Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 56. Відокремлені додатки

Мета: поглибити знання учнів про відокремлені члени речення, ознайомити з відокремленими додатками, їх місцем у реченні; формувати вміння знаходити в тексті відокремлені додатки, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з відокремленими додатками, розставляти відповідні розділові знаки; розвивати творчі вміння трансформувати, моделювати, конструювати речення з відокремленими додатками; розвивати уважність, вдумливість; виховувати патріотизм, любов до краси слова.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок (удосконалення мовної і мовленнєвої компетенцій).

Засоби навчання: підручник, проектор, схема «Відокремлений додаток» (її зміст —у конспекті уроку), роздавальний матеріал.

Епіграф до уроку:

Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього.

М. Рильський

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

Бліцопитування.

— Які функції у реченні виконують другорядні члени, зокрема додаток?

— Які члени речення називаються відокремленими?

— Чому не можуть відокремлюватися головні члени речення?

III. Повідомлення теми та цілей уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Мовознавче дослідження.

— На екран спроектовано два речення. Зробіть їх синтаксичний розбір, дослідіть будову. Поясніть, які смислові відтінки з’являються в реченні з використанням у ньому відокремленого додатка.

1. У славетний загін Кривоноса пішли майже всі чоловіки.

2. У славетний загін Кривоноса пішли майже всі чоловіки, зокрема мужні козаки, озброєні селяни, мрійне юнацтво.

IV. Вивчення нового матеріалу.

Колективне опрацювання опорної схеми (компетенція особистісного самовдосконалення).

— за допомогою схеми розкажіть про відокремлений додаток: на які запитання відповідає, що позначає, чим виражається.

Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу.

— Опрацювавши теоретичний матеріал підручника, зробіть висновок про те, які розділові знаки ставлять у реченнях з відокремленими додатками.

Пунктуаційний практикум.

— Запишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Позначте відокремлені Додатки.

З’ясуйте, чим вони виражені та яке смислове навантаження несуть у кожному реченні.

1. Окрім посуду трипільці виробляли фігурки Матері-землі.

2. Софія Київська — джерело для пізнання історії нашої культури зокрема мистецтва Київської Русі.

3. До сьогодні перших українських книжок дійшло небагато зокрема «Повість минулих літ» Нестора Літописця, «Слово про Ігорів похід» невідомого автора, «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона.

4. За кошти князя Володимира Великого було придбано внутрішнє начиння Десятинної церкви включаючи ікони, хрести, посуд тощо.

V. Самостійне застосування учнями знань.

Дослідження-відновлення.

— Відновіть і запишіть речення, ускладнені відокремленими додатками, уставляючи потрібні за змістом слова з довідки. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Під час Помаранчевої революції важливу роль у координації та організації протестувальників відіграли актуальні на той час засоби зв’язку, зокрема ...

2. Підняти людей на акції протесту у 2013 році допомогли сучасні способи комунікації, особливо ...

3. Головні події революції Гідності відбувалися у Києві, зокрема ...

4. Окрім ..., демонстрації на підтримку євроінтеграцїї відбулися у багатьох містах України.

5. Усупереч ..., силовий розгін Майдану підняв хвилю протестів по всій Україні.

Довідка: Києва; соціальні мережі; на майдані Незалежності, вулиці Хрещатик та на Європейській площі; очікуванням влади; мобільні телефони.

— Яке місце займають відокремлені додатки в реченні? Відповідь проілюструйте прикладами речень.

Творче моделювання.

— За зразком змоделюйте речення, ускладнені відокремленими додатками. З’ясуйте, на яке значення (включення, виключення чи заміщення) вказують відокремлені додатки.

Зразок

1. Українські козаки відзначалися багатьма чудовими рисами вдачі.

2. Вони вправно володіли різними видами зброї.

3. До зайшлих та приїжджих людей запорозькі козаки завжди були гостинні.

4. Вони вміли посміятися з ворога, зі смерті, із самих себе.

5. Запорожці стали поборниками православної віри, оборонцями всієї української землі. Визначте, який порядок слів характерний для речень.

Лінгвістична гра «Уточни визначення».

— Прочитайте визначення лінгвістичних понять. Чи однозначно вони сприймаються? Уточніть поняття, уводячи в них відокремлені додатки.

1. В односкладних реченнях, окрім ..., граматична основа складається з одного головного члена у формі присудка.

2. В українській мові всі самостійні частини мови є змінними, за винятком ...

3. Вставні слова і словосполучення, включаючи ..., можуть надавати реченню різних значень.

4. Речення, до складу якого, крім ... , входять один або кілька другорядних членів, називають поширеним.

5. Синтаксис — це розділ науки про мову, що вивчає будову синтаксичних одиниць, зокрема ...

6. У реченні, крім ..., може бути і сурядний зв’язок, яким поєднуються однорідні члени.

(1 — називних; 2 — прислівника; 3 — вставні речення; 4 — головних членів; 5 — словосполучення й речення; 6 — підрядних зв’язків).

Робота з підручником.

Виконання вправ.

Творча лабораторія (компетенція продуктивної творчої діяльності).

— Прочитайте виразно спроектовані на екран речення, виділяючи інтонацією відокремлені додатки. Укажіть місце пропущеного розділового знака.

— Чи можна вважати ці речення текстом? Доведіть. Доберіть заголовок. З’ясуйте тему та основну думку.

1. Крім Запорозької Січі була ще Кам’янська.

2. Значну роль у становленні Кам’янської Січі відіграв окрім Костя Гордієнка кошовий отаман Яків Богуш.

3. На відміну від багатьох козацьких отаманів Кость Гордієнко був сподвижником Івана Мазепи.

4. Починаючи з весни 1709 року і кінчаючи літом 1711 ця Січ будувалася на мисі Стріла річки Кам’янки.

5. Багатьох дослідників цікавило господарство Кам’янської Січі особливо металургійний комплекс.

6. Крім нього Січ мала господарство зокрема виробничі майстерні зброярню січові будівлі сорок куренів церкву.

Творчий проект.

— Напишіть висловлення в публіцистичному стилі (5-6 речень) на тему «Будьмо гідними своєї славної історії». У тексті використайте відокремлені додатки.

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

Зачитування учнями своїх творчих проектів.

Вправа «Незакінчене речення».

— Сьогодні на уроці я...

■ дізнав(-ла)ся...

■ зрозумів(-ла)...

■ навчив(-ла)ся...

3 підручників географії, біології, математики виписати 5-6 речень з відокремленими додатками. Обґрунтувати розділові знаки. З’ясувати, яке смислове навантаження у кожному реченні несуть відокремлені додатки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити