Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Планування навчальної діяльності

Фізика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). 10 клас (3 години на тиждень)

За програмою «Фізика і астрономія» авторського колективу під керівництвом О. І. Ляшенка, що затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ № 1539 від 24.11. 2017 р.)

Ключові компетентності

Ключова компетентність

Предметний зміст ключової компетентності і навчальні ресурси для її формування

Спілкування державною/ рідною мовою

Уміння:

• спілкуватися за проблематикою предмету сучасною науковою мовою з використанням усталених фізичних і астрономічних термінів та понять;

• чітко та однозначно формулювати судження та аргументувати їх;

• налагоджувати комунікації у процесі вирішення навчальних завдань та виконання проектів;

• чітко та стисло викладати основний фізичний та астрономічний зміст питань у письмовій формі;

• готувати повідомлення, доповіді, реферати та репрезентувати результати проектної діяльності.

Ставлення:

• виявляти позитивне ставлення та розуміти роль вітчизняної науки та її видатних представників; цінувати наукову українську мову;

• об’єктивно оцінювати інформаційні наукові новини, зокрема, з найбільш актуальних напрямів сучасної фізичної та астрономічної науки.

Навчальні ресурси:

• підручники та посібники, електронні освітні ресурси, віртуальні лабораторії

Спілкування іноземними мовами

Уміння:

• оперувати найбільш вживаними в міжнародній практиці фізичними та астрономічними термінами;

• користуватися іншомовними джерелами як додатковими під час виконання навчальних завдань та проектів;

• презентувати результати проектної діяльності в міжнародному науковому та освітньому просторі; брати участь у міжнародних фізичних та астрономічних конкурсах;

• обговорювати науково-навчальні проблеми з використанням інформаційних ресурсів з учнями інших країн.

Ставлення:

• оцінювати особливості розвитку фізичної та астрономічної наук у світі, внесок зарубіжних учених у їх становлення та сучасні досягнення.

Навчальні ресурси:

• іншомовні інформаційні джерела

Математична компетентність

Уміння:

• застосовувати математичний апарат для розв’язування фізичних та астрономічних задач, обґрунтування та доведення тверджень; опрацювання, інтерпретації, оцінювання результатів експериментів і спостережень; побудови графіків фізичних процесів; моделювання фізичних та астрономічних явищ у формі математичних рівнянь і співвідношень.

Ставлення:

• усвідомлювати важливість математичних знань як інструментарію природничих наук, необхідної умови практичної реалізації їх досягнень у техніці та технологіях.

Навчальні ресурси:

• інформаційні джерела, що містять розрахункові та експериментальні завдання з фізики та астрономії

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:

• пояснювати явища природи, розуміти принцип дії та будову сучасної техніки, приладів та обладнання на основі фізичних та астрономічних знань;

• характеризувати роль фізичних і астрономічних знань у формуванні природничо-наукової картини світу;

• планувати та реалізовувати фізичні та астрономічні спостереження й експеримент, фіксувати та опрацьовувати й правильно інтерпретувати та оцінювати їх результати;

• добирати методи та засоби дослідження природних явищ, адекватні поставленим завданням.

Ставлення:

• усвідомлювати значення фізики й астрономії для дослідження навколишнього світу;

• оцінювати сучасні досягнення природничих наук та перспективи їх подальшого розвитку;

• виявляти ставлення до актуальних проблем сучасного природознавства;

• формулювати оцінні судження та пропонувати шляхи вирішення науково-освітніх завдань.

Навчальні ресурси:

• сучасна наукова-популярна інформація;

• матеріали та результати конкурсів дослідницьких робіт;

• навчальне обладнання

Інформаційно-цифрова

компетентність

Уміння:

• використовувати інформаційні системи для швидкого та цілеспрямованого пошуку інформації;

• визначати можливі джерела інформації, відбирати необхідну інформацію, оцінювати, аналізувати, перекодовувати інформацію;

• користуватися сучасними ґаджетами як інструментальними та вимірювальними засобами;

• працювати з віртуальними лабораторіями, програмами-симуляторами;

• створювати та досліджувати моделі фізичних і астрономічних явищ.

Ставлення:

• дотримуватися етичних норм під час роботи з інформаційними ресурсами.

Навчальні ресурси:

• електронні освітні ресурси та віртуальні лабораторії

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:

• планувати самостійне опрацювання навчального матеріалу з фізики та астрономії;

• визначати цілі навчальної діяльності в короткотривалому та довготривалому періодах;

• здійснювати самостійний пошук інформації з використанням різних видів джерел;

• виділяти головне в опрацьовуваній інформації;

Ставлення:

• критично оцінювати власні досягнення;

• усвідомлювати важливість самоосвіти для успішного життя.

Навчальні ресурси:

• навчальна та науково-популярна література;

• електронні освітні ресурси

Ініціативність і підприємливість

Уміння:

• приймати рішення щодо вибору найбільш оптимальних альтернатив під час вирішення навчальних завдань з фізики та астрономії;

• організовувати колективну роботу над виконанням навчальних проектів, розподіляти завдання між членами групи;

• виявляти ініціативу та відповідальність під час групової роботи над навчальними задачами;

• розраховувати на основі отриманих знань економічну ефективність використання побутових приладів та обладнання, альтернативних джерел енергії;

• пропонувати способи та засоби економії енергетичних, часових, фізичних ресурсів у навчальному процесі та побуті.

Ставлення:

• утверджувати рівень самооцінки, що відповідає об’єктивним результатам навчальної діяльності;

• співвідносити очікувані результати та необхідні для їх досягнення ресурси;

• усвідомлювати досяжність поставлених цілей як результату наполегливої праці;

• оцінювати економічну ефективність прийнятих рішень під час вирішення навчальних та дослідницьких завдань з фізики та астрономії.

Навчальні ресурси:

• література про діяльність учених-фізиків та астрономів, відкриття та винаходи яких мають як важливе значення для розвитку техніки і технологій, так і відчутний економічний ефект;

• інформація про використання сучасних наукових досягнень у промисловості та виробництві

Соціальна та

громадянська

компетентності

Уміння:

• відстоювати аргументовано свої погляди на вирішення навчальних задач та сприймати аргументовані пропозицій товаришів;

• дотримуватися принципів демократичності та відповідальності під час роботи в групі;

• аналізувати значення досягнень вітчизняної природничої науки для розвитку української держави, підвищення добробуту її громадян;

• пропонувати шляхи підвищення рівня соціального розвитку на основі сучасних фізико-астрономічних знань;

• працювати в соціальних проектах.

Ставлення:

• оцінювати роль вітчизняної фізичної та астрономічної науки у розвитку людства;

• усвідомлювати пріоритетність загальнолюдських цінностей та соціальних інтересів під час вирішення наукових, економічних та технологічних проблем.

Навчальні ресурси:

• навчальні і соціальні проекти

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:

• визначити роль фізики та астрономії у становленні загальнолюдської культури;

• пояснювати взаємовплив природничих наук та образотворчого, музичного, літературного мистецтва;

• наводити приклади творчої діяльності видатних українських та зарубіжних учених-фізиків і астрономів у різноманітних галузях культури та мистецтва.

Ставлення:

• усвідомлювати історичну єдність процесу розвитку природничої науки та культури людської цивілізації.

Навчальні ресурси:

• твори мистецтва, бібліографічні матеріали про життя та діяльність учених-фізиків та астрономів

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння:

• визначати чинники, що порушують екологічну рівновагу в природі та побуті;

• дотримуватися правил безпеки життєдіяльності в навальному процесі та побуті;

• використовувати отримані знання для зменшення негативного впливу сучасної техніки та технології на себе та оточення, забезпечення здорового способу життя;

• правильно утилізувати побутові відходи та відпрацьовані джерела енергії і світла, несправні пристрої;

• долучатися до заходів і проектів щодо відновлення довкілля;

• дотримуватися правил екологічної поведінки.

Ставлення:

• усвідомлювати актуальність екологічних проблем у сучасному світі та необхідність їх невідкладного вирішення;

• використовуючи знання з фізики й астрономії, оцінювати екологічні загрози та ефективність різних способів їх подолання;

• виявляти готовність практичними діями (через участь у проектах, житті громади) сприяти вирішенню екологічних проблем вулиці, міста, країни.

Навчальні ресурси:

• дидактичні матеріали екологічного змісту

Очікувані результати навчання учня/учениці

Вступ

Знаннєвий компонент

• Оперує поняттями і термінами: світоглядний потенціал природничих наук; фундаментальні фізичні теорії; основні етапи розвитку фізики та астрономії в Україні і світі.

Діяльнісний компонент

• Характеризує фізику та астрономію як природничі науки; наводить приклади фундаментальних фізичних теорій, визначає основні етапи історичного розвитку фізики та астрономії.

Ціннісний компонент

• Виявляє ставлення до фізики та астрономії як до провідних фундаментальних наук про природу; оцінює внесок вітчизняної фізичної та астрономічної науки, видатних українських учених у розвиток сучасного природознавства

Розділ 1. Механіка

Знаннєвий компонент

• Оперує поняттями і термінами: механічний рух; матеріальна точка; тіло відліку, інерціальна система відліку, траєкторія, переміщення, пройдений шлях, швидкість, миттєва швидкість, прискорення, прискорення вільного падіння, період, частота, кутова швидкість, доцентрове прискорення, відносність механічного руху; сила, рівнодійна сил, вага, маса, закони динаміки; механічна робота, потужність, кінетична енергія, потенціальна енергія, робота сил тяжіння, пружних сил, сил тертя, імпульс, центр мас тіла, момент сили, постулати спеціальної теорії відносності.

• Пояснює: основні поняття та закони, принципи механіки та СТВ, формули для визначення фізичних величин, математичні вирази законів механіки, сутність принципів відносності Г. Галілея та А. Ейнштейна, просторово-часові властивості фізичного світу.

• Визначає умови, за яких зберігаються механічна енергія, імпульс, рівновага тіл; окреслює межі застосування законів механіки.

Діяльнісний компонент

• Спостерігає і описує різні види механічного руху і механічної взаємодії тіл в природі і техніці.

• Розв’язує задачі на застосування: функційної залежності між фізичними величинами на: рівномірний та рівноприскорений прямолінійний рухи, відносний рух, рівномірний рух по колу, рух під дією кількох сил, застосування законів Ньютона, Архімеда, всесвітнього тяжіння; збереження (енергії, імпульсу).

• Експериментально досліджує властивості різних видів руху, перевіряє закони збереження. Уміє графічно зображати функційні залежності опису механічного руху та взаємодії.

• Використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

Ціннісний компонент

• Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні результати використання знань із механіки в реальних життєвих ситуаціях.

• Висловлює судження про простір і час, зв’язок класичної та релятивістської фізики.

Розділ 2. Молекулярна фізика та термодинаміка

Знаннєвий компонент

• Оперує поняттями і термінами: атоми і молекули, кількість речовини, атомне ядро, наноматеріали, основні положення МКТ; ідеальний газ, тиск газу, газові закони, основне рівняння МКТ, рівняння стану ідеального газу, ізопроцеси; внутрішня енергія, робота газу, перший закон термодинаміки; насичена та ненасичена пара, абсолютна та відносна вологість повітря; поверхневий натяг рідини, змочування, капілярні явища; механічна напруга, закон Гука, модуль Юнга.

• Пояснює: дискретну будову речовини, основні положення МКТ; властивості агрегатних станів речовини на основі МКТ, термодинамічний та молекулярно-кінетичний зміст температури, основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії, газові закони, ентропію як характеристику напрямку і необоротності протікання процесів у системі; застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів, принцип дії теплових машин, властивості рідин, газів та твердих тіл, залежність тиску і густини насиченої пари від температури, капілярність і змочування, діаграму стану речовини.

Діяльнісний компонент

• Розв’язує задачі: на розрахунок кількості речовини; використання основного рівняння МКТ; рівняння стану газу; газових законів; першого закону термодинаміки; ККД теплової машини; визначення вологості повітря, поверхневого натягу; визначення модуля пружності.

• Будує та аналізує графіки ізопроцесів;

• Експериментально досліджує ізопроцеси, визначає вологість повітря, силу поверхневого натягу речовини.

Ціннісний компонент

• оцінює: значення теплових явищ, вологості, капілярних явища для життєдіяльності біосфери; переваги та недоліки різних джерел енергії; усвідомлює важливість знань про будову речовини для розвитку сучасної техніки та технологій, встановлення чинників шкідливого впливу на людину та навколишнє середовище та вироблення методів його зменшення.

Демонстраційний експеримент

Розділ

Демонстрування

Розділ 1. Механіка

1. Відносність руху.

2. Напрям швидкості під час руху по колу.

3. Обертання тіла з різною частотою.

4. Додавання сил, що діють під кутом одна до одної.

5. Вага тіла під час прискореного піднімання та падіння.

6. Рівновага тіл під дією кількох сил.

7. Дослід із «жолобом Галілея».

8. Про теорію відносності (фрагменти відео)

Розділ 2. Молекулярна фізика та термодинаміка

1. Властивості насиченої пари.

2. Кипіння води за зниженого тиску.

3. Будова й принцип дії психрометра.

4. Поверхневий натяг рідини.

5. Скорочення поверхні мильних плівок.

6. Капілярне піднімання рідини.

7. Пружна й залишкова деформації.

8. Вирощування кристалів.

9. Властивості та застосування рідких кристалів і полімерів.

10. Залежність між об’ємом, тиском і температурою.

11. Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи.

12. Необоротність теплових процесів.

13. Принцип дії теплового двигуна.

14. Моделі різних видів теплових двигунів.

15. Будова холодильної машини.

Графік письмових робіт

Розділ

Письмові роботи

Дата проведення

Розділ 1. Механіка

Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 1

Лабораторний практикум. Робота № 1

Лабораторний практикум. Робота № 2

Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 2

Контрольна робота № 1

Захист навчальних проектів

Тематичне оцінювання № 1

Лабораторний практикум. Робота № 3

Лабораторний практикум. Робота № 4

Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 3

Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 4

Лабораторний практикум. Робота № 5

Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 5

Контрольна робота № 2 Захист навчальних проектів

Тематичне оцінювання № 2

Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 6

Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 7

Контрольна робота № 3

Захист навчальних проектів

Тематичне оцінювання № 3

Розділ 2. Молекулярна фізика та термодинаміка

Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 8

Лабораторний практикум. Робота № 6

Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 9

Контрольна робота № 4 Захист навчальних проектів

Тематичне оцінювання № 4

Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 10

Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 11

Контрольна робота № 5

Захист навчальних проектів

Тематичне оцінювання № 5

Лабораторний практикум. Робота № 7

Лабораторний практикум. Робота № 8

Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 12

Контрольна робота № 6

Захист навчальних проектів

Тематичне оцінювання № 6Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити