Уроки фізики у 10 класі

КІНЕМАТИКА

 

Урок № 10

Тема. Тематична атестація розділу «Основи кінематики»

 

Мета: перевірити знання учнів про кінематичні величини і зв'язки між ними; вміння будувати і читати графіки змін кінематичних величин, застосовувати формули для розв'язування конкретних задач; вчити будувати розповідь за структурно-логічною схемою, за розгорнутим планом, складати таблиці елементів знань про фізичні явища, величини; з метою формування діалектико-матеріалістичного світогляду підкреслити основні властивості механічного руху; показати політехнічну спрямованість матеріалу з кінематики.

Тип уроку: урок контролю та коригування знань.

Унаочнення: презентації учнів.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Звітують учні, які підготували цікаві приклади на розв’язування основної задачі механіки за даними з транспортної, промислової та сільськогосподарської техніки, космонавтики тощо. Такі приклади добирають заздалегідь, застосовуючи мережу Інтернет.

 

II. Тематична контрольна робота

Початковий рівень

Варіант 1

1. Як рухається тіло під час вільного падіння?

2. Початкова і кінцева швидкості руху тіла відповідно дорівнюють 15 і 10 м/c. Як рухається це тіло?

3. У якому напрямі відлітають іскри під час гостріння ножа на обертовому гострильному камені?

Варіант 2

1. По якій траєкторії рухається тіло, кинуте під кутом до горизонту?

2. Які тіла рухаються прямолінійно: а) випущений із рук камінь; б) Місяць по своїй орбіті; в) поїзд метро вздовж платформи станції?

3. Як рухається тіло, кинуте вертикально вгору?

Середній рівень

Варіант 1

1. Як зміниться час польоту тіла, кинутого горизонтально з певної висоти, якщо швидкість кидання зменшити вдвічі?

2. Проекція швидкості руху задана рівнянням x = 8 - 2t. Запишіть рівняння для проекції переміщення й визначте, через який час швидкість тіла стане дорівнювати нулю.

3. За який час камінь, що почав своє падіння без початкової швидкості, пройде шлях 80 м?

Варіант 2

1. Яку форму повинна мати траєкторія точки, щоб пройдений цією точкою шлях дорівнював модулю переміщення?

2. За яких умов рух тіла по колу є рівномірним?

3. Тіло кинуто вертикально вгору зі швидкістю 25   м/c. Яку швидкість матиме тіло через 2 с?

Достатній рівень

Варіант 1

1. Два камінці випущені з рук один за одним із тієї самої висоти. Чи буде змінюватися відстань між ними? Відповідь поясніть.

2. Середній радіус Землі становить 6400 км. Визначте лінійну швидкість обертання точки, що лежить на екваторі, у ході обертання Землі навколо своєї осі.

3. Поїзд, рухаючись зі схилу, пройшов за 20 с шлях 340 м і розвинув швидкість 19 м/c. З яким прискоренням рухався поїзд і якою була швидкість на початку схилу?

4. Тіло кинуто вертикально вгору зі швидкістю 0. На якій висоті швидкість тіла зменшиться за модулем у три рази?

Варіант 2

1. Доведіть, що середня швидкість під час руху тіла, кинутого вертикально вниз, дорівнює півсумі початкової та кінцевої швидкостей на ділянці його руху.

2. Бочку діаметром 50 см перекочують на відстань 4 м за 8 с. Чому дорівнює лінійна швидкість крайніх точок обода бочки? Чому дорівнює швидкість осі обертання цієї бочки?

3. Схил довжиною 100 м лижник пройшов за 20 с, рухаючись із прискоренням 0,3 м/c2. Якою була швидкість лижника на      початку і наприкінці схилу?

4. Тіло кинуто вертикально вгору з висоти 20 м із початковою швидкістю 3 м/c. На якій висоті опиниться тіло через 2 с після початку руху?

Високий рівень

Варіант 1

1. Два тіла одночасно вільно падають: одне — з висоти H , друге — з висоти H + h. Доведіть, що під час свого руху вони перебуватимуть у спокої одне відносно одного.

2. Хвилинна стрілка в 3 рази довша від секундної. Яким є співвідношення між лінійними швидкостями кінців цих стрілок? Між їхніми кутовими швидкостями?

3. Під яким кутом до горизонту кинуто тіло, якщо проекція вектора початкової швидкості на вісь Ox дорівнює 10 м/c, а на вісь Oy — 17 м/c? Якою була початкова швидкість тіла?

4. Тіло падає вертикально вниз із висоти 20 м без початкової швидкості. Визначте: а) шлях, пройдений тілом за останню секунду падіння; б) середню швидкість на всьому шляху; в) середню швидкість на другій половині шляху.

Варіант 2

1. Доведіть, що під час вільного падіння тіла шляхи, які воно проходить за однакові інтервали часу, відносяться один до одного як послідовний ряд непарних чисел.

2. Порівняйте періоди обертання, частоти обертання і кутові швидкості секундної, хвилинної та годинної стрілок годинника.

3. Хлопчик пірнає у воду з крутого берега висотою 5 м, маючи після розбігу швидкість б м/c, напрямлену горизонтально. Якими є модуль і напрям швидкості руху хлопчика у момент досягнення ним поверхні води?

4. Тіло кидають вертикально вгору. Якими є початкова швидкість і час його руху, якщо на висоті h тіло побувало двічі з інтервалом t с.

 

III. Підсумок уроку

На наступному уроці кожному учневі повідомлятимуть оцінку, в якій буде враховано результат виконання попередньої роботи вдома, письмової роботи, а також участь у роботі на уроках.

 

IV. Домашнє завдання

Заповнити порівняльну таблицю кінематичних величин.

 

Зведена таблиця порівняння кінематичних величин і формул

 

Вид руху

Переміщення

Швидкість

Прискорення

Координата

Прямолінійний рівномірний рух

x = const

aх = 0

Прямолінійний рівноприскорений рух

aх = const

Рівномірний рух по колу

Вектор напрямлений під кутом до вектора

Швидкість змінюється тільки за напрямом

Прискорення змінюється за напрямом


Графік швидкості

Графік прискорення

Графік координати

Графік шляху

Рівномірний рух (ax = 0)

Рівноприскорений рух (ax > 0)

Рівноприскорений рух (ax < 0)


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити