Уроки фізики у 10 класі

КІНЕМАТИКА

 

Урок № 2

Тема. Рух матеріальної точки. Траєкторія. Шлях і переміщення


Мета: сформувати знання про траєкторію, переміщення, шлях та вміння визначати пройдений шлях і вектор переміщення в певній системі координат, виконувати дії над векторами переміщень та їхніми проекціями; розкрити практичне значення розглянутих питань; підкреслити, що рух тіла — це обов'язково зміна його положення в просторі.

Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.

Унаочнення: демонстрування переміщення і шляху під час руху візка по кривій та падіння і підскакування м'яча, ППЗ «Фізика-9» від «Квазар-Мікро».

Очікувані результати. Після уроку учні:

—  знатимуть визначення траєкторії, переміщення, шляху;

—  навчаться визначати пройдений шлях і вектор переміщення в певній системі координат, виконувати дії над векторами переміщень та їхніми проекціями.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Вибіркова перевірка зошитів з метою з’ясування наявності розв’язання учнями задач, які було задано додому

2. Індивідуальне опитування учнів матеріалу попереднього уроку:

• Що називається механічним рухом?

• Що входить до поняття «система відліку»?

• Чому неможливо описати рух без вибору системи відліку?

• Які точки вагона, що котиться, рухаються, а які перебувають у спокої відносно дороги?

 

II. Оголошення теми і мети уроку

 

III. Вивчення нового матеріалу

Формування нових понять. Під час бесіди із застосуванням демонстраційного експерименту та ППЗ «Фізика-9» від «Квазар-Мікро» розглянути такі питання:

• траєкторія;

• шлях і переміщення.

1. Траєкторія

Рухаючись, матеріальна точка займає різні положення в просторі відносно обраної системи відліку. При цьому вона «описує» в просторі якусь лінію. Іноді цю лінію видно — наприклад, літак може залишати за собою слід високо в небі. Більш знайомий приклад — слід шматка крейди на дошці.

Траєкторією руху тіла (матеріальної точки) називається лінія в просторі, по якій рухається це тіло.

Зазвичай траєкторія — невидима лінія. Траєкторія точки, що рухається, може бути прямою або кривою лінією. Відповідно до форми траєкторії рух буває прямолінійним і криволінійним.

2. Шлях і переміщення

Дослід. Демонстрування переміщення і шляху під час руху візка по кривій та падіння і підскакування м’яча.

Шлях — це довжина траєкторії. Шлях збільшується, якщо тіло рухається, і залишається незмінним, якщо тіло нерухоме. Таким чином, шлях не може зменшуватися з часом.

Переміщенням тіла (матеріальної точки) називається напрямлений відрізок прямої, що сполучає початкове положення тіла з його наступним положенням.

Нагадаємо, що напрямлений відрізок, який характеризується довжиною (модулем) і напрямом, називається вектором.

Переміщення тіла потрібно відрізняти від його траєкторії.

 

 

Рис. 1

 

Залежно від типу траєкторії рухи поділяють на прямолінійні (траєкторія — пряма лінія); рух по колу (траєкторія — коло), криволінійні (довільна крива лінія, зокрема коло). Усі рухи можуть здійснюватися в просторі, площині і по прямій. Найпростіший вид механічного руху — це рух матеріальної точки по прямій лінії (рис. 2) або прямолінійний рух у площині (рис. 3):

 

 

Рис. 2


 

Рис. 3

 

3. Повідомлення учнів

Повідомлення учнів про рух тіла, яке здійснює кілька переміщень в обраній системі відліку, приклади з техніки та трудового навчання; відомі з математики правила дій над векторами (додавання, віднімання, множення на скаляр).

 

IV. Закріплення знань. Розв'язування задач

1. Самостійна робота над матеріалом ППЗ «Фізика-9» від «Квазар-Мікро», у ході якої учні складають опорний конспект

2. Фронтальне опитування

• Що таке траєкторія?

• Що називають шляхом? Відповідь супроводити пояснювальним рисунком.

• Що називають переміщенням?

• Траєкторії руху двох матеріальних точок перетинаються. Чи означає це, що тіла стикаються? Наведіть приклад, який підтверджує вашу відповідь.

• Тіло, кинуте вертикально вгору, піднялося на висоту 20 м і впало в ту саму точку. Чому дорівнює шлях, пройдений тілом за той час, поки воно рухалося вгору; вниз; за весь час руху?

• За якої умови шлях дорівнює модулю переміщення тіла? Наведіть приклади таких рухів.

3. Самостійна робота (коментовано). На рисунках наведено графіки залежності від часу шляху і модуля переміщення тіла для двох різних рухів. У якому з графіків є помилка? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

 

1. За якої умови шлях дорівнює модулю переміщення? Чи може модуль переміщення бути більшим від пройденого шляху?

2. Автомобіль проїхав 100 км. а) Які точки колеса здійснили максимальне переміщення? мінімальне? б) Які точки колеса пройшли максимальний шлях? мінімальний?


V. Домашнє завдання

1. Вивчити конспект уроку; відповідний параграф підручника.

2. Розв’язати задачі:

• Один автобус, вийшовши з гаража, здійснив до повернення 10 рейсів, а другий — 5 рейсів за тим самим маршрутом. Який із них пройшов більший шлях? здійснив більше переміщення?

• М’яч упав із висоти 2 м, відскочив на 1 м угору, знову впав і після відскоку був упійманий на висоті 0,5 м. Знайдіть шлях і модуль переміщення м’яча.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити