Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 55. Відокремлені обставини. Правильна побудова речень з дієприслівниковими зворотами

Мета: поглибити знання учнів про відокремлені члени речення, ознайомити з основними способами морфологічного вираження відокремлених обставин, їх місцем у реченні відповідно до опорного слова; формувати вміння знаходити в тексті відокремлені обставини, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з відокремленими обставинами, редагувати речення з дієприслівниковими зворотами; правильно будувати речення з відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом; розвивати увагу, уміння зіставляти та аналізувати конструкції з відокремленими обставинами; виховувати любов до природи, краси слова.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок (удосконалення мовної і мовленнєвої ком- петенцій).

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, проектор, схема «Способи вираження відокремлених обставин» (її зміст —у конспекті уроку).

Епіграф до уроку:

Уся природа — загадка жива.

Ну, як, скажіть, цю землю не любити!

: Н. Красоткіна

Перебіг уроку

І. Організаційний етап.

II. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок (інформаційна компетентність). Бліцопитування.

— Які функції у реченні виконують другорядні члени, зокрема обставина?

— Які члени речення називають відокремленими?

— Дієприслівник — це...

— Дієприслівниковий зворот — це...

— Які розділові знаки ставлять при одиничних дієприслівниках і дієприслівникових зворотах?

III. Повідомлення теми та цілей уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Творче спостереження з елементами зіставлення.

— Прочитайте виразно текст, спроектований на екран. Доберіть заголовок. Визначте тип і стиль мовлення. Позначте в тексті відокремлені обставини.

Та один світ усе ж найдивовижніший, світ дощу! Це світ, коли все завмирає на мить, на ту саму мить, коли перша крапля розбивається об поверхню, перетворюючись на сотню краплинок, які, ніби відлуння, проносяться між усіх світів. Нова краплина бере вищу ноту, підкреслюючи й доповнюючи попередню. Кожна краплина так схожа на попередню, проте звучать вони по-різному. Ці звуки проникають усюди, даруючи спокій і тишу. Усі звуки стихають як один, уся природа завмирає, ніби насолоджуючись симфонією тисячі інструментів, яким нема повторення.

І тільки вітер наважується тримати партію. Ніби налаштовуючи інструмент, він збиває краплинки, які, деформуючись, звучать зовсім по-іншому. І що сильніший дощ, що довше він падає, то гучніше стає симфонія, то яскравіший і чіткіший звук можна почути, годинами насолоджуючись концертом.

— Випишіть речення з відокремленими обставинами. Прочитайте ці конструкції, пропустивши відокремлені обставини. Дослідіть, як зміниться зміст та емоційне забарвлення речень. Зробіть висновок про стилістичну роль відокремлених обставин у мовленні.

IV. Вивчення нового матеріалу.

Дослідження-характеристика.

— Запишіть речення. Охарактеризуйте способи вираження в них відокремлених обставин, скориставшись схемою. Укажіть їх місце в реченні.

— Визначте, до яких слів у реченнях належать відокремлені обставини.

1. На протилежній горі, у снігах, стоїть самотня хатинка.

2. Тут, на околиці селища, під шатром старезних ясенів, нуртувало колись джерело з найменням Попова криниця.

3. Весняний вітер нетерпляче зітхає, оббігаючи узлісся та розвіваючи гілля плакучій вербі.

4. Поволі з вечірніх туманів земля, засинаючи, п’є.

5. Надбіг і майже відбігає вже, не обертаючись, кучерявий червень.

6. У тому закутку, схилившись над ручаєм, цвіте під кручею полум’яна квітка.

Способи вираження відокремлених обставин

V. Самостійне застосування учнями знань (компетенція саморозвитку і самоосвіти).

Дослідження-відновлення.

— Відновіть речення, уставляючи з довідки потрібні за змістом відокремлені обставини. Укажіть спосіб їх вираження.

1. Показався на обрії червоною дугою краєчок сонця,...

2. А зорі падають і гаснуть, ...

3. Любив, ..., дивитися лежачи на зоряне небо.

4. ..., лісові пташки уже виспівували свої сонати.

5. ..., на подвір’ях горять соняшники.

Довідка: обволікаючи кумачевою пеленою верхів’я яворів; не долетівши до землі; їдучи на возі з лугу; незважаючи на ранню пору; повернувши свої золоті голови до сонця.

— З’ясуйте, яка відокремлена обставина за способом вираження є «зайвою». Свій вибір обґрунтуйте.

— Виразно прочитайте відновлені речення, додержуючись відповідної інтонації. Спостерігаючи за інтонацією, зробіть висновки про особливості інтонування речень, ускладнених відокремленими членами.

Робота з підручником.

Виконання вправ.

Граматична трансформація.

— Прочитайте речення. Визначте, чим вони ускладнені.

— Трансформуйте речення так, щоб вони були ускладнені відокремленими обставинами.

Зразок. Вранішнє сонце усміхнулося і вмить висушило росу. — Вранішнє сонце, усміхнувшись, вмить висушило росу.

1. Сніг іде і сяйво розсіває бліде, зволожує афіші і обличчя.

2. Мокрий сніг легко падає, як цвіт вишні від вітру, і лягає на землю.

3. Густі лози, високі комиші укрили долину, чорніють, таємничо повиті сріблястим туманом.

4. Вжахнулася сарна й щезла в гущині, лишила зелені сліди на синій від роси траві.

5. Степ струснув з себе росу та зігнав непримітні тіні, горить рівним жовто-зеленим кольором.

— Назвіть основну й додаткову дії в трансформованих реченнях.

Вправа «Я — редактор».

-— Визначте, яку помилку допущено в поданих реченнях. Знайдіть суб’єкт, що виконує основну й додаткову дію. Дослідіть, чи може він уживатися у формі непрямого відмінка в реченні з відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом.

1. Згадуючи літні вечори, у моїй уяві постає сріблясто-синє море.

2. Відпочиваючи в Карпатах, соснові ліси напувають тебе цілющою силою.

3. Визирнувши у вікно, на вулиці йшов сніг.

4. Зайшовши у парк, від снігу іскряться ялинки.

5. Перебуваючи у лісі, мені хочеться милуватися красою природи.

— Запишіть, відредаговані речення.; Позначте відокремлені обставини. Визначте, до яких слів вони належать.

Творче моделювання (робота в парах).

— Змоделюйте, де можливо, речення, ускладнені відокремленими обставинами. До окремих виділених слів доберіть потрібні за змістом відокремлені обставини, виражені одиничним дієприслівником, дієприслівниковим зворотом або іменником із залежними словами.

1. Хлопці швидко зібралися й рушили.

2. В одному місці вони зупинилися і побачили смішну річ.

3. Сонечко підбилося вгору й розіклало золоті плями.

4. Хлопці йшли далеко попереду (За І. Багряним).

— Дослідіть, чи становлять змодельовані речення зв’язне висловлювання. Відповідь аргументуйте.

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання (компетентність саморозвитку і самоосвіти). Вправа «Мікрофон» (соціальна, комунікативна компетентність).

— На уроці я навчив(-ла)ся...

— Чи досягли ми поставлених цілей?

— Як ви оцінюєте свою роботу на уроці?

Виписати з художньої літератури по два приклади речень, ускладнених відокремленою обставиною, вираженою: а) одиничним дієприслівником; б) дієприслівниковим зворотом; в) іменником у формі непрямого відмінка з прийменником. Письмово охарактеризувати відокремлені обставини за схемою:

1. До якого члена речення належить?

2. Яке місце відповідно до нього займає (препозицію чи постпозицію)?

3. Чим виражений відокремлений член речення?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити