Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 45. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 3 (тестові завдання).

Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Мета: з’ясувати рівень засвоєних знань, сформованості вмінь і навичок з теми; формувати вміння й навички застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці; удосконалювати навички самостійної роботи; розвивати комунікативні вміння, увагу, логічне мислення, творчість учнів; виховувати повагу і любов до рідної мови.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь і навичок (перевірки володіння всіма видами мовленнєвої діяльності).

Засоби навчання: тестові завдання.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення мети перевірки та способів її проведення.

III. Усна перевірка знань (фронтально).

Клоуз-тест (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

— Слово або сполучення слів, що називає особу або предмет, до якого звертаються з мовленням, має назву...

— Звертання виражаються...

— За будовою звертання бувають...

— При звертаннях може стояти займенник...

— Звертання в реченні може стояти...

— Якщо перед звертанням стоять вигуки о, ой і вони виконують роль підсилювальної частки, то кома...

— Членами речення звертання, вставні слова...

— Вставними реченнями мовець може висловлювати...

— На письмі вставні слова і словосполучення виділяють...

— Однорідними членами можуть бути...

— Узагальнювальне слово при однорідних членах речення виступає у реченні...

— Вставні слова відрізняються від вставних конструкцій...

Дослідження-зіставлення (комунікативна компетентність, компетентність саморозвитку і самоосвіти).

— Чим речення подібні й чим різняться?

1. Козаки заховали списи і взялися до шаблюк.

Козаки заховали списи (бо з великого розгону списи пробивали татарські тіла) і взялися до шаблюк (А. Чайковський).

2. Семен Непорадний був кремезний козак літ тридцяти.

Семен Непорадний — він так звався — був кремезний козак літ тридцяти (А. Чайковський).

IV. Ознайомлення учнів з технологією проведення тестування, критеріями оцінювання.

V. Самостійне виконання учнями контрольної роботи (компетентність особистісного саморозвитку).

ВАРІАНТ 1 Початковий рівень

1. Укажи речення зі звертанням

А Моя думка — краще закріпитися і чекати допомоги (Я. Качура).

Б Вже почалось, мабуть, майбутнє (Л. Костенко).

В Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим (А. Малишко).

Г І вже не існувало для нього нічого, окрім озера, осики й хмелю (І. Цюпа).

2. Укажи речення зі вставними конструкціями (розділові знаки пропущено)

А У дубині вечеряли дятли наїдаючись видно на зиму (М. Вінграновський).

Б У таких болях ішли дні місяці і нарешті роки (Микола Хвильовий).

В Маю я святе синівське право з матір’ю побуть на самоті (В. Симоненко).

Г Для нас у ріднім краї навіть дим солодкий та коханий (Леся Українка).

3. Укажи речення з однорідними підметами

А Над широкими сіножатями, над зеленими ярами встав легесенький туман (І. Нечуй-Левицький).

Б Праця чоловіка годує, а лінь марнує (Народна творчість).

В Блакитними очами дивляться мені в очі весна й небо (Є. Гуцало).

Г А вона почула й передумала до нас іти (І. Мацко).

4. Укажи речення, у якому правильно розставлені розділові знаки

А Усі: вовки, білки, зайці — бігають по снігу і мимоволі мабуть залишають свої сліди.

Б Усі: вовки, білки, зайці — бігають по снігу і мимоволі, мабуть, залишають свої сліди.

В Усі: вовки, білки, зайці бігають по снігу і мимоволі, мабуть, залишають свої сліди.

Г Усі: вовки, білки, зайці — бігають по снігу, і мимоволі, мабуть, залишають свої сліди.

5. Укажи, яким членом речення є виділене слово в поданому реченні Де ти, фантазіє, там радощі й весна (Леся Українка).

А підметом

Б додатком

В не є членом речення

Г означенням

6. Укажи, у якому реченні при звертанні слід поставити знак оклику (розділові знаки при звертаннях пропущено)

А Мій рідний сину бійся нічиїх, вони завжди безликі і холодні (В. Крищенко).

Б Ти наше диво калинове кохана материнська мово (Д. Білоус).

В О слово рідне Орле скутий Чужинцям кинуте на сміх! (Олександр Олесь).

Г Не вам в мережаній лівреї донощики і фарисеї за правду пресвятую стать (Т. Шевченко).

Середній рівень

7. Установи відповідність між вставними конструкціями і реченнями (розділові знаки пропущено)

1 звертання

2 вставне слово

3 вставне словосполучення

4 вставне речення

А Була то правду кажучи звичайна крамарська буда яких безліч в Італії (Леся Українка).

Б Воно мені мабуть так мало бути (М. Вінграновський).

В А я хвилину виберу скажу про командира отак за першим спогадом і другий виплива душа у нього щира... (А. Малишко).

Г Ми зберегли тебе вкраїнсько мово щоб лютий ворог не поранив (П. Тичина).

Д Стежина неначе лоза виноградна пнеться по білій стіні гори (Д. Павличко).

8. Прочитай текст. Виконай завдання до нього.

(1) Мабуть природа створила хлібну зернину в мить такого високого натхнення, в мить щедрого осяяння, яке потрачене нею і на саму людину. (2) І в чи не найголовнішому слові нашої мови «життя» предки не лише воздали заслужену хвалу житу-годувальнику, а визнали його правічні заслуги в долі людства. (3) В зернину, в цей маленький тугий злиточок матерії стільки вкладено життєвої мудрості, добра і віри в безсмертя, що його таїна й досі здається нам магічною. (4) Все у нас від нього, від хліба. (5) А втім і самі ми, кожен із нас — дитина своїх батьків, свого народу й хліба (В. Яворівський).

— Познач речення, у яких пропущено розділові знаки.

— Познач речення, ускладнені вставною конструкцією.

Достатній рівень

9. Виконай синтаксичний розбір речення.

Батьку, батьку, ніколи не забуду тебе! (П. Загребельний).

Високий рівень

10. Напиши діалог (7-8 реплік) «Цікава екскурсія», використовуючи звертання, однорідні члени речення та вставні слова.

ВАРІАНТ 2 Початковий рівень

1. Укажи речення з поширеним звертанням

А Слово, моя ти єдиная зброє, ми не повинні загинуть обоє (Леся Українка).

Б Всю кров тобі, Вітчизно, завжди готові ми віддати (В. Сосюра).

В Який ти, світе, теплий і широкий! (А. Малишко).

Г Чи не продали б ви, чоловіче, тої ялинки, що росте в вашім садочку? (М. Коцюбинський).

2. Укажи речення зі вставними конструкціями (розділові знаки пропущено)

А Власне кажучи щороку відкриття полювання буває двічі (Остап Вишня).

Б Можливо були ми квітками в одному суцвітті чи просто сусідніми днями в спекотному літі (І. Андрощук).

В Відцвів воронець облетіли на вітрах маки польові рано вони зацвітають і швидко гаснуть зате літо смагляве вже виглядає із-за кучугур (О. Гончар).

Г Не можна кажуть людині помолодшати а подобрішати завжди можна (О. Гончар).

3. Укажи речення з однорідними додатками

А Я йду вздовж узлісся і насолоджуюся цією казковою красою.

Б Зима встановлює свої закони й правила.

В Сніг переливається різнобарвною веселкою, морозець потріскує тоненьким голосочком.

Г Сонечко яскраве гріє весело та радісно.

4. Укажи речення, у якому правильно розставлені розділові знаки

А Усі: вовки, білки, зайці — бігають по снігу і мимоволі, мабуть, залишають свої сліди.

Б Усі: вовки, білки, зайці — бігають по снігу, і мимоволі, мабуть, залишають свої сліди.

В Усі: вовки, білки, зайці — бігають по снігу і мимоволі мабуть залишають свої сліди.

Г Усі: вовки, білки, зайці бігають по снігу і мимоволі, мабуть, залишають свої сліди.

5. Укажи, яким членом речення є виділене слово в поданому реченні Мені осіння ніч короткою здається (Леся Українка).

А підметом

Б додатком

В не є членом речення

Г означенням

6. Укажи, у якому реченні при звертанні слід поставити знак оклику (розділові знаки при звертаннях пропущено)

А Моя біографія друзі сягає в далекі ті дні, коли мене бусол на лузі підкинув батькам навесні (Д. Білоус).

Б Залишимо дорогі батьки в серцях наших синів усю красу навколишнього світу, все багатство сердець наших предків (В. Сухомлинський).

В Моя ти любо Мій ти друже Не ймуть нам віри без хреста, не ймуть нам віри без попа раби, невольники недужі (Т. Шевченко).

Г Бідна волошко чому ти у житі, а не на клумбі волієш рости? (М. Рильський).

Середній рівень

7. Установи відповідність між вставними конструкціями і реченнями (розділові знаки пропущено)

1 звертання

2 вставне слово

3 вставне словосполучення

4 вставне речення

А Може вам зустрічалась нині синя райдуга у долині? (А. Малишко).

Б Вгамуйся думко не літай так буйно (Леся Українка).

В Земля України небо і люди усе мені рідне (П. Воронько).

Г Ми по сходах ступаєм а ніч мабуть є щось чаклунське у ночі зорі сипала прямо до віч (Б. Степанюк).

Д Не губіться прошу вас у морі людському (Л. Ржегач).

8. Прочитай текст. Виконай завдання до нього.

(1) Мабуть природа створила хлібну зернину в мить такого високого натхнення, в мить щедрого осяяння, яке потрачене нею і на саму людину. (2) І в чи не найголовнішому слові нашої мови «життя» предки не лише воздали заслужену хвалу житу-годувальнику, а визнали його правічні заслуги в долі людства. (3) В зернину, в цей маленький тугий злиточок матерії стільки вкладено життєвої мудрості, добра і віри в безсмертя, що його таїна й досі здається нам магічною. (4) Все у нас від нього, від хліба. (5) А втім і самі ми, кожен із нас — дитина своїх батьків, свого народу й хліба (В. Яворівський).

— Познач речення, у яких пропущено розділові знаки.

— Познач речення, ускладнені однорідними членами речення.

Достатній рівень

9. Виконай синтаксичний розбір речення.

Гарний хлопець з іншої планети, може, завтра в гості залетить (Л. Костенко).

Високий рівень

10. Напиши діалог (7-8 реплік) «Цікава екскурсія», використовуючи звертання, однорідні члени речення та вставні слова.

VI. Підсумки. Рефлексія (комунікативна компетентність).

«Мікрофон».

— У виконанні яких завдань виникли труднощі?

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання (компетентність саморозвитку і самоосвіти, компетентність продуктивної творчої праці).

Обов’язкове: за підручником повторити вивчений теоретичний матеріал; виконати вправу.

За бажанням: скласти невеликий твір (8-9 речень) на тему «Моя країна — Україна».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити