Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 51. PM № 16. Вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень із різними видами зв’язку)

Мета: удосконалити знання учнів про особливості вибіркового переказу текстів наукового стилю на основі декількох джерел; формувати вміння й навички виділяти в текстах наукового стилю основну інформацію та відтворювати її відповідно до стильових вимог текстів, добирати потрібний мовний матеріал; розвивати вміння письмово будувати висловлювання, передаючи основну інформацію прочитаних текстів наукового стилю; виховувати любов до рідної мови.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь (формування комунікативної компетенції).

Засоби навчання: пам’ятка «Як готуватися до вибіркового переказу тексту наукового стилю (на основі кількох джерел)» (її змісту конспекті уроку), проектор.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Актуалізація мовленнєвознавчих понять.

Бесіда за питаннями.

— Які ознаки характерні наукового стилю?

— Чим відрізняється науковий стиль від інших стилів?

— Який переказ називають вибірковим? Аргументуйте свою думку.

 1. Підготовча робота до письмового вибіркового переказу тексту наукового стилю. Колективна робота з текстами.

— Прочитайте тексти. Визначте стиль, тип, жанр, тему й основну думку кожного. Що об’єднує їх?

— Назвіть мовні та стилістичні особливості поданих уривків. Наведіть приклади рядками з текстів. Висловіть свою думку щодо композиції кожного тексту. Виділіть з текстів головну інформацію для розкриття теми вибіркового переказу й усно перекажіть її.

Текст №1

Архітектура Київської Русі. Архітектура посідає у художній культурі особливе місце як основа синтезу всіх інших видів мистецтва, зокрема живопису, скульптури, декоративно-прикладної творчості. Архітектура — передусім мистецтво створення (проектування і будівництва) будівель споруд та їх комплексів.

Це явище матеріальної культури і водночас один із провідних видів пластичного мистецтва, що грунтується на єдності принципів краси і корисності Як вид мистецтва, вона формує просторове середовище для життя і діяльності людини, виражає суспільні ідеї у художньо-естетних гучних образах.

Суспільна цінність архітектури зумовлюється функціональним характером споруд, їх естетичною визначеністю. За призначенням архітектура поділяється на основні типи: житлову, суспільно-громадську (культові будівлі, культурно-освітні, видовищні, адміністративні тощо), промислову (виробничі, транспортні, торговельні споруди). Складовою архітектури є садово-паркове мистецтво (оформлення парків, скверів, бульварів тощо).

В Україні архітектура як вид будівельного мистецтва виникає у VII ст. до н.е. Високим рівнем відзначалася архітектура колишніх грецьких колоній на українському узбережжі Чорного моря.

У період становлення Київської Русі (IX ст.) типовою формою поселення стає «город», тобто огороджене укріплене місто з групою селищ навкруги. Міста набували важливого значення в економічному й духовному розвитку давньоруської держави. Князь Володимир, а згодом Ярослав особливо дбали про забудову головного міста Київської Русі — Києва. За часів Володимира почав складатися план міста. Київ розділявся на верхнє місто («дитинець»), або «вишгород», «гору», і нижнє («подол»).

Дерев’яні споруди в містах Київської Русі. Архітектура міст і сіл Київської Русі представлена насамперед дерев’яними спорудами. Археологічні дослідження Києва, Новгорода, Старої Ладоги, Пскова, Звенигорода, інших давньоруських міст виявили численні залишки зрубних будівель, а також різні конструктивні деталі — карнизи, наличники, коньки, колонки, одвірки тощо. Вони свідчать про багатий архітектурний декор жител давніх русичів (X—XIII ст.). Окремі з них — справжні шедеври народної архітектури.

Текст № 2

Вихід держави на міжнародну арену, контакти з візантійською культурою, а потім і впровадження християнства обумовили виникнення монументальної кам’яної архітектури. Саме з нею київські князі асоціювали державну могутність країни, а також власну велич. Вони прагнули жити в палацах не гірших, ніж візантійські імператори, а Київ прикрасити храмами, які б не поступалися цареградським.

У питанні появи в Києві і на Русі зокрема монументального зодчества існує своєрідний стереотип, за яким його історію ведуть від християнства та будівництва першої кам’яної споруди — Десятинної церкви (989-996). Аналіз літописних даних про палаци княгині Ольги, а також відкриття монументальної ротондоподібної будівлі в центрі найдавнішого київського дитинця, що старша за Десятинну церкву принаймні на 50 років, суттєво коригує цю усталену думку.

Факти доводять, що Київська Русь ще до офіційної християнізації перебувала на такому рівні розвитку, який дозволяв їй переймати архітектурні впливи сусідів. В кінці X - початку XI ст. для зведення кам’яних споруд на Русі склалися необхідні умови. Йдеться, зокрема, про високий технічний рівень давньоруського ремесла, його зрослу спеціалізацію. Давньоруські майстри виявились вдатними учнями і порівняно швидко оволоділи новими професіями, пов’язаними з монументальним будівництвом.

Текст № З

Центральною будівлею ансамблю «міста Володимира» була Десятинна церква. Вона належала до хрестокупольних візантійських храмів; стіни — з каменю та плінфи, внутрішній простір перекривався зводами у формі хреста, над яким підносився небозвід, що підтримувався підпружними арками, опертими на чотири центральні стовпи; зі сходу мала напівкруглі виступи-вівтарі. Тринефне ядро оточене галереями, поділеними на кілька приміщень. Із західної сторони підносились дві башти, які у ансамблі з багатоглавим завершенням надавали Десятинній церкві особливої урочистості. Сприяв цьому і рельєф, на якому спорудили храм, — Старокиївська гора. Кам’яниця високо підносилась над дерев’яними кварталами і зрубними валами Київського дитинця, її бані добре проглядалися не тільки з Подолу, але й Задніпров’я.

Після завершення будівництва, згідно з літописом, церква була прикрашена іконами, дорогоцінним посудом, хрестами, які Володимир вивіз із Херсонеса й успадкував як посаг за принцесою Анною. Підлога була викладена майоліковими плитами та мозаїкою, стіни розписані фресками і прикрашені мозаїчними панно.

Крім того, в інтер’єрі храму широко використовувались кам’яні архітектурні деталі, мармурові колони, шиферні різні плити, карнизи. В оздобі Десятинної церкви було багато мармуру, що дало підстави сучасникам називати її «мраморяною». Згідно з літописом. Десятинний храм будували грецькі майстри. Володимир «помысли создать церковь пресвятыя Богородица и послав приведе мастеры оть грек». Ю. Асєєв вважає, що вони походили з візантійської провінції. Зразком для київського храму стала фароська церква Богородиці Великого палацу в Константинополі.

— Виділіть мікротеми й самостійно сформулюйте пункти складного плану. Запишіть його.

Опрацювання пам’ятки «Як готуватися до вибіркового переказу тексту наукового стилю».

ПАМ'ЯТКА

«Як готуватися до вибіркового переказу тексту наукового стилю»

 1. Прочитати текст.
 2. Визначити стиль, тип і жанр мовлення.
 3. Скласти складний план відповідно до теми і змісту висловлювання.
 4. Виділити найважливішу інформацію в тексті, необхідну для переказу.
 5. Викладати матеріал послідовно.
 6. Не скорочувати текст надмірно.
 7. Слід пам’ятати про причиново-наслідкові зв’язки та зображально-виражальні особливості висловлювання.

— Скориставшись пам’яткою, підготувати вибірковий переказ тексту наукового стилю на тему «Архітектура Київської Русі».

 1. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.
 2. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
 • Оформити письмово вибірковий переказ тексту наукового стилю, опрацьований на уроці.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити