Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

ПЕРЕДМОВА

Урок № 1. Вступ. Мова найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

Урок № 2. Лексикологія. Фразеологія

Урок № 3. РМ № 1. Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення, вимоги до мовлення, засоби міжфразного зв язку в тексті. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (зокрема на основі прослуханих телепередач). Підготовка до усного контрольного переказу

Урок № 4.РМ № 2. Повторення відомостей про ситуацію спілкування. Діалог, складений на основі телепередач, дібраних запитань за текстом, як обмін думками, повідомлення, відповідно до створеної у класі ситуації спілкування, пов язаної із життєвим досвідом учнів, дискусійного характеру, розігрування його в різних стилях. Підготовка контрольних діалогів

Урок № 5. Основні правила правопису

Урок № 6. РМ № 3.Оповідання як жанр мовлення, особливості його будови. Читання (мовчки та вголос) і слухання-розуміння оповідань

Урок № 7. Тренувальні вправи

Урок № 8. РМ № 4. Особливості побудови опису місцевості. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

Урок № 9. РМ № 5. Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення (оповідання, стаття, повість, п’єса, нарис, замітка, вірш, байка), різноманітних жанрів фольклору. Сприймання в прочитаному тексті різноманітної аргументації під час обговорення певної проблеми; також прямо вираженої спонукальної інформації. Вивчальне читання (практично). Робота з книжкою: передмова в книжці

Урок № 10. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова. Види зв'язку в словосполученні

Урок № 11. Контрольний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

Урок № 12. Речення прості і складні (повторення), двоскладні та односкладні

Урок № 13. РМ № 6. Робота над помилками, допущеними в навчальному та контрольному переказах. Контрольне читання мовчки

Урок № 14. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 1 (тестові завдання). Словосполучення і речення

Урок № 15. Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Просте речення. Двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення. Речення поширені і непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос

Урок № 16. Підмет і присудок. Способи вираження підмета

Урок № 17. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Тире між підметом і присудком. Способи вираження присудка. Узгодження головних членів речення

Урок № 18. Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення)

Урок № 19. РМ № 7. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

Урок № 20. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс прикладки, що беруться в лапки

Урок № 21. Види обставин (за значенням), способи їх вираження

Урок № 22. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами

Урок № 23-24. Контрольний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

Урок № 25. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, узагальнено-особові й неозначено-особові, безособові) і підмета (називні)

Урок № 26. РМ № 7. Робота над помилками, допущеними в контрольному творі

Урок № 27. Безособові речення. Тренувальні вправи

Урок № 28. Називні речення. Односкладні речення як частини складного речення

Урок № 29. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях. Незакінчені речення, їх стилістичні функції

Урок № 30. Контрольна робота (диктант). Тренувальні вправи

Урок № 31. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 2 (тестові завдання). Двоскладне речення. Односкладне речення. Повні і неповні речення

Урок № 32. Робота над помилками, допущеними в контрольному диктанті та тестових завданнях. Узагальнення вивченого в І семестрі

Урок № 33. Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком). Поширені і непоширені однорідні члени речення, смислові відношення між ними (єднальні, протиставні, розділові). Кома між однорідними членами

Урок № 34. Речення з кількома рядами однорідних членів

Урок № 35. РМ № 9.Особливості побудови опису пам'яток історії і культури

Урок № 36. Однорідні і неоднорідні означення

Урок № 37. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення). Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

Урок № 38. РМ № 10. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Слухання-розуміння текстів, що належать до різних стилів та типів мовлення (зокрема опис пам'яток історії і культури). Контрольне аудіювання

Урок № 39. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії та культури в публіцистичному стилі

Урок № 40. Звертання непоширені і поширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні

Урок № 41. Вставні Слова (словосполучення і речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при вставних словах

Урок № 42. РМ № 11. Аналіз помилок, допущених у контрольному переказі

Урок № 43. Використання звертань і вставних слів для передачі ставлення до адресата. Інтонація речень зі звертаннями і вставними конструкціями. Синонімічність вставних слів і речень у тексті

Урок № 44. Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи

Урок № 45. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 3 (тестові завдання). Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Урок № 46. Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. РМ № 12. Усний твір-опис пам’яток історії і культури за картиною в публіцистичному стилі. Підготовка до усного контрольного твору

Урок № 47. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (також уточнювальні). Розділові знаки при відокремлених членах речення

Урок № 48. Тренувальні вправи

Урок № 49. Контрольний твір-опис пам'яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (підготовча робота)

Урок № 50. Контрольний твір-опис пам'яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (виконання роботи)

Урок № 51. Відокремлені означення. Правильна побудова речень з дієприкметниковими зворотами

Урок № 52. Відокремлені прикладки

Урок № 53. Робота над помилками, допущеними в контрольному творі. Тренувальні вправи

Урок № 54. РМ № 13.Конспект, тематичні виписки, особливості їх будови

Урок № 55. Відокремлені обставини. Правильна побудова речень з дієприслівниковими зворотами

Урок № 56. Відокремлені додатки

Урок № 57. Відокремлені уточнювальні члени речення

Урок № 58. РМ № 14. Інтерв'ю, особливості його будови. Інтерв'ю в публіцистичному стилі

Урок № 59. Тренувальні вправи

Урок № 60. РМ № 15.Ділові папери. Протокол, особливості його будови. Витяг із протоколу

Урок № 61. Повторення вивченого протягом року. Підготовка до підсумкового контрольного диктанту

Урок № 62. Контрольна робота (диктант). Тренувальні вправи

Урок № 63. Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи

Урок № 64. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 4 (тестові завдання). Речення з відокремленими членами

Урок № 65. Аналіз контрольного диктанту, тестрвих завдань. Узагальнення теми

Урок № 66. Повторення в кінці року відомостей про словосполучення

Урок № 67. РМ № 16. Повідомлення на тему про мову, що потребує зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі

Урок № 68. Повторення в кінці року відомостей про просте речення

Урок № 69. Тренувальні вправи

Урок № 70. Повторення в кінці року відомостей про словосполучення й просте речення. Узагальнення вивченого протягом року


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити