Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 69. Пунктуація

Мета: поглибити, узагальнити й систематизувати знання учнів про основні пунктограми у простому і складному реченнях; удосконалювати вміння та навички ставити потрібні розділові знаки, правильно інтонувати речення в мовленні; розвивати самостійність мислення, усне й писемне мовлення, вміння виділяти головне в навчальному матеріалі; виховувати любов до рідного слова, свідоме ставлення учнів до мови як універсальної скарбниці духовних надбань народу.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань (формування мовленнєвої компетенції).

Засоби навчання: підручник, проектор, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Установчо-мотиваційний етап.

Робота з текстом.

Текст спроектовано на екран.

— Прочитайте мовчки речення. Чому їх не можна вважати текстом?

Можливо саме після цього вона перестала прислухатися до думок інших людей? Відмова від знака оклику позбавила людину різноманітних емоцій. Згодом людина відмовилася від знака питання тому що почала вважати себе найрозумнішою. Люди бережіть розділові знаки. Потім вона загубила двокрапку і перестала пояснювати свої вчинки. Людина загубила кому і її думки одразу стали примітивними. Потрібно відмовитися від лапок і не цитувати інших подумала людина.

— Розставте розділові знаки. Щоб утворився текст, розташуйте речення у такій послідовності:

 • складне речення з рівноправними частинами;
 • просте речення, ускладнене однорідними присудками;
 • речення з прямою мовою;
 • просте речення, ускладнене вставним словом;
 • складне речення, частини якого нерівноправні: одна залежить від іншої;
 • просте неускладнене речення;
 • просте речення, ускладнене звертанням.

— Зіставте свій текст з оригіналом.

Людина загубила кому, і її думки одразу стали примітивними. Потім вона загубила двокрапку і перестала пояснювати свої вчинки. «Потрібно відмовитися від лапок і не цитувати інших», — подумала людина. Можливо, саме після цього вона перестала прислухатися до думок інших людей? Згодом людина відмовилася від знака питання, тому що почала вважати себе найрозумнішою. Відмова від знака оклику позбавила людину різноманітних емоцій. Люди, бережіть розділові знаки! (За О. Каневським).

— Прочитайте виразно текст уголос. Чому розділові знаки є «підказкою», як правильно читати текст? Поясніть розділові знаки в кожному реченні.

— Яка основна думка тексту?

— Чи вважаєте ви, що розділові знаки настільки важливі?

Повідомлення теми, завдань уроку. Мотивація учіння.

Цілевизначення.

— Ознайомившись із метою уроку та користуючись ключовими фразами, спроектованими на екран, сформулюйте власні сподівання, чого ви чекаєте від уроку.

Я ХОЧУ: зрозуміти...; удосконалити...; запам’ятати...; навчитися...; використовувати...; урізноманітнити...; поглибити...; узагальнити...

III. Операційно-діяльнісний етап.

Робота в групах (соціальна компетентність).

Лінгвістична гра. Пунктуаційне дослідження.

— Об’єднайтесь у три команди: «Просте речення», «Складне речення», «Пряма мова». Сформулюйте правила вживання основних розділових знаків у простому реченні, складному реченні та при прямій мові.

Кожне правило оцінюється 1 балом. Перемагає команда, яка дасть найбільше правильних відповідей.

Пунктуаційний практикум (комунікативна компетентність).

— Спишіть текст, ставлячи пропущені розділові знаки. Доберіть заголовок, визначте тему, основну думку та стиль мовлення.

Настає літо і розлившись нестримною повінню хату затоплює зелень здіймаються темно-зелені хвилі кукурудзи водоспадами ллється в’юнка квасоля пливуть задумливо погойдуючись ясночолі соняшники.

Наближається осінь і дорогою повз неї проїжджають навантажені зерном автомашини. А над нею вдень і вночі ключами і зграями поодинці пролітають птахи лелеки і журавлі дикі гуси і стрижі і граки.

Зима по-святковому прибирає опустілі ниви і тоді Чумацький Шлях довго дивиться згори на засніжену хату і будить мрії про ніким ще не бачені досі далекі світи.

Людину прив’язує до певного місця дім де вона народилася природа знайома їй змалку. Звідси від цього острівця землі і починається Вітчизна (А. Чайковський).

Скарби фразеології (загальнокультурна компетентність).

— Доповніть прислів’я та приказки, використовуючи матеріал з довідки. Поясніть постановку розділових знаків у наведених складних реченнях. Як впливає інтонація речення на його розділові знаки? Визначте типи складних речень. Зробіть висновок, для яких жанрів художньої літератури властиві ці синтаксичні конструкції.

 1. Ластівки літають низько — ... 2. Учений іде, ... 3. Книга вчить, ... 4. Всяк розумний по-своєму: ... 5. Навчай інших — ... 6. Життя як стерня: ...

Довідка: як на світі жить; не пройдеш, ноги не вколовши; один спершу, а другий потім; а неук слідом спотикається; дощ і буря близько; і сам навчишся.

Пояснювальний диктант.

Метод «Прес».

— Поставте розділові знаки і поясніть їх уживання, при цьому використовуючи такі поняття: я вважаю, що...; тому що...; отже...

 1. Там вечір дихає туманами, йому зоря з дитинства сниться(М. Сингаївський).2. А я то добре собі знаю: словами люди серце гоять (Г. Чубач). 3. Повіяв вітер по долині — пішла дібровою луна (Т. Шевченко). 4. В одну мить розсунувся простір і стали ближчими зорі (Ю. Мушкетик). 5. Спитала смерть у мудреця: «Якої хочеш смерті?». А він говорить: «Я б хотів за книгою умерти». Спитала смерть у вояка: «А ти б хотів якої?». А він: «Геройськи у бою накласти головою!» Спитала у закоханих, що стріла серед ночі... «А ми, — говорять їй вони, — ніякої не хочем» (С. Тельнюк).

Робота з підручником (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

Індивідуальна робота. Поетична хвилинка.

— Прочитайте виразно, розставте розділові знаки, поясніть їх уживання. Який поетичний уривок не є складним реченням?

 • Хочу крикнуть в далечінь безкраю

І когось на допомогу кликать

Бо душа моя сьогодні грає

І рушає на шляхи великі.

Хай мій клич зірветься у високість

І мов прапор в сонці затріпоче

Хай кружляє мов невтомний сокіл

І зриває рідних та охочих.

О. Теліга

 • Грати словом — долею грати.

Різні в нього бувають майстри.

Можна слово привчити на бровах стояти

Чи котитись плескачиком із гори...

Г. Світлична

 • Волошко, загадко велика.

В тобі є вічна таїна:

Ти водночас і скромно дика,

І незбагненно чарівна

(Д. Білоус).

Тести.

 1. Пунктуацією називають

А сукупність правил вимови

Б сукупність правил уживання розділових знаків

В сукупність правил написання Г сукупність правил переносу слів

 1. Тире ставиться між підметом і присудком на місці пропущеної зв’язки, якщо обидва головні члени або виражені

А особовою формою дієслова

Б безособовою формою дієслова

В дієприслівником як формою дієслова

Г іменником у називному відмінку

 1. Якщо однорідні члени речення поєднано одиничними сполучниками, кома ставиться

А при протиставних сполучниках

Б при єднальних сполучниках

В при розділових сполучниках

Г при єднальних та розділових сполучниках

 1. Якщо однорідні члени речення поєднано одиничними сполучниками, кома НЕ ставиться

А при протиставних сполучниках

Б при єднальних сполучниках

В при розділових сполучниках

Г при єднальних та розділових сполучниках

 1. Після узагальнювальних слів перед однорідними членами речення ставиться

А тире

Б двокрапка

В крапка з комою

Г кома

 1. Прикладка із сполучником як відокремлюється, якщо вона має характер

А причини

Б умови

В часу

Г способу дії

 1. Перед сполучникомі кома не ставиться між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)

А Зжаті стебла господиня клала навхрест і вони лежали до закінчення жнив (В. Скуратівськкй).

Б За татарським бродом з червоного маку народжується місяць і коло козацької могили висікається старий вітряк (М. Стельмах).

В Куди в селі сходяться всі стежки і де можна почути всі новини, найнеймовірніші чутки? (А. Данилюк).

Г Пройшовся березень з підсніжником на шапці над татарським бродом і під його ходою вибухнули криги (М. Стельмах).

 1. Тире ставиться у складносурядному реченні (розділові знаки пропущено)

А Кожна ниточка на рушнику любовно заплетена і з того вирізування просвічувалося лапасте дубове гілля (І. Цюпа).

Б Господар лежить і все лежить (Нар. творчість).

В На хвилях перешіптувалися, шерехтіли крижини і кожна з них несла в далечінь шматки украденого щастя (М. Стельмах).

Г У хаті мовчки сиділи зажурені люди а на столі лежало шість з восковими свічками хлібин (М. Стельмах).

 1. Кому потрібно поставити у складному безсполучниковому реченні (розділові знаки пропущено)

А На схід сонця квітнуть рожі будуть дні погожі.

Б Глянь моя мила зорі повисли над Дніпром.

В Знову осінь над гаями жовтий лист сади встеля.

Г Дерево міцне корінням людина трудовим горінням.

Д Дощ давно вже перестав хмари розійшлися виплив ясний місяць заглянув у вікна а на долівці й по стінах розмалював чудні якісь виводи-узори.

 1. Крапку з комою потрібно поставити у складному безсполучниковому реченні (розділові знаки пропущено)

А Говорять доли і діброви говорять гори луг ріка говорять птиці вечорові розмова точиться струнка.

Б Знову цвітуть каштани хвиля дніпровська б’є.

В Небо прорізали вогняні стріли ударив грім на пильних дорогах знявся вихор закрутився клубком і помчав у жита.

Г Біля самої дороги проглянула купка молоденьких печериць хтось розбризкав по траві суниці на білій черешні соковито рожевіють ягоди.

Д Весла прибрали човен поволі плив за течією.

 1. Двокрапку потрібно поставити у складному безсполучниковому реченні (розділові знаки пропущено)

А І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка стоїть.

Б Тиша тріснула ніч загриміла тисячі вогнів трасуючих куль прошиваючи темряву помчали звідусіль на перевал.

В Будеш сіяти з сумом вродить печаль.

Г Зійде сонце утру сльози ніхто не побачить.

Д Пролунав постріл почалися змагання.

 1. Після реченняДалеко на сході стало червоніти небо... треба поставити двокрапку, якщо серед варіантів його продовження вибрати

А хотілося дочекатися сонячного сяйва.

Б сонце сходило.

В розстелилася по травах перша вранішня роса, і зсідався туман.

Г вітаючи чорну землю з ранком.

Д обліплене з усіх боків чорними хмарами.

Мовленнєвий практикум (комунікативна компетентність).

— Уявіть ситуацію, що вас запросив на день народження однокласник. Але ви з поважних причин спізнилися на свято друга і прийшли, коли всі гості вже були за столом. Складіть діалог і розіграйте його, дотримуючись етикетних норм та культури мовлення співрозмовників.

 1. Контрольно-рефлексивний етап.

Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

«Незакінчене речення».

 1. На уроці мені найбільше сподобалося...
 2. Найбільші труднощі відчув(-ла)...
 3. Я знаю..., вмію...
 4. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
 • Оформити письмово складений у класі діалог, розставивши розділові знаки.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити