УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

ПЕРЕДМОВА


Ця книга є частиною навчально-методичного комплекту «Фізика-10» і призначена для вчителів фізики, що працюють за новою програмою в 10 класі (академічний рівень). Мета навчального посібника — надати методичну допомогу вчителям у розподілі навчального матеріалу і його систематизації. Для кожного уроку визначені: мета уроку, тип уроку, демонстрації, план викладу нового матеріалу. Виділено питання, що ставляться учнями в ході викладу нового матеріалу. Виклад нового матеріалу може бути «сценарієм» уроку в діалоговому режимі. Особливу увагу приділено прйомам навчання учнів самостійної роботи на уроках і вдома.

Учням пропонується домашнє завдання, що складається з трьох частин: 1) матеріал з підручника; 2) завдання зі збірника задач; 3) завдання зі збірника різнорівневих самостійних і тематичних контрольних робіт. Прочитавши відповідний параграф у підручнику й виконавши до нього кілька завдань, учень може підготуватися до самостійної роботи або до тематичного оцінювання. Для тематичного контролю знань пропонуються зразки тестів, самостійних робіт і підсумкових контрольних робіт. До кожного уроку пропонується зразок домашнього завдання. Кожне завдання має три рівні складності (середній, достатній і високий). Коментуючи домашнє завдання, вчитель вказує на його «різнорівневість»: учням пропонується самостійно обирати домашнє завдання за рівнем складності (середній, достатній і високий). Учитель може заздалегідь роздрукувати аркуші з домашнім завданням (наприклад, на місяць, чверть або семестр) і роздати учням, що позбавить їх (учнів) можливості не виконувати домашнє завдання, оскільки завдання першого рівня дуже прості і не повинні викликати труднощів при розв’язуванні. Разом з тим, слабкий учень, виконавши прості завдання і отримавши деяку впевненість у своїх силах, може спробувати виконати домашнє завдання підвищеної складності.


Орієнтовний розподіл навчального часу


Кількість годин на тиждень — 3 години.

Кількість годин на рік — 105 годин


№ з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

45

Вступ

2

МЕХАНІКА

69

1

Кінематика

18

2

Динаміка

24

2-й семестр

61

3

Закони збереження в механіці

15

4

Механічні коливання і хвилі

8

5

Релятивістська механіка

5

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

26

1

Властивості газів, рідин і твердих тіл

18

2

Основи термодинаміки

8

Фізичний практикум

6

Резерв навчального часу

2


Умовні позначки

 

П.: Бар’яхтар В. Г„ Божинова Ф. Я. Фізика. 10 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. X.: Ранок, 2010.

36.: Гельфгат І. М„ Ненашев І. Ю., Кирик Л.А. Фізика. 10 клас (рівні академічний та профільний). Питання, задачі, тести. — X.: Гімназія, 2010.

Д.: Кирик Л.А. Фізика. 10 клас. Різнорівневі самостійні й тематичні контрольні роботи. — X.: Гімназія, 2010.


Домашнє завдання

р1) — задачі середнього рівня.

р2) — задачі достатнього рівня.

Р3) — задачі високого рівня.


Календарно-тематичне планування


Розділ курсу фізики

Кількість годин

Дати проведення уроків

ВСТУП (4 год.)

Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання. Похибки вимірювання. (Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць (СІ). Утворення кратних і частинних одиниць.) Математика — мова фізики. Скалярні і векторні величини. (Дії з векторами). Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їх побудовиМЕХАНІКА (69 год.)

1. Кінематика (18 год.)

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язування в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Система відліку. (Способи вимірювання довжини і часу). Відносність механічного руху. Траєкторія рухуРівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Закон додавання швидкостей. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху. Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкості. Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння тіл.

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість. Зв’язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення2. Динаміка (24 год.)

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил в механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. Сила тяжіння. Вага й невагомість. Рух тіла, кинутого вертикально вгору. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.

Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики. Внесок українських учених у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.).

Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили. Центр тяжіння.3. Закони збереження в механіці (15 год.)

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Механічна робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії в механічних процесах. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії. Абсолютно пружний удар двох тіл4. Механічні коливання і хвилі (8 год.)

Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань.

Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Пружинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час коливань математичного і пружинного маятників. Вимушені коливання. Резонанс.Енергія коливального руху. Автоколивання. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль5. Релятивістська механіка (4 год.)

Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій. Відносність довжини і часу. Релятивістський закон додавання швидкостей. Взаємозв’язок маси та енергіїУзагальнюючі заняття (2 год.)

Сучасні уявлення про простір і час.

Взаємозв’язок класичної і релятивістської механіки. Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки.МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА (26 год.)

1. Властивості газів, рідин, и твердих тіл (18 годин)

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро.

Вимірювання швидкості руху молекул. Дослід О. Штерна.

Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Модель ідеального газу. Газові закони. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Ізопроцеси (зрідження газів, їх отримання і використання).

Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Кипіння. Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря

Властивості рідини. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія кристалів (утворення кристалів у природі). Рідкі кристали та їхні властивості. Застосування рідких кристалів у техніці. Полімери: їх властивості і застосування. (Наноматеріали)2. Основи термодинаміки (8 годин)

Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. (Способи вимірювання температури).

Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Робота й кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу. Теплоємність. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.

Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів (двигун внутрішнього згоряння. Дизель). Необоротність теплових процесів. Холодильна машинаУзагальнювальне заняття (1 год.)

Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунівФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ (10 год.)

Лабораторні роботи (8 год.)

1. Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху.

2. Дослідження руху тіла по колу.

3. Вимірювання сил.

4. Вимірювання коефіцієнта жорсткості пружного тіла.

5. Вимірювання коефіцієнта тертя.

6. Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил.

7. Дослідження пружного удару двох тіл.

8. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань.

9. Дослідження одного з ізопроцесів.

10. Вимірювання відносної вологості повітря
Типи уроків


Назва

Коротка характеристика

Урок вивчення нового матеріалу

Основна мета уроку — вивчити новий матеріал. Форми такого уроку можуть бути найрізноманітнішими:

• лекція;

• виклад нового матеріалу в режимі діалогу «учитель — учень»;

• самостійна робота учнів з навчальною літературою на уроці

Комбінований урок

Це найпоширеніший тип уроку. Кількість елементів уроку може бути різною.

Наприклад, виклад невеликої за обсягом частини нового матеріалу (10-20 хв.), закріплення нового матеріалу (5 хв.), розв’язання задач (5-20 хв.), контроль знань (5-20 хв.) або коротка самостійна робота (10-15 хв.), можливий фронтальний лабораторний експеримент (5-15 хв.).

Комплексна актуалізація структурних елементів уроку робить його багатоцільовим й ефективним

Урок закріплення знань

Визначальна мета уроку — закріплення вивченого матеріалу. Форми її реалізації можуть бути такими:

• урок розв’язування задач;

• фронтальний експеримент;

• урок-семінар;

• урок-конференція;

• перегляд навчальних відеофільмів;

• ігрові уроки («суд над тертям», «суд над інерцією») тощо

Урок контролю й оцінювання знань

Головна мета даного уроку — всебічно й об’єктивно проконтролювати й оцінити засвоєні учнями знання, вміння й навички.

• Найбільш ефективними його є такі форми:

• різнорівнева контрольна робота;

• тестовий контроль;

• тематичний залік;

• лабораторні роботи.


План виконання навчальної програми

1 семестр

Самостійні роботи


№ з/п

Назва

Дата проведення

1

Система відліку. Траєкторія, шлях і переміщення


2

Прямолінійний рівномірний рух


3

Прямолінійний рівноприскорений рух


4

Криволінійний рух


5

Три закони Ньютона


6

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага і невагомість


7

Сила пружності. Сили тертяЛабораторні роботи


№ з/п

Назва

Дата проведення

1

Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі


2

Вимірювання жорсткості пружини


3

Вивчення рівноваги тіла під дією декількох сил2 семестр

Самостійні роботи


№ з/п

Назва

Дата проведення

8

Імпульс. Закон збереження імпульсу


9

Механічна робота. Потужність


10

Енергія. Закон збереження енергії


11

Механічні коливання і хвилі


12

Основні положення МКТ


13

Газові закони. Рівняння стану газу


14

Стану речовини. Фазові переходи. Насичена пара


15

Закони термодинаміки. Теплові машиниЛабораторні роботи


№ з/п

Назва

Дата проведення

4

Дослідження пружного центрального удару двох тіл


5

Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань


6

Дослідження одного з ізопроцесів


7

Визначення відносної вологості повітряТематичне оцінювання


№ з/п

Назва

Дата проведення

1

Кінематика


2

Динаміка


3

Закони збереження в механіці


4

Механічні коливання і хвилі


5

Молекулярна фізика


6

Термодинаміка

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити