УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

1-й семестр


МЕХАНІКА


1. Кінематика


Урок 11/13

Тема. Розв'язування задач

 

Мета уроку: узагальнити знання закономірностей прямолінійного рівноприскореного руху

Тип уроку: закріплення знань

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Закріпленню знань з теми «Прямолінійний рівноприскорений рух» сприяє адекватний добір якісних, розрахункових і графічних задач.

Пропонуємо орієнтовний цикл задач, з яких учитель може вибрати необхідні для конкретного уроку — з огляду на рівень підготовки класу.

Якісні задачі

1. Рух кулі в каналі ствола під час пострілу можна вважати рівноприскореним. На якому з етапів руху зміна швидкості кулі більша: під час проходження першої половини довжини ствола чи другої його половини? Свою відповідь поясніть.

2. Яке з двох тіл (див. рис.) пройшло більший шлях?


 

3. Відеозапис «прокручують» у зворотний бік. Як при цьому змінюється напрям швидкості автомобіля на екрані? напрям прискорення?

4. Тіло здійснює прямолінійний рівноприскорений рух з певною початковою швидкістю. Яке переміщення тіла за 20 с, якщо його швидкість за 10 с після початкового моменту дорівнює 5 м/с?

Розв’язок

За наведеними в умові даними не можна обчислити ні початкової швидкості, ані прискорення тіла. Однак це не заважає відповісти на поставлене запитання. Переміщення дорівнює добутку середньої швидкості на момент руху. Оскільки швидкість рівноприскореного руху лінійно залежить від часу, середня швидкість за 20 с руху саме дорівнює швидкості за 10 с, тобто 5 м/с. (Відповідь: 100 м.)


Розрахункові задачі

1. З яким прискоренням рухалася кулька (див. рисунок, зроблений зі стробоскопічної фотографії), якщо проміжок між спалахами становить 1 с? Якою була початкова швидкість кульки?

 

 

Розв’язування

Зауважимо: переміщення кульки пропорційне квадрату часу.

Отже, початкова швидкість руху дорівнює нулю. Щоб обчислити прискорення можна, наприклад, підставити у формулу  значення s = 90 см і t = 3 с. (Відповідь: 20 см/с2; початкова швидкість дорівнює нулю).

2. З точки А виходить тіло, що рухається з початковою швидкістю 3 м/с і прискоренням 2 м/с2. За 1 с з точки В виходить інше тіло, яке рухається назустріч першому з постійною швидкістю 5 м/с. Відстань АВ дорівнює 100 м. Скільки часу рухатиметься перше тіло до зустрічі з другим? (Відповідь: 7 с).

3. Якою має бути довжина злітної смуги, якщо відомо, що літак для зльоту повинен набрати швидкість 240 км/год., а час розгону літака дорівнює приблизно 30 с? (Відповідь: ≈ 1 км).

4. Жолоб завдовжки 90 см розділений на три ділянки. Які довжини цих ділянок, якщо кулька, яка скочується без початкової швидкості, рухаючись рівноприскорено, проходить кожну з ділянок за однаковий час? (Відповідь: 10 см; 30 см; 50 см).

5. З якою початковою швидкістю потяг пройде шлях 1,26 км за 1 хв., сповільнюючи хід з прискоренням 1,5 м/с2? (Відповідь: 66 м/с).

 

Графічні задачі

1. За графіком проекції прискорення побудуйте графіки для координати та проекції швидкості.

 

image83

 

2. Графік залежності х(t) — парабола (див. рис.). Побудуйте графіки sx(t) і l(t) для цього руху.

 

 

3. На рисунках зображено графіки трьох різних прямолінійних рівноприскорених рухів. Опишіть рухи. Побудуйте графіки x(t).

 

 

4. Початкова координата тіла, що рухається вздовж осі Ох, дорівнює -5 м. Опишіть рух і побудуйте графіки x(t), sx(t), l(t), якщо:

а) x = 2t;

б) х = 6 - 2t.

На завершення уроку можна запропонувати учням виконати самостійну роботу з теми «Прямолінійний рівноприскорений рух».

 

Домашнє завдання

1. П.: §§ 10, 11.

2. 36.:

р1) - 4.23; 4.24; 4.25; 4.26;

р2) - 4.51; 4.53; 4.54, 4.55;

р3) - 4.77, 4.78; 4.79; 4.80.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити