Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 60. PM № 15. Ділові папери. Протокол, особливості його будови. Витяг із протоколу

Мета: ознайомити школярів з основними вимогами до оформлення протоколу як документа офіційно-ділового стилю (його структурою і мовним оформленням); розвивати мовленнєво-комунікативні вміння складати протоколи відповідно до комунікативного завдання; виховувати любов до рідної мови, пізнавальний Інтерес.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь (формування комунікативної компетенції).

Засоби навчання: проектор, пам’ятка «Як оформляти протокол» (її зміст —у конспекті уроку).

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Експрес-опитування.

— Основна функція офіційно-ділового стилю — ...

— Обставини мовлення — ...

— Сфера вживання офіційно-ділового стилю — ...

— Загальні ознаки — офіційність, ...

— Мовні ознаки, притаманні текстам офіційно-ділового стилю, — ...

III. Розвиток неперервної пошукової пізнавальної активності школярів.

Робота в мікрогрупах.

Учні класу об’єднуються в шість мікрогруп і вибирають назви документів визначеного виду: 1 мікрогрупа — документи особового складу; 2 — довідково-інформаційні; 3 — обліково-фінансові; 4 — господарсько-договірні; 5 — організаційні; 6 — розпорядчі.

Наказ, доручення, положення, вказівка, телеграма, розпорядження, характеристика, автобіографія, довідка, заява, анотація, план, протокол, статут, розписка, постанова, трудова угода, акт, доручення, договір, список, правила, доповідна записка, скарга, пояснювальна записка, телефонограма, оголошення.

Матеріал для вчителя.

1 — автобіографія, заява, пропозиція, скарга, характеристика; 2 — анотація, довідка, доповідна записка, пояснювальна записка, план, протокол, оголошення, телеграма, телефонограма; 3 — акт, доручення, розписка, список; 4 — договір, трудова угода; 5 — положення, правила, статут; 6 — вказівка, наказ, постанова, розпорядження.

— Назви яких документів для вас є новими?

— Використовуючи додаткову літературу із сучасного діловодства, визначте, з якою метою їх створюють і за яких обставин. Яку сферу діяльності людини вони обслуговують?

IV. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

V. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

Пояснення вчителя.

Протокол — це документ, у якому фіксуються перебіг і результати роботи нарад, засідань, зборів тощо. У протоколі відображаються всі виступи з питань, що розглядали, і рішення, прийняті в результаті обговорення.

За обсягом інформації протоколи бувають трьох видів:

1) стислі (записують питання, які обговорювали, прізвища доповідачів, прийняті рішення);

2) повні (стисло записують виступи доповідачів, інших осіб, що беруть участь в обговоренні питання);

3) стенографічні (дослівно фіксують увесь перебіг засідання).

Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної. У вступній частині вказують дату проведення зборів, зазначають прізвища та ініціали всіх присутніх. За великої кількості присутніх (більше 10 осіб) роблять позначку цифрою. У цій частині подається порядок денний зборів з переліком питань, що розглядатимуть. Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ містить такі частини: «СЛУХАЛИ», «ВИСТУПИЛИ», «УХВАЛИЛИ». Ці слова треба писати великими літерами з нового рядка. Після них ставлять двокрапку. Кожний розділ починається з абзацу.

Увага! Текст протоколу має бути точним, зрозумілим. Він складається з розділів, згідно з питаннями порядку денного. Розміщення розділів у тексті протоколу має відповідати послідовності відповідних питань у порядку денному.

Витяг із протоколу — це певна частина (уривок) протоколу, що відображає конкретне окреме питання порядку денного, оформлена належним чином; один із наймасовіших видів документів, що надсилається (передається) окремим посадовим особам (установам).

Реквізити витягу з протоколу:

1. Назва й номер документа.

2. Назва колегіального органу, засідання, наради.

3. Дата.

4. Питання порядку денного.

5. Текст із цього питання.

6. Підписи голови й секретаря.

VI. Колективна робота з текстом-зразком.

— Прочитайте текст протоколу й зробіть висновок про зміст і оформлення цього виду документа.

Протокол

засідання членів гуртка «Живе слово»

Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 від 18.04.2016 р.

Присутні: 19 членів гуртка, керівник.

Голова засідання — Лісовська О. .

Секретар — Стецяк М.

Порядок денний

1. Про роботу гуртка «Живе слово» у II семестрі (доповідач Капшій X.).

2. Про підготовку до підсумкових заходів гуртка за звітний період (доповідач Даниленко Л.).

І. СЛУХАЛИ:

Старосту гуртка Капшій X., яка відзначила позитивну роботу членів гуртка протягом навчального року. Звернула особливу увагу на активних членів колективу. Розказала про великий обсяг роботи, зроблений у II семестрі.

ВИСТУПИЛИ:

1. Вовк В., який запропонував клопотати перед адміністрацією школи про нагородження активних членів гуртка грамотами директора школи.

2. Капшій X. внесла пропозицію випустити стіннівку, яка б висвітлила роботу гуртка «Живе слово» у поточному році.

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати пропозицію щодо нагородження активних членів гуртка на Святі останнього дзвоника.

2. Доручити членам редколегії випустити стіннівку.

II. СЛУХАЛИ:

Даниленка Л., який доповів про заплановані підсумкові заходи гуртка «Живе слово». Зазначив, що всі члени гуртка мають провести індивідуальну пошукову роботу та взяти активну участь щодо підготовки до зустрічей, виступів і свята.

ВИСТУПИЛИ:

Тетюк Т. запропонувала залучити до роботи щодо підготовки заходів гуртка актив школи, однокласників та шкільний ансамбль.

УХВАЛИЛИ:

1. Розподілити обов’язки між членами гуртка стосовно підготовки до підсумкових заходів наступного заняття.

2. Підтримати пропозицію Тетюк Т.

Голова засідання (підпис) О. Лісовська

Секретар (підпис) М. Стецяк

VII. Робота над складанням протоколу.

Робота з пам’яткою «Як оформляти протокол».

ПАМ’ЯТКА

«Як оформляти протокол»

Протокол має містити такі реквізити:

■ назва виду документа;

■ порядковий номер протоколу;

■ назва заходу, який протоколюється (нарада, засідання, збори);

■ назва організації, де проводиться захід;

■ дата проведення заходу;

■ місце проведення заходу;

■ кількісний склад учасників;

■ порядок денний;

■ текст протоколу;

■ перелік додатків (якщо вони є) із зазначенням кількості сторінок;

■ підписи керівників зборів (засідання, наради тощо) — голови і секретаря.

VIII.Виконання вправ на закріплення вивченого.

Дослідження-переклад.

— Перекладіть українською мовою.

Вносить в протокол, заслушать доклад, общее собрание, действующий закон, доводить до сведения, сделать заключение, заключительное слово, виносить решение, в заключение необходимо отметить, решать в один голос.

(Вписувати до протоколу; заслухати доповідь; загальні збори; чинний закон; доводити до відома; зробити висновок; кінцеве слово; вирішувати (ухвалювати постанову); наприкінці треба (слід) відзначити; ухвалювати одноголосно).

Навчальне редагування.

— Проаналізуйте фрагменти протоколів. Відредагуйте речення, пояснивши характер помилок.

1. Така огорожа не забезпечувала випадків крадіжок. Це було виявлено охоронцями. Прийняті міри.

2. Розглядалися учні Книш та Петренко, які несвоєчасно з’являються на заняття у неохайному вигляді.

3. Силами активу був придбаний тенісний стіл. Його відремонтували і при допомозі адміністрації він працює непогано.

4. СЛУХАЛИ: Про виконання плану ремонта школи, так як літо на носу, а графік ремонту сорван.

5. Для утримання нормальної температури у всіх класних кімнатах школи поставити ртутні градусники.

Творча робота.

— Дотримуючись основних вимог пам’ятки, складіть протоколи за варіантами відповідно до порядку денного.

Варіант 1

1. Робота редколегій класних стінних газет у II семестрі поточного навчального року.

2. Затвердження графіка літньої практики.

Варіант 2

1. Проведення у школі конкурсу естрадної пісні.

2. Учнівське самоврядування: стан і перспективи.

IX. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення».

— Для мене на уроці найцікавішим (найскладнішим) було...

X. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Скласти протокол засідання гуртка юних мовознавців.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити