УРОКИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В 2 КЛАСІ - за підручником О. Лобової - 2013 рік

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ 2 КЛАСУ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ*

Провідними документами, що визначають предметний зміст загальної музичної освіти другокласників, є Державний стандарт початкової загальної освіти, базова навчальна програма з музичного мистецтва, а також авторська концепція підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яка є переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників для початкової школи.

У Державному стандарті початкової загальної освіти музична лінія представлена в контексті освітньої галузі «Мистецтво», що входить до інваріантної (обов’язкової) складової змісту початкової освіти (табл. 1).

Таблиця 1

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у Державному стандарті початкової загальної освіти 2011 року

(освітня галузь «Мистецтво», фрагмент)

Зміст початкової загальної освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Музична лінія

Твори музичного мистецтва.

Елементи музичної мови, прийоми музичного розвитку.

Музичні жанри і форми.

Засоби виконання музики.

Практична музична діяльність.

Взаємозв’язок музики з іншими видами мистецтва

мати уявлення про мову музики, прийоми її розвитку, основні музичні жанри, форми, засоби виконання; народну і професійну музику, її взаємозв’язок з іншими видами мистецтва, музичні традиції рідного краю; розуміти виражальні засоби музики, її значення у житті людей, культурному середовищі;

уміти інтерпретувати зміст музичних творів (засобами слова, малюнка, пластики); висловлювати естетичне ставлення до них; втілювати свої почуття та думки у практичній музичній діяльності; застосовувати найпростіші поняття і терміни у процесі аналізу-інтерпретації та оцінювання музики; вокально-хорові навички відповідно до правил співу; досвід творчого музичного самовираження

Метою цієї галузі є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Для досягнення зазначеної мети Державним стандартом передбачається виконання таких завдань:

• виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища;

• формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань і вмінь, яка відображає цілісність та видову специфіку мистецтва;

• розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, їхніх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування.

Базовою навчальною програмою « Музичне мистецтво» для 1—4 класів (кер. Л. Хлєбникова) передбачено неперервність і наступність завдань і змісту музичної освіти у початковій та основній школі, варіативність і поліхудожність її змісту (через встановлення зв’язків між музикою та іншими видами мистецтва) та реалізовано ідею загальної музичної освіти учнів на основі української національної культури.

Програма ґрунтується на таких принципах музичної педагогіки: орієнтації на духовний розвиток особистості засобами музичного мистецтва; зв'язку музики з життям; опори на три типи музики — пісню, танець, марш; активізації музичного мислення; єдності емоційного і свідомого, художнього і технічного; взаємодії мистецтв; особистісно-діяльнісного підходу; визнання самобутності й самоцінності особистості учня початкової школи.

Метою музичної освіти в початковій школі визначено формування основ музичної культури учнів як важливої та невід’ємної частини їхньої духовної культури, комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі сприймання й інтерпретації кращих зразків української та світової музичної культури, а також формування естетичного досвіду, емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва.

Ця мета конкретизується у завданнях, спрямованих на формування базових освітніх компетентностей і загальний естетичний розвиток учнів:

• уведення школярів у світ добра й краси, відбитий у музичних творах, засвоєння ними початкових знань про особливості художньо-образної мови музичного мистецтва;

• розвиток чуттєво-емоційного сприйняття навколишнього світу крізь призму музичного мистецтва, прилучення учнів до джерела людських почуттів і переживань, втілених у музиці;

• збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, підведення їх до осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва в його найпростіших втіленнях;

• сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних здібностей учнів;

• формування здатності до різних видів активної музично-творчої діяльності, опанування елементарних практичних вмінь та навичок;

• формування універсальних (духовних, моральних, громадянських, естетичних) якостей творчої особистості;

• виховання ціннісного ставлення молодших школярів до музичного мистецтва.

Програма має тематичну побудову, засновану на музично-педагогічній концепції Д. Кабалевського (табл. 2). Вона передбачає поєднання на уроці різних видів музичної діяльності учнів (сприймання та виконання музики, засвоєння музичних понять і термінів, елементарне музикування, інсценування пісень, ритмічну й пластичну імпровізації тощо) та відкриває можливість досягнення цілісності та єдності навчального процесу не лише в межах одного уроку, а й протягом семестру, навчального року і всього курсу навчання.

Таблиця 2

Тематична структура базової програми з музичного мистецтва (2011 рік)

Клас, навчальні теми

Кількість годин

1 клас

Тема 1. Про що розповідає музика

Тема 2. Музика навколо нас

35 (4 — резервний час)

16

19

2 клас

Тема 1. Типи музики

Тема 2. Виражальне та зображальне в музиці

Тема 3. Основні музичні жанри

Тема 4. Мова музики

35 (4 — резервний час)

8

8

10

9

3 клас

Тема 1. Основні властивості музики: пісенність, танцювальність, маршовість

Тема 2. Інтонація

Тема 3. Розвиток музики

Тема 4. Музична форма

35 (4 — резервний час)

8

8

10

9

4 клас

Тема 1. Музика мого народу

Тема 2. Музика народів світу

35 (4 — резервний час)

16

19

Найважливішим завданням уроків у 1 класі визначено послідовне збагачення музичного досвіду дітей, виховання в них навичок сприймання і виконання музики.

Зміст програми 2 класу вводить учнів у світ пісні, танцю і маршу як головних сфер музичної образності; поглиблює уявлення про зв’язок музики з життям, допомагає усвідомити її виражальні та зображальні можливості, осягнути виражальне значення елементів музичної мови.

Програма 3 класу підводить учнів до усвідомлення пісенності, танцювальності й маршовості як найважливіших властивостей музики, що виростають із пісні, танцю й маршу; дає уявлення про зв’язки музики з мовою, музичну інтонацію як основу музики; про розвиток музики та будову музичного твору як форму втілення образного змісту.

Завдання програми 4 класу — допомогти учням відчути красу й осягнути інтонаційні особливості українського народного музичного мистецтва, спільні й відмінні риси народної та професійної творчості; відчути національну своєрідність, спільне й відмінне в музиці різних народів; підвести учнів до усвідомлення ролі музики як загальнолюдської мови, яка є зрозумілою для людей різних країн.

Зазначається, що передбачений програмою резервний час може використовуватися вчителем для тематичної атестації учнів, проведення узагальнюючих уроків, уроків-концертів тощо.

Крім тематичного змісту, у програмі розкриваються особливості організації навчально-виховного процесу, зорієнтованість на цілісність уроку та єдність усіх його складових елементів; особливості застосування основних видів музичної діяльності.

Музичні твори для слухання і виконання представлені основним, варіативним і додатковим переліками. Учителю надано можливість вносити до цього репертуару корективи (у межах 10 %).

Як основний вид домашніх завдань із предмета пропонується слухати музику в навколишньому середовищі і розповідати про свої враження на уроках. Наголошується на доцільності слухання й перегляду музично-пізнавальних радіо- і телепередач, організації позаурочного спілкування учнів із музикою.

Також подано перелік інтернет-ресурсів на допомогу вчителю:

http://spiv.org.ua— хоровий спів в Україні;

http://folk.org.ua— українська автентична музика;

http://www.classic-music.ru— композитори, виконавці, інструменти, словник музичних термінів тощо;

http://kobzari.org.ua—Національна спілка кобзарів України;

http://gomin.uazone.net— архів української народної пісенності;

http://www.artsmaidan.kiev.ua— галерея сучасного українського мистецтва «ArtsMaidan»;

http://www.artofukraine.com— сучасне мистецтво українських художників.

____________________________________

* Детальніше у посібнику: «Уроки музичного мистецтва в 1 класі» / Ольга Лобова. — К.: «Школяр», 2012. — С. 6-19.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити