Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 45. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 ІЗ ТЕМИ «МЕХАНІКА»

Мета уроку: оцінити знання, уміння та навички з вивченої теми.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: контроль знань.

Обладнання та наочність:

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Приблизний варіант контрольної роботи

Рівень 1

1. Установіть відповідність між назвою фізичної величини та одиницею вимірювання.

А Сила 1) 1

Б Жорсткість 2) Н

В Коефіцієнт тертя ковзання 3) Н ∙ м

Г Момент сили 4) Н/м

2. Якщо тіло кинули під кутом до горизонту, то траєкторія його руху —

А парабола

Б пряма лінія

В гіпербола

Г крива лінія

3. Сила тертя належить до

А гравітаційної взаємодії

Б електромагнітної взаємодії

В сильних взаємодій

Г слабких взаємодій

4. За зменшення відстані між тілами втричі сила притягання

А збільшиться в 3 рази

Б зменшиться в 3 рази

В збільшиться в 9 разів

Г зменшиться в 9 разів

5. Три однакових металевих циліндри занурили в різні рідини: перший — у воду, другий — у гас, третій — в олію. Порівняй сили Архімеда, що діють на тіла. Таблицю густини різних рідин додано.

6. Момент сили дорівнює добутку

А сили на переміщення

Б маси тіла на його прискорення

В сили на плече сили

Г маси тіла на його швидкість

Рівень 2

7. Поясни, як зміниться рівновага терезів, якщо обидві кульки занурити повністю у воду.

8. Від чого залежить значення коефіцієнта тертя ковзання?

Рівень 3

9. Автомобіль масою 1,2 т рухається з прискоренням 0,8 м/с2. Коефіцієнт тертя дорівнює 0,02. Визначте силу тяги мотору автомобіля.

10. Із дна озера рівномірно піднімають бетонну балку об’ємом 1,5 м3. Яку мінімальну роботу треба виконати, якщо глибина озера становить 10 м? Опором води можна знехтувати. Густина бетону 2200 кг/м3.

Рівень 4

11. Стрижень, до одного кінця якого підвісили вантаж масою 12 кг, перебуватиме в рівновазі в горизонтальному положенні, якщо його підперти на відстані 1/5 довжини стрижня від вантажу. Чому дорівнює маса стрижня?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити вивчений матеріал

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити