Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 72. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати навички учнів у розв'язуванні задач; вміння аналізувати задачі, оформлювати їх за алгоритмом.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: картки або збірники із задачами.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язуваних на уроці задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. За якою формулою обчислюють кількість речовини?

2. За якою формулою обчислюють масу молекули?

3. За якою формулою обчислюють кількість молекул?

4. Що називають ідеальним газом?

5. Сформулюйте основні положення молекулярно-кінетичної теорії.

6. Запишіть формулу середньої квадратичної швидкості.

7. Запишіть формулу взаємозв’язку тиску газу, концентрації та температури.

8. За якою формулою обчислюють середню кінетичну енергію одноатомного ідеального газу?

9. Запишіть основне рівняння МКТ газу.

10. Запишіть рівняння стану ідеального газу.

11. Сформулюйте закон Бойля-Маріотта.

12. Сформулюйте закон Гей-Люссака.

13. Сформулюйте закон Шарля.

14. Як графічно зображують різні ізопроцеси?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Визначте об’єм мідного тіла, у якому міститься 2,4 ∙ 1026 молекул.

2. Визначте концентрацію молекул кисню, якщо тиск його 0,2 МПа, а середня квадратична швидкість молекул дорівнює 700 м/с.

3. У посудині з рухомим поршнем міститься газ під тиском 100 кПа та температурою 27 °С. Чому дорівнюватиме тиск газу, якщо його об’єм зменшити вдвічі, а температуру збільшити до 600 К?

4. Повітряна куля об’ємом 100 м3 заповнена гелієм за температури 7 °С. Маса гумової оболонки кулі дорівнює 20 кг. Визначте максимальну масу вантажу, який може втримати ця куля, якщо температура навколишнього повітря 27 °C і тиск дорівнює100 кПа.

5. За якої температури містився газ, якщо в результаті ізобарного нагрівання на 40 К його об’єм збільшився на 2%?

6. З дна озера глибиною 70 м спливає повітряна бульбашка. Радіус бульбашки при цьому збільшився вдвічі. Визначте атмосферний тиск. Температуру по всій глибині озера вважати сталою.

7. Два балони об’ємом 200 та 800 л містять повітря за однакової температури. Тиск повітря в першому балоні дорівнює 150 кПа, в другому — 350 кПа. Який тиск встановиться в балонах, якщо їх з’єднати?

8. У вертикально розташованому циліндрі перерізом S під поршнем маси m міститься повітря при температурі T1. Коли на поршень поклали вантаж масою M, відстань його від дна циліндра зменшилася в N разів. На скільки підвищилася температура повітря в циліндрі? Атмосферний тиск нормальний.

9. На рисунку подано графік зміни стану ідеального газу в координатах V(T). Подайте цей процес на графіках у координатах p(V) і p(T).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити § ___, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ __ задачника.

Додаткове завдання

Визначте відстань між сусідніми іонами в кристалі кухонної солі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити