени речення називають другорядними?

7. Розкажіть про означення (узгоджені та неузгоджені, а також прикладка як різновид означення).

8. Схарактеризуйте прямі та непрямі додатки.

9. Які ви знаєте види обставин?

10. Назвіть типи односкладних речень.

11. Які речення називають повними, а які — неповними?

12. Розкажіть про ускладнені прості речення.

13. Яким членом речення виступає порівняльний зворот?

14. Які другорядні члени речення можуть належати до групи підмета і до групи присудка, а які — лише до групи присудка? Доведіть це на прикладах.

VI. Виконання системи завдань на узагальнення практичних умінь і навичок.

Робота з текстом (робота за варіантами).

— Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. З’ясуйте стильову належність висловлювання.

— Назвіть граматичні основи речень. Схарактеризуйте другорядні члени речення групи підмета і групи присудка (усно).

Варіант 1

За своїм змістом вітальні формули у різних етномовних спільнотах дуже відмінні, різноманітні. Проте всім вітанням властива однакова етикетна спрямованість: засвідчити увагу до людини, ґречне ставлення до неї, побажати їй чогось доброго тощо.

Українська мова багата на вітальні формули. Вислови Доброго ранку! Доброго дня! Доброго вечора! є стилістично нейтральними. їх у відповідну пору дня можуть уживати адресанти всіх категорій до адресатів будь-якого соціально статусу.

Стягнене Добридень! у літературному мовленні нині ми вживаємо рідко, а Добривечір! майже вийшло з ужитку. Із таких стягнених в одне слово етикетних словосполучень залишилося тільки Добраніч! (Я. Радевич-Винницький).

Варіант 2

Усмішка — винятково важливий несловесний знак етикетного спілкування. Вона є найдієвішою зброєю, за допомогою якої найлегше проникнути крізь панцир інших «Я». Дружня усмішка усуває настороженість або агресивність, долає всілякі перешкоди у спілкуванні з людьми. Вона створює позитивну ауру спілкування. Відкрите обличчя, прямий погляд, привітна усмішка — це прикмети ЛЮДИНИ ЧЕСНОЇ, РОЗУМНОЇ, ПРИВІТНОЇ, ВИХОВАНОЇ, СИЛЬНОЇ.

В американському суспільстві вже не один десяток років поширене гасло «Усміхайтесь!». За твердженням психологів, коли людина усміхається, то, навіть якщо вона має якийсь клопіт, негаразди, зіпсований настрій, через 10-15 хвилин їй полегшає на душі (Я. Радевич-Винницький).

Вправа «Синтаксичний розбір речень».

— Прочитайте текст. Доведіть, що висловлювання належить до художнього стилю. Яке речення за будовою є «зайвим»?

Цілими днями Улянка блукала в лісі. Її вабив таємничий Одудів яр; Любила лежати дівчинка у високій траві на галявині. Ця галявина була як райдужне око старого лісу. Лежала дівчинка на галявині, і полуденна спека пашіла млістю й духом нагрітого листя. Вона відчувала себе маленькою хазяйкою в цьому лісі! (За О. Донченком).

— У якому реченні перед порівняльним зворотом слід поставити кому?

1. Національне минуле служить нам ніби для перевірки того, хто ми є (Г. Лозко).

2. Спогади докучливі як нежить що тій славі принесуть нове? (В. Симоненко).

3. На гіллі рясному цвіт немов сніжинки (В. Сосюра).

4. Національна гордість проявляється як щось природне для всієї нації (Г. Лозко).

Конкурс «Хто швидше».

— Складіть і запишіть печення за поданою схемою.

Творче конструювання (робота в міні-групах).

— Об’єднавшись у міні-групи, поширте подані речення другорядними членами, указавши на спосіб їх морфологічного вираження. В одне з речень уведіть порівняльний зворот.

1-ша група. 1. Нація має звичаї. 2. Збереглося багато повір’їв.

2-га група. 1. Поставлено завдання. 2. Природа залишається загадкою.

3-тя група. 1. Людина прагнула пізнати природу. 2. Змінився ліс.

VII. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Учитель аналізує роботу учнів на уроці. Указує на активну роботу школярів, а також окреслює недоліки і шляхи їх подолання. Стисло розповідає про роботу в наступному семестрі.

VIII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Написати (на вибір):

■ а) твір-опис краєвиду в художньому стилі, використовуючи художні означення, непоширені прикладки й порівняльні звороти;

■ б) твір-роздум у публіцистичному стилі на тему «У чому проявляється мудрість людини?», використовуючи обставини різних видів та порівняльні звороти.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити