Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок 47. Розвиток мовлення № 13. Жанри мовлення: конспект прочитаного науковонавчального тексту; тематичні виписки. Особливості їх будови

Схема 1

Схема 2

Алгоритм складання конспекту

Додаток 1

Пам’ятка «Як оформити конспект»

1. Напишіть паспортні дані тексту, що конспектується, укажіть автора, назву, де надрукований текст.

2. Використовуйте скорочені слова, абревіатури, спеціальні позначення.

3. Цитати записуйте точно, дослівно, уважно ставте авторські розділові знаки. Паспортизуйте цитати (у дужках указуйте прізвище автора, назву твору або й повні бібліографічні відомості: місце видання, видавництво, рік, номер тому, сторінку).

4. Цитати можна скорочувати. На місці пропуску слів або словосполучень ставте три крапки. (Наприклад: Олесь Гончар зазначав: «Шевченко для нас — це народність і гуманізм нашої літератури...».)

5. Виділяйте найголовнішу інформацію в тексті (підкреслення, уведення в рамки, виділення написаного різними кольорами).

Додаток 2

Прочитайте текст мовчки.

Народознавство

Щоби по-справжньому пізнати свій рідний народ та інші народи, необхідно вивчати їхню історію, мову, культуру. І не тільки культуру, що створена талановитими архітекторами, художниками, музикантами, акторами, письменниками, вченими, але й ту, що впродовж багатьох століть творилася і плекалася в народному середовищі, передавалася від покоління до покоління, безперервно розвивалася і водночас зберігала певні стійкі свої риси, які утверджувалися, поширювалися, себто ставали традиційними.

Ця традиційна культура тісно пов’язана з природними умовами, історичним буттям народу, способом його життя, діяльністю, характером, психологією. Вона виражена в різних формах: матеріальній (будівлях, знаряддях праці, ремеслах, саморобних засобах транспорту, одязі, їжі) і духовній (звичаях, обрядах, традиційних знаннях, мистецьких виробах, творах усної народної творчості).

Вивченням цієї колективної народної культури займається спеціальна наука — етнографія. Назва ця походить від грецьких слів etnos — народ і grapho — пишу, що означає народ й опис.

Етнографія справді приділяє багато уваги опису предметів і явищ народного побуту й культури. Це важливо й дуже потрібно для науки, особливо в наш час, коли з ужитку зникають різні види традиційної культури.

Але етнографія не тільки описує народи, а й вивчає їхнє походження, закономірності їх розвитку, спільні й особливі риси, тобто поєднує описовий і теоретичний підходи до матеріалу дослідження, застосовує різні методи його аналізу й осмислення. Тому для цієї науки запропонована й дещо точніша назва — етнологія, друга частина якої походить від грецького слова logos (поняття, вчення) і наголошує на її теоретичній сутності. Властиво ж обидві назви можна замінити українським словом народознавство.

Щоправда, слід застерегти: термін «народознавство» може вживатися і в ширшому значенні, якщо охоплює все те, що взагалі стосується знання про народ (його історію, мову, географію, розселення, антропологію, статистику тощо) і виходить за межі власне етнографії.

Отже, етнографія — це одна з галузей історичної науки, що займається вивченням походження народів (етносів), процесу їх розвитку, особливостей традиційного побуту, матеріальної і духовної культури. Об’єктом вивчення етнографічної науки є народи світу. Але для кожної національності етнографії основним і першочерговим повинно бути вивчення власного народу. Бо тільки на основі пізнання свого народу можна зрозуміти й належним чином збагнути сутність інших народів, побачити в порівнянні, що їх різнить і споріднює.

З етнографії українського народу можна дізнатися про його походження, процес формування, розселення, характерні риси його побуту, галузі традиційної матеріальної і духовної культури, що визначають його як окремий самобутній етнос. Незважаючи на багатовікове поневолення і шматування української землі різними загарбниками, неймовірно тяжкі і жорстокі випробування, корінний народ усе-таки зберіг основні риси своєї етнічної неповторності, свою національну свідомість.

(За С. Павлюком) (391 слово)

Додаток 3

Пам’ятка «Як працювати над виписками»

1. Виберіть із тексту потрібний матеріал і випишіть його на картки як цитати в такій послідовності: цитата, прізвище та ініціали автора твору, назва твору, видавництво, рік і місце видання, розділ книги чи том, сторінка.

2. Чужі слова потрібно наводити з абсолютною точністю, не відриваючи від змісту тексту, із якого вони взяті.

3. Цитати у вигляді самостійного речення оформляються за правилами пунктуації при прямій мові.

4. Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише, то вона береться в лапки і починається з малої букви.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити