Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 46. PM № 15. Написання контрольного твору-роздуму на морально- етичну тему в публіцистичному стилі (орієнтовні теми: «Своє, рідне — своєрідне», «Як відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії») з використанням БСР

Мета: повторити відомості про стилі й типи мовлення; формувати вміння визначати межі запропонованої теми майбутнього твору, прогнозувати його головну думку, у процесі складання плану твору обмірковувати мікротеми його тексту, добирати й систематизувати матеріал до твору, добирати виражальні засоби мови, реалізувати власний задум; формувати вміння складати зв’язний текст у публіцистичному стилі; здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз публіцистичного тексту на морально-етичну тему; розвивати уяву, логічне й образне мислення, усне мовлення; формувати культуру розумової праці; удосконалювати орфоепічні навички; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей: людську гідність, патріотичні почуття, стійку громадянську позицію.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь (формування комунікативної компетенції).

Засоби навчання: тлумачний словник, пам’ятка «Як складати твори на морально-етичну тему в публіцистичному стилі» (її зміст —у конспекті уроку).

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Установчо-мотиваційний етап.

Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Операційно-пізнавальний етап.

Актуалізація мотиваційних резервів із теми.

Бесіда про стилі, типи мовлення, їх особливості.

Учні називають стилі (художній, науковий, публіцистичний, розмовний, офіційно-діловий, конфесійний, епістолярний стилі), типи мовлення (розповідь, опис, роздум). Особливу увагу звертаємо на особливості публіцистичного стилю та роздуму.

Основною сферою застосування текстів публіцистичного стилю є суспільно-політичне життя. Ознаками стилю є інформативність, логічність, фактографічність, точність (ці риси єднають його з науковим), образність, піднесеність, емоційність, експресивність (цими рисами публіцистичний стиль подібний до художнього).

Серед мовних ознак — уживання суспільно-політичної лексики, емоційно-забарвлених слів, риторичних запитань. Стверджень та звертань, окличних речень. Ознакою, властивою власне публіцистичному стилю, є відверта підкреслена оцінність, що виявляється в уживанні оцінних слів. Словникова робота.

— З’ясуйте значення слів мораль, етика.

Мораль — система поглядів, уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей.

Етика — наука, що вивчає мораль; норми поведінки, сукупність моральних правил певної соціальної групи. Етика як наука прагне дати відповіді на питання, що таке добро і зло, совість і честь, обов’язок, гідність, гуманність, відповідальність тощо.

Матеріалом для творів на морапьно-етичну тему здебільшого є саме життя. Кожна людина повинна навчитися спостерігати навколишній світ, аналізувати думки і вчинки людей та на підставі прийнятих у суспільстві морально-етичних норм і власного досвіду робити правильні висновки.

Ознайомлення зі структурою твору.

Здебільшого твір вибудовується у формі твору-роздуму і відповідає такій схемі.

 1. ВСТУП (підведення до проблеми: чому я над цим замислився — став учасником чи свідком якоїсь події, щось почув чи прочитав).
 2. ТЕЗА ТВОРУ.
 3. Доказ на підтвердження або спростування тези.
 4. Доказ (або приклад).
 5. Доказ (або приклад).

III. ВИСНОВКИ.

Ознайомлення із тематикою творчих робіт.

Робота в парах чи групах.

— Обговоріть з однокласниками морально-етичні проблеми сучасного молодіжного середовища. Виберіть одну з найактуальніших і запропонуйте її для написання твору.

Перелік рекомендованих тем

 1. Своє, рідне — своєрідне.
 2. У чому призначення людини?
 3. Людина — це обов’язок, а не титул.
 4. Чи легко бути молодим?
 5. Доброта — це порятунок людства, життєдайний дар чи непотрібний пережиток?
 6. Чи можна навчитися відчувати чужий біль?
 7. Даймо на працю для України серце, і розум, і руки.
 8. Правді в очі дивіться прямо.
 9. Ти кермуй туди спокійно, де горить мета твоя.
 10. Цінуйте кожну мить життя.
 11. Чого сьогодні не вистачає українцям?
 12. Що нам потрібно відроджувати?

Інтерактивна технологія «Прес».

— Які з тем викликали найбільшу зацікавленість? Чому? Обгрунтуйте свій вибір.

Читання, аналіз, коментування й моделювання зразків робіт чи їх уривків.

Робота з текстами.

— Проаналізуйте запропоновані тексти (подані на картках чи спроектовані на екран). Визначте, чи відповідає їх побудова схемі твору-роздуму, визначте мовностильові особливості текстів, їх недоліки (якщо є).

Кого можна назвати справжнім другом

На мою думку, справжнього друга можна визначити лише в різних життєвих ситуаціях. Адже не кожен зможе розділити горе чи радість свого друга так, як власне.

По-перше, справжній товариш ніколи не покине в біді. Він надасть перевагу самому бути скривдженим, аніж бачити страждання друга. Саме самопожертвою, бажанням прийти на допомогу в скрутну хвилину можна визначити справжнього друга.

Прикладом найвищого вияву дружби може слугувати Низ та Евріал з бурлескно-травестійної поеми І. Котляревського «Енеїда». Евріал, незважаючи на те що в нього була старенька мати, готовий пожертвувати своїм життям заради спасіння друга. Герой іде на смерть — на бій із рутульцями. Низ, побачивши мертве тіло товариша, стріляє з лука у ворогів, щоб помститися за смерть побратима. Саме це і є прикладом справжньої дружби, яка виявляється не в словах, а у вчинках.

По-друге, люди часто допускаються фатальної помилки, обираючи друга за привабливою зовнішністю. Проте зовнішня краса не завжди означає багатий духовний світ і здатність стати щирим товаришем. Доречними будуть слова Г. Сковороди: «Визначай смак горіха не по шкаралупі, а по ядру».

Яскравим прикладом може бути історія з життя моєї знайомої. Дівчина завжди обирала друзів за зовнішніми ознаками, сподіваючись, що в такий спосіб знайде віддану людину. Проте жодна дружба не тривала довго. Одного разу в школі вона зустріла дівчину, яка не мала ні стрункої постави, ні дорогого вбрання, але була щирою та вірною. Школярки потоваришували й ще досі є найкращими подругами. Цей факт — приклад того, що справжній товариш має бути красивий душею, а не обличчям.

Отже, справжнього друга можна визначити лише в радості чи горі. Така людина завжди прийде на допомогу і навіть знехтує власними інтересами заради щастя іншого. Шукаючи вірного друга, звертай увагу на його внутрішній світ. А той, хто не здатен оцінити душі людини, не зможе оцінити нічого: ні привабливої зовнішності, ні ширості дружби, ні потворності.

Настанови щодо складання власних творів. Ознайомлення з пам’яткою «Як складати твори на морально-етичну тему в публіцистичному стилі».

Послідовність роботи

Написання роботи треба розпочати з осмислення запропонованої вчителем (або самостійно вибраної)теми та визначення меж теми. Потрібно з’ясувати, що саме треба сказати чи написати, щоб розкрити тему, що для розкриття теми є найважливішим, що менш важливим, але все ж бажаним, від чого слід відмовитися через несуттєвість чи неактуальність.

Після цього обміркувати головну думку майбутнього твору — висновок, який має випливати з усього сказаного чи написаного.

Наступний етап — це добір відповідного фактичного матеріалу та його систематизація. Джерелом фактів для розкриття теми може служити досвід автора майбутнього твору, інформація, одержана ним від учасників або свідків певних подій, статистичні дані з довідників, підручників, періодики. Авторові не слід нехтувати також власною уявою.

Систематизувати ретельно зібраний фактичний матеріал найкраще у вигляді плану твору.

Після складання плану переходимо до наступного етапу — створення тексту.

Вимоги до твору:

 • чітке формулювання тези;
 • добір чітких і вичерпних аргументів на її підтвердження або спростування;
 • логічність і послідовність викладу думок;
 • точність висновків.

Важливе завдання — добір виражальних засобів мови (слів, граматичних форм, синтаксичних конструкцій), що відповідають вимогам вибраного стилю.

ПАМ’ЯТКА

«Як складати твори на морально-етичну тему в публіцистичному стилі»

 1. Продумати тему твору та його зміст.
 2. Опрацювати необхідну літературу.
 3. Визначити основну думку твору.
 4. Продумати послідовність твору-роздуму, дотримуючись його композиційних особливостей (вступ, основна частина,, висновок).
 5. Самостійно скласти план висловлення.
 6. Обрати стиль викладу.
 7. Під час написання твору необхідно дбати про розкриття його теми.
 8. Бути уважним до вживання мовних засобів у творі.
 9. Відтворити твір спочатку подумки, а потім — у писемній формі.

Написання роботи на чернетці, добирання епіграфа (за бажанням учнів).

Саморедагування твору та переписування в зошити.

Самостійна перевірка написаного.

 1. Контрольно-рефлексивний етап.

Вправа «Незакінчене речення».

— Готуючись до написання твору, я зрозумів(-ла)...

— Складним для мене є...

— Найцікавішим на уроці було...

— Мені не сподобалося...

 1. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити