Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 33. Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Поширені і непоширені однорідні члени речення, смислові відношення між ними (єднальні, протиставні, розділові). Кома між однорідними членами

Мета: поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення; сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити однорідні члени речення та визначати їх вид, аналізувати зв’язок між ними (сполучниковий, безсполучниковий чи змішаний), а також смислові відношення, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному та писемному мовленні, навчити моделювати схеми речень з однорідними членами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти естетичному розвиткові особистості восьмикласників; виховувати любов і повагу до свого роду.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Засоби навчання: підручник, таблиці «Види та ознаки однорідних членів речення», «Сполучниковий зв’язок між однорідними членами речення» (їх зміст —у конспекті уроку).

Епіграф до уроку:

Мій рід, мов дерево в саду,

Що має гілля та коріння.

Він знав і радість, і біду,

По всіх краях його насіння.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Установчо-мотиваційний етап.

Психологічна настанова й внутрішня мотивація щодо вивчення розділу «Речення з однорідними членами». Ознайомлення учнів з перебігом навчальної діяльності.

Уведення школярів у спроектоване поняттєво-термінологічне поле.

Учитель пропонує восьмикласниками звернути увагу на основні поняття теми (запис або таблиця на дошці).

■ Однорідні члени речення: поширені й непоширені;

■ зв’язок: сполучниковий, безсполучниковий, змішаний.

Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

Оголошення епіграфа.

— Прочитайте строфу з поезії, зверніть увагу на виділені слова.

Актуалізація опорних знань, умінь і навичок восьмикласників.

Бесіда за питаннями.

— На які питання відповідають виділені в епіграфі слова?

— До яких слів в реченні вони відносяться? Які це члени речення?

— За допомогою чого з’єднуються? Якими частинами мови вони виражені?

— Отже, які це члени речення? Що ви вже знаєте про однорідні члени речення з попередніх класів?

Рефлексія на рівні самоосмислення.

Учні пригадують все, що їм відомо з теми «Однорідні члени речення».

Я вже знаю, що однорідні члени речення...

■ відповідають на одне питання;

■ виступають одним членом речення;

■ рівноправні між собою;

■ відносяться до того самого слова в реченні;

■ з’єднані між собою за допомогою інтонації, сурядним або змішаним зв’язком.

III. Операційно-пізнавальний етап.

Робота з підручником.

Складання опорних схем та їх захист.

Читаючи параграф підручника, учні працюють у групах над створенням опорних схем.

I-ша група — опорна схема «ОЧР».

II-га група — опорна схема «Розділові знаки при однорідних членах».

Робота з текстом.

Спостереження над реченнями з однорідними членами у зв’язному висловлюванні

— Прочитайте текст. Доберіть заголовок у вигляді словосполучення.

— Визначте основну думку тексту і тип мовлення. Аргументуйте свою відповідь.

— Доповніть текст власними спогадами про свою родину.

У кожного з нас є батьківський поріг, розквітла калина під вікном рідної хати, рідна мова, околиця села чи міста із задавнілою пам’яткою, протоптана стежина до сусіда, лелечине гніздо на клуні, усміхнене віконце теплої домівки, незрадлива мамина усмішка зі сльозою на щоці, терпкий запах картопляного диму. Усі ці означення вкладаються в одне поняття: Берег Дитинства. Знати свій берег, любити його, не вивітрювати з пам'яті, пронести його через усе життя, невсипуще тягтися до нього, жити ним — що є святіше й дорожче?! Людина без берега дитинства стає забудькуватою, безпринципною, вона може легко зрадити свої і наші принципи, відректися від високих моральних рис (За В. Скуратівським).

— Знайдіть однорідні члени і вкажіть їх синтаксичну роль, скориставшись поданою нижче таблицею. Поясніть розділові знаки в реченнях з однорідними членами.

— Поясніть орфограми у виділених словах. Наведіть власні приклади.

— Скориставшись тлумачним словником, визначте лексичне значення слова «клуня». (Будівля для зберігання снопів сіна, полови тощо, а також молотьби, віяння й т. ін.; стодола).

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань і набутих.

Колективна робота з таблицями.

Види та ознаки однорідних членів речення

Види однорідних членів речення за їх синтаксичною функцією

Головні

Другорядні

підмети

додатки

присудки

означення


обставини

Ознаки однорідних членів речення

1.Виступають одним членом речення.

2. Зв’язані з одним членом речення.

1. Виступають одним членом речення.

2. Відповідають на те саме питання.

3. Залежать від одного головного члена речення.

— Розгляньте таблицю й розкажіть про відношення між однорідними членами речення, що поєднуються за допомогою сполучників сурядності.

Сполучниковий зв'язок між однорідними членами речення

Відношення між однорідними членами речення

Сполучники

3 якою метою використовуються

Приклади

єднальні

і (й), та (у значенні і), ані, і... і, ні... ні, ані... ані

смислова спорідненість, посилення заперечення, властивість підсилювальних часток

Тільки на хмари, на небо виллю і жаль, і жагу (В. Сосюра).

протиставні

а, але, та, однак, зате, проте, тільки

виражають протиставлення

Довкола вже не тільки торішнє пріле листя, а й зелена трава

(Ю. Смолич).

розділові

або, чи, або... або, чи... чи, то... то, не то... не то, чи то... чи то

указують на непевність або можливість одного з двох явищ

Чи то садок, чи то город, чи то поле (Панас Мирний).

Коментар учителя. Між однорідними члени речення може бути зв’язок:

1) безсполучниковий: Мати завжди вчить своїх дітей доброти, щирості, працьовитості, поваги до старших;

2) змішаний (перелічувальна інтонація і сурядний сполучник): Кущ калини біля материнської хати — це не тільки окраса, а й глибокий символ, наш духовний світ, наша спадщина;

3) сполучниковий: Мамина ласка і бабусина доброта залишає глибокий слід у душі й серці кожної людини.

IV. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми.

— Зробіть синтаксичний розбір речення. Охарактеризуйте однорідні члени речення.

Маючи такі прекрасні символи, народ зумів уберегти від забуття нашу думу й пісню, історію та родовідну пам’ять, волелюбний дух.

Ігровий пошук «Вірю/не вірю». Тестові завдання.

1. Укажіть рядки, де є повторюваний сполучник

А не тільки словом, а й ділом

Б і бабуся,і дідусь

В брат та сестра

Г то холодно, то жарко

2. Укажіть рядки, де потрібно поставити кому

А брат або сестра

Б і вдома і в школі

В як свої так і чужі

Г рано чи пізно

3. Укажіть рядок, де узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами

А Подяка вам за все: і за довір’я, й за любов.

Б Все буває у серці людському.

В Всі ми про щось мріємо в дитинстві.

4. Укажіть рядок, де узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів

А Не визнаю жодних почуттів: ні дружби, ні любові, ні приятелювання.

Б І земля, і вода, і повітря — все поснуло.

В Уві сні я бачила сонце, поле, стежки до рідної домівки.

Творче завдання.

— Підготуйте розповідь на тему «Моя родина». Скористайтеся поданими запитаннями. У тексті використовуйте однорідні члени речення як поширені, так і непоширені, узагальнювальні слова при однорідних членах.

■ Якою є ваша родина?

■ Хто стоїть на чолі вашої родини?

■ Чи є династії? Які?

■ Людей якої професії об’єднує ваша родина?

■ Кого ви найбільше поважаєте з членів вашої родини?

■ Чи часто ви збираєтесь разом?

■ Яких традицій ви дотримуєтесь найбільше?

■ Чи є у вас родинні реліквії? Розкажіть про них.

■ Що ви успадкували від своєї родини?

V. Узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок.

1. Які члени речення називають однорідними?

2. Яку синтаксичну функцію в реченні можуть виконувати однорідні члени?

3. З якою інтонацією вимовляються однорідні члени речення?

4. Наведіть приклади речень з поширеними однорідними членами.

5. Наведіть приклади речень з непоширеними однорідними членами.

6. Розкажіть про зв’язки між однорідними членами речення.

7. Які смислові відношення встановлюються між однорідними членами речення, якщо вони поєднуються сполучниками сурядності? Наведіть приклади.

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку; окреслення перспектив подальшої

навчальної діяльності.

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Узяти інтерв’ю в одного з найстарших членів родини. Використати однорідні члени. Стисло записати відповіді, щоб утворилась розповідь «Життя моєї родини».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити