Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 66. Повторення в кінці року відомостей про словосполучення

Мета: повторити й узагальнити вивчене про словосполучення, його будову та види за способом вираження головного слова; продовжити працювати над удосконаленням вмінь відрізняти словосполучення від сполучень слів та непоширених простих речень, формувати вміння правильного вживання словосполучень; розвивати мовленнєву та:слухову культуру, аналіз і синтез мислення, порівняння, творчі та комунікативні здібності школярів; виховувати ціннісне ставлення до рідної землі.

Тип уроку: урок повторення та узагальнення (формування мовної та мовленнєвознавчої компетенцій). Засоби навчання: підручник, проектор, роздавальні картки.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап. .

II. Актуалізація і корекція опорних знань, умінь та навичок учнів.

Робота з текстом (компетентність саморозвитку та самоосвіти).

— Прослухайте текст. Опишіть емоції, які він у вас викликає.

— Визначте тему та головну думку тексту, стиль і тип мовлення.

Бузьки вертали з вирію, з далекого півдня. І чим більш наближались вони до рідної любої країни, тим веселішими ставали, тим більше поспішали, тим бадьоріше краяли повітря своїми крильми. Сонце любо усміхалось з синього неба, посилаючи на землю теплі, благодатні промені. Річки весело грали, мов малі діти жебоніли, тулились до більших рік і пливли все далі до моря. Вздовж річечок і рік тягнуться просторі луги-долини і ніби усміхаються до бузьків, ніби запрошують до себе, щоб на них відпочили. Бузьки вітають рідний край з-під небесної синяви, крутяться колесом, немов танцюють з великої радості, весело клекочуть (За Т. Бордуляком).

Лексична хвилинка (компетентність саморозвитку та самоосвіти).

— Які слова для вас є маловідомими або незрозумілими?

Лелеку білого у народі називають чорногузом, буслом, буськом, бузьком, боцюном, боцяном, гайстром. Це птах родини лелекових, ряду лелекоподібних.

Гра «Більше та швидше» (компетентність саморозвитку та самоосвіти).

Синтаксичне конструювання.

— Перечитайте повторно спроектований на екран текст, виписуючи якнайбільше словосполучень. До кожного із цих словосполучень накресліть схему.

— Спробуйте усно якнайточніше передати зміст тексту за виписаними словосполученнями. Експрес-опитування (комунікативна компетентність).

1. Яку назву має розділ мовознавства, що вивчає словосполучення та речення? 2. Що називають словосполученням? 3. Чим воно відрізняється від слова та речення? 4. Що вам відомо про будову словосполучень? 5. Які ви знаєте види словосполучень за будовою? Наведіть приклади. 6. Які є види словосполучень за способом вираження головного слова? Наведіть приклади. 7. Які сполучення слів не можуть бути словосполученням? Обґрунтуйте свою відповідь.

III. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

IV. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Творча лабораторія (компетентність продуктивної творчої праці).

Робота в парах «Спільний проект». Методика «Гронування».

-— Утворіть словосполучення різних видів та проаналізуйте їх. Перша літера першого слова словосполучення має збігатися з кожною наступною літерою слова «радісний». Наприклад: р — рожеві квіти, а — ароматний запах, д — далеко летіти...

Лінгвістичне спостереження. Коментоване письмо (компетентність саморозвитку та самоосвіти).

— Запишіть речення, позначте в них фразеологізми.

— Усно замініть, де можна, фразеологізми синонімічними словами.

— Порівняйте речення з фразеологізмами і без них. Які більш емоційні, образні? Від чого це залежить?

1. А ви кажете, що у мене капустяна голова. 2. Іди, хлопче, не баламуть воду. 3. Михайло і зараз сушить голову господарськими турботами. 4.І враз гора звалюється з Оксаниних пліч. 5. А ноги від утоми гудуть, наче дзвони в негоду. 6. От за ким березова каша сумує (Із твори. М. Стельмаха).

Матеріал для вчителя.

Фразеологізми мають чітко виражене стилістичне забарвлення. їх уживання диктується нормами того чи іншого стилю. Заміна в реченні (тексті) фразеологізмів лексичними синонімами часто призводить до втрати емоційності, образності.

— Зробіть синтаксичний розбір виділеного речення.

— Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

— Слово «звалюється» розберіть за будовою.

Лінгвістична естафета (компетентність саморозвитку та самоосвіти).

Учнів ділять на кілька команд. За сигналом вони по-одному записують пропоновані словосполучення, але лише правильний варіант.

— Виберіть правильний варіант і запишіть на дошці. (Правильний лише перший варіант).

■ Пробачте мені — пробачте мене.

■ Мені болить — мене болить.

■ Дотримати слова — дотримати слово.

■ Оволодіти знаннями — оволодіти знання.

■ Учитися ремесла — учитися ремеслу.

■ Зазнати невдачі — зазнати невдачу.

■ Називати на ім’я — називати по імені.

■ Сміятися із себе — сміятися над собою.

■ Опанувати науку — опанувати наукою.

Творче конструювання (компетентність продуктивної творчої праці).

— Утворіть словосполучення, у яких опорні слова виступали б то головним, то залежним компонентом.

Зразок: червоний мак — червоний від сорому.

Дума, зелений, вчитися, мріяти, сумний, далеко, розумний.

— Розмежуйте словосполучення і речення. Які словосполучення можна перетворити на речення, якщо поміняти в них слова місцями?

Під вечірнім небом; попереду височіли гори; берег річки; реве та стогне Дніпр широкий; дати слово; вродлива дівчина; світає; веселий хлопчик; приїхати здалеку; дорожчий за життя.

Робота з підручником.

V. Підсумки. Рефлексія.

Гра «Я — тобі, ти — мені» (соціальна, комунікативна компетентність).

Методика взаємних запитань.

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Обов’язкове: повторити теоретичний матеріал, виконати вправу.

За бажанням: створити презентацію про словосполучення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити