УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

1-й семестр


МЕХАНІКА


1. Кінематика


Урок 18/20

Тема. Тематичне оцінювання з теми «Кінематика»


Мета уроку: контроль та оцінювання знань, умінь і навичок учнів з теми «Кінематика»

Тип уроку: контролю й оцінювання знань


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

У книзі «Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольные работы в формате внешнего независимого оценивания» (X.: Гимназия, 2010; авт. Л. А. Кирик) пропонується контрольна робота з розділу «Кінематика».

Кожен варіант містить шість завдань. Перші два завдання — тестові; у цих завданнях необхідно обрати одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих (обґрунтування вибору відповіді не потрібне). Третє, четверте й шосте завдання — задача або якісне запитання, що вимагають стислої або розгорнутої відповіді з обґрунтуванням розв’язування. П’яте завдання — на встановлення відповідності (логічні пари). У цьому завданні потрібно встановити відповідність між фізичними поняттями, виразами, законами, термінами тощо.

Перше завдання оцінюється в 0,5 бала, друге — в 1 бал, третє — в 1,5 бала, четверте — у 2 бали, п’яте — у 3 бали, шосте — у 4 бали. За перше, друге і п’яте завдання учень отримує максимальний бал у разі правильного розв’язування або 0 балів навіть при наявності однієї помилки. Третє, четверте й шосте завдання можуть бути виконані частково (неповна відповідь на якісне питання або помилки в обчисленнях, не до кінця розв’язана задача або розв’язування недостатньо обґрунтоване тощо). У цьому випадку учень отримує за кожне завдання кількість балів, меншу від зазначеного максимального бала.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учень за шість правильно виконаних завдань,— 12.

Нижче пропонується один з варіантів контрольної роботи.


ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1

Завдання 1 (0,5 бала)

Автомобіль рухається прямолінійною ділянкою шляху. Залежність шляху І, пройденого автомобілем, від часу руху t має вигляд: l = 10t - 2t2.

A. Автомобіль рухається рівномірно.

Б. Модуль прискорення автомобіля — 2 м/с2.

B. Швидкість автомобіля змінюється за законом:  = 10 - 2t.

Г. Автомобіль зупиниться за 2,5 с.

Завдання 2 (1 бал)

Два потяги одночасно виїхали назустріч один одному зі швидкостями 70 км/год. і 50 км/год. зі станцій, відстань між якими — 240 км.

A. За 1 год. відстань між потягами зменшиться на 20 км.

Б. Потяги зустрінуться за 2 год. після початку руху.

B. Модуль швидкості першого потяга відносно другого дорівнює 20 км/год.

Г. Модуль швидкості другого потяга відносно першого дорівнює 20 км/год.

Завдання 3 (1,5 бали)

Обчисліть частоту обертання барабана лебідки діаметром 16 см під час підйому вантажу зі швидкістю 40 см/с.

Завдання 4 (2 бали)

З пружинного пістолета вистрілили вертикально вгору кулькою, яка піднялася на висоту 5 м. З якою швидкістю вилетіла кулька з пістолета? Який час кулька перебувала в повітрі?

Завдання 5 (3 бали)

Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічні пари). До кожного рядка, позначеного літерою, доберіть твердження, позначене цифрою. Заповніть таблицю.

 

А. Якщо в разі рівноприскореного руху напрямок прискорення збігається з напрямком початкової швидкості...


1. ... залежність шляху від часу руху має вигляд:

Б. Якщо в разі рівноприскореного руху прискорення спрямоване протилежно початковій швидкості...

2. ...пройдений тілом шлях — l = T, де Т — період обертання.

В. Якщо в разі руху по колу прискорення спрямоване по радіусу до центра...

3. ...залежність шляху від часу руху має вигляд:

Г. Якщо тіло кинуте вертикально вгору...

4. ...залежність шляху від часу руху має вигляд:


5. ...залежність шляху від часу в процесі руху вгору має вигляд:

 

Завдання 6 (4 бали)

Автомобіль починає рух без початкової швидкості й проходить перший кілометр з прискоренням а1, а другий — з прискоренням а2. При цьому на першому кілометрі його швидкість зростає на 10 м/с, а на другому — на 5 м/с. У скільки разів відрізняються прискорення а1, і а2?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити