Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 5. Основні правила правопису

Мета: актуалізувати знання учнів про основні орфограми, вивчені в попередніх класах; удосконалити вміння і навички правильно писати слова на вивчені орфограми, стилістично доцільно використовувати їх у власному мовленні; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати у школярів любов до рідного слова як невичерпного джерела духовності.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення і систематизації знань, умінь та навичок (формування мовленнєвої компетенції).

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, орфографічний словник, пам’ятка «Як розвивати грамотність» (її зміст —у конспекті уроку).

Епіграф до уроку:

Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя.

Вольтер

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Установчо-мотиваційний етап.

Опора на власний досвід.

— Поміркуйте, чи потрібно сучасній людині бути грамотною. Чому?

Слово вчителя.

Чи знаєте ви, що 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності? Відповідно до даних Статистичного інституту ЮНЕСКО, у світі налічується 793 мільйони неграмотних дорослих. І хоча в нас із грамотністю все нібито добре, проте багато хто періодично спілкується чи пише неправильно. Зрештою, й Інтернет долучився до того процесу: мова користувачів мережі стала специфічною. Але в діловому листуванні, журналістиці, живому спілкуванні припускатися помилок не можна. І ті, хто не байдужий до свого мовлення, повинні дбати, щоб мова залишалася чистою, живою та грамотною,

III. Повідомлення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

IV. Актуалізація опорних знань учнів.

Бліцопитування.

З якими частинами мови ви ознайомились у попередніх класах?

— Пригадайте найважливіші орфограми вивчених вами частин мови.

— Який розділ науки про мову вивчає правильне написання слів?

— Що таке орфограма?

— Які бувають орфограми?

— Як перевірити, чи слово написано правильно?

Узагальнення повтореного.

Орфографія — розділ науки про мову, що вивчає систему загальноприйнятих правил про способи передачі усного мовлення в писемній або друкованій формі.

Орфограма — це правильне (таке, що відповідає правилам або традиціям) написання, яке потрібно вибрати з кількох можливих варіантів.

Види орфограм: буквені (правопис ненаголошених е, и, правопис префіксів, велика буква, подвоєння приголосних, уживання м’якого знака) та небуквені (написання слів разом, окремо, через дефіс, уживання апострофа, написання складних слів).

Орфографічний словник — це словник, який містить інформацію про правильне написання слів.

V. Процесуально-діяльнісний етап.

Виконання системи завдань на основі повторення вивченого.

Словниковий диктант з додатковим завданням.

— Запишіть слова, підкресліть орфограми, визначте серед них буквені та небуквені.

Свято, Великдень, уманський, торф’яний, синьо-жовтий, боротьба, доньчин, синьоокий, Оленчин, п’ятдесят, шістсот, морквяний, Біблія, ін’єкція, Голландія, директор, президент, комп’ютер, камінчик, різьбяр, народнопісенний, інновація, Лук’ян, священик, бовваніти, Сирія, панно, курйоз, мільярд, востаннє.

Робота біля дошки.

— Запишіть прислівники та прислівникові сполучення, знявши риску (за потреби скористайтесь словником). Поясніть орфограми.

Поза/сумнівом, без/слідно, у/зимку, день/у/день, по/суті, не/стерпно, в/решті/решт, в/до/світа, в/результаті, на/жаль, від/тепер, до/відома, день/за/днем, зо/зла, до/ладу, в/п’яте, з/давніх/давен, до/речі, на/сам/перед, з/роду/в/рід, по/всяк/час, в/середині, як/не/як, по/моєму.

Диктант з коментуванням.

— Запишіть слова, вставляючи пропущені букви. Яка це орфограма? Запис перевірте за словником.

Починати, мар..во, пош..пки, пр..стиж, тр..вожний, г..рой, плет..во, лот..рея, кош..чок, л..ман, книж..чка, печ..ніги, сх..литися, об..реги, ф..стиваль, пов..рхово, п..ріг, бр..ніти, Водохр..ще, прим..ритися.

Розподільний диктант.

— Запишіть у дві колонки складні слова: разом і через дефіс.

Радіо/сигнал, кисло/молочний, супер/маркет, івано/франківець, історико/культурний, контр/атака, кисло/солодкий, жовто/гарячий, зоо/парк, прем’єр/міністр, пів/Європи, конусо/подібний, само/ствердження, озерно/болотний, екстра/ординарний, екс/вокаліст.

Робота в парах.

— У кожному слові визначте орфограму, доберіть і запишіть по 3 слова з цією орфограмою.

Розповісти, безжальний, зіставити, прехороший, придумати, сформувати, зрушити.

Гра «Хто швидше?».

— З кожним поданим словосполученням складіть по два речення так, щоб слово з не одному випадку писалося разом, а в іншому — окремо.

(Не)витрачена сила.

(Не)завершена робота.

Правописний практикум (компетентність саморозвитку й самоосвіти).

— Спишіть речення, знімаючи риску.

1. Треба дзвінкий голос мати, що/б гарно співати.

2. Ми не розлучимось з тобою, що/б не сталось.

3. Як/би не тис мороз, а весна буде.

4. Як/би було десять рук, усім би робота знайшлась. .

5. Хлібороб не знає перепочинку в думах про хліб, про/те ще вкладає в нього частинку серця і душі.

6. Ледь-ледь ворушать вусиками колоски і наче перешіптуються про/те, щоб не зронити на землю жодної зернини.

Творчий практикум (компетенція продуктивної творчої діяльності).

— Поясніть значення поданих фразеологізмів. Складіть із ними речення. Яка орфограма їх об’єднує?.

■ Ділити шкуру невбитого ведмедя.

■ Працювати не покладаючи рук.

■ І вгору глянути ніколи.

Творче завдання «Я—редактор». Самостійна робота.

— Знайдіть помилки, виправте їх. Запишіть відредагований текст.

Багато є таємниць в світі, і одна з найбільших зпоміж них — мова. Здаєцця, ми знаємо якесь слово, немов би розуміємо його. Про те все, що закладено в ного у продовж віків, не рідко неможемо певною мірою видобути. Потрібно докласти чимало зусиль, щоб заховане у слові постало перед нами в усій красі, глебині і неповторності.

З ранього детинства і до глибокої старості людина невідільно повязана з мовою. Це єдине знаряддя, що вевищує людину над світом, робить її не здоланною в пошуках істини. Роспочинається пре- лучення дитини до краси рідної мови з милих бабусиних казок і материнскої колискової пісьні. Кожен день дає нам урок пізнаня. И завжди і скрізь наш вчитель — мова (І. Вихованець).

VI. Контрольно-рефлексивний етап.

Підсумки.

Робота з пам’яткою «Як розвивати грамотність».

ПАМ’ЯТКА

«Як розвивати грамотність»

1. Учіть правила.

2. Звертайтесь до словників.

3. Читайте багато класичної літератури.

4. Пишіть, створюйте свої невеликі тексти.

5. Слухайте, як ви говорите.

Рефлексійна анкета.

— На уроці я... -

■ повторив(-ла)...

■ зробив(-ла) успіхи...

■ відчув(-ла)труднощі...

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Скласти словниковий диктант (25-30 слів) на орфограми, вивчені в сьомому класі. Із трьома

словами скласти речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити