УРОКИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В 2 КЛАСІ - за підручником О. Лобової - 2013 рік

ПЕРЕДМОВА

Навчання в початковій школі — період надзвичайно інтенсивного фізичного, розумового, особистісного і музичного зростання дитини. У зв’язку з цим його прийнято розподіляти на два мікроперіоди: 6-7 і 8-10 років.

Перший мікроперіод охоплює роки навчання у 1-2 класах. Згідно із психологічними дослідженнями, спільними особливостями сучасних учнів цього віку є: свіже, гостре, але мало диференційоване сприйняття (останнє виявляється в неспроможності цілеспрямовано аналізувати, виділяти головне, суттєве та другорядне); слабкість довільної уваги, це передбачає необхідність робити короткі паузи та змінювати зміст роботи учнів на уроках; перехід від наочно- образного і конкретного до понятійного, науково-теоретичного мислення; поступове збільшення обсягу смислової, словесно-логічної пам’яті й посилення свідомого керування процесами запам’ятовування; жвавість, яскравість, бурхливість уяви та фантазії, і водночас — розвиток більш реалістичної й керованої відтворювальної та творчої уяви; підвищена емоційність, яка поступово поєднується із здобуттям навичок керувати власним емоційним настроєм; імпульсивність, недостатній розвиток вольових процесів, упертість, вередування, і водночас — здатність до співпереживання, допитливість, довірливість, безпосередність у вияві почуттів і в стосунках; закладання основ морально-світоглядної й емоційної спрямованості, стилю й характеру поведінки та діяльності.

Серед музично-психологічних особливостей учнів цього віку фахівці виділяють:

• невпорядкований музичний досвід і різний рівень музичної підготовки дітей щодо сприймання та виконання музичних творів;

• інтерес до слухання музики, особливо у формі яскравого виконання учителем; образну уяву, схильність до безпосереднього співпереживання, емоційної ідентифікації себе з персонажами музичних творів;

• здатність до первинного узагальнення, насамперед, на основі сприймання пісенної, танцювальної та маршової музики;

• прагнення до самовираження в звукових, рухливих, візуальних формах; любов до елементарного інструментального музикування та співу при недостатній вокально-слуховій координації;

• потребу в частій зміні емоційних настроїв, в активних видах виконання та спробах творення музики;

• інтерес до зовнішньої форми діяльності, художньо-ігрових прийомів спілкування з музикою тощо.

Відомо, що діти цього віку неспроможні відстежувати й усвідомлювати власні емоції, почуття, спонукання, що виникають у процесі та внаслідок спілкування з музикою. Водночас учні відкриті для розвитку рефлексивних здібностей, їх треба вчити відчувати свій настрій, думки та почуття.

Усі ці особливості притаманні музично-педагогічному портрету сучасного другокласника. Разом із тим, учень цього віку має деякі специфічні риси. Насамперед, будучи вже * досвідченим» школярем, він має більш розвинені увагу та здатність до абстрактного мислення, орієнтується в основних видах і формах роботи на уроці, впевненіше користується навчальним приладдям і підручником.

За умови цілеспрямованого та доцільного музично-педагогічного впливу на дитину в перший рік шкільного навчання у другому класі можуть виразно виявлятися суттєві зміни у музичному становленні особистості.

Більшість учнів цього віку вже розуміють сутність цілеспрямованого слухання музичних творів, а їхні враження від музики та висловлювання про неї вирізняються безпосередністю, образністю та фантазійністю. Зазвичай дещо вирівнюється ступінь вокальної розвиненості дітей: розширюється діапазон, вдосконалюються навички співацького дихання, правильного звукоутворення, чистого та виразного співу.

Як правило, суттєво вирівнюється й рівень музичних знань, умінь і навичок другокласників. Володіючи первинними основами елементарного музикування, учні досить швидко набувають різноманітного практичного досвіду виконання музики.

Водночас можуть спостерігатися й значні відмінності щодо розвитку музичних здібностей конкретних учнів, що спонукає вчителя до індивідуалізації та диференціації навчання з урахуванням попередніх надбань (або прогалин) і різних рівнів музичної та загальної підготовки дітей.

Отже, як і в першому класі, учитель продовжує систематичну та копітку роботу з формування основ музичної культури учнів: інтересу та любові до музики, знань і умінь у галузі музичної діяльності, розвитку музично-творчих здібностей, становлення навичок спілкування з музичним мистецтвом у шкільному та повсякденному житті.

Особливостям організації та проведення уроків музичного мистецтва у другому класі, зокрема за підручником «Музичне мистецтво, 2 клас», присвячено цей методичний посібник. Його метою є ознайомлення вчителів з дидактико-методичними особливостями музичної освіти другокласників за новими державними документами і підручниками з музичного мистецтва.

У першому розділі «Нормативне забезпечення музичної освіти молодших школярів у сучасній школі» проаналізовано основні положення документів, які визначають зміст і особливості організації музичного навчання у початковій школі: Державного стандарту початкової загальної освіти, базової навчальної програми з музичного мистецтва та авторської концепції підручників для 14 класів.

Другий розділ «Тематичне планування уроків музичного мистецтва у 2 класі» містить загальні рекомендації щодо структурування змісту музичної освіти, орієнтовний план розподілу тематичного матеріалу і таблицю, яка дає змогу простежити порядок подання навчальних тем, творів для слухання і виконання, уведення музичних понять і термінів за підручником «Музичне мистецтво, 2 клас».

У третьому розділі «Методичні рекомендації щодо проведення уроків музичного мистецтва в 2 класі» подано стислі поради щодо опрацювання навчальних тем підручника, які сприятимуть більш глибокому, осмисленому й ефективному проникненню в авторський задум з метою підвищення результативності і якості навчально- виховного процесу.

До методичного посібника вміщено також «Пісенну скарбничку», в якій подано ноти і тексти пісень за програмою 2 класу.

Важливою складовою навчально-методичного комплекту «Музичне мистецтво» для учнів 2 класів загальноосвітніх навчальних закладів є робочий зошит, призначений для різнобічного практичного опанування навчальної дисципліни на уроках і в позаурочний час.

Структура зошита повністю відповідає тематичній побудові підручника. Його зміст спрямовано на закріплення, більш глибоке й різнобічне опрацювання навчальних тем, з урахуванням індивідуальних особливостей музичної та загальної підготовки дитини. До кожної теми запропоновано завдання на сприймання та виконання музики, повторення і творче опрацювання навчального матеріалу, розвиток особистісних якостей другокласника. Крім цього, матеріали робочого зошита створюють передумови для різнобічного розвитку школяра, зокрема щодо формування його загальнонавчальних умінь і навичок.

До комплекту входить також фонохрестоматія, яка містить аудіозаписи музичних творів для слухання та виконання відповідно до змісту підручника «Музичне мистецтво, 2 клас» і добірку творів для музичного оформлення позаурочних виховних заходів і свят. Перелік творів для слухання та виконання, що увійшли до фонохрестоматії, подано в додатку до посібника.

Матеріали продовжують серію навчально-методичних комплектів з музичного мистецтва для учнів 1-4 класів, які сприятимуть формуванню основ музичної культури та різнобічному розвитку й вихованню дітей.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити