Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 73. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 9

Мета уроку: удосконалювати вміння учнів розв'язувати задачі; здійснити поточний контроль знань з метою подальшої корекції.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач та поточний контроль знань.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язуваних на уроці задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. За якою формулою обчислюють кількість речовини?

2. За якою формулою обчислюють масу молекули?

3. За якою формулою обчислюють кількість молекул?

4. Запишіть формулу середньої квадратичної швидкості.

5. Запишіть формулу взаємозв’язку тиску газу, концентрації та температури.

6. За якою формулою обчислюють середню кінетичну енергію одноатомного ідеального газу?

7. Запишіть основне рівняння МКТ газу.

8. Запишіть рівняння стану ідеального газу.

9. Сформулюйте закон Бойля-Маріотта.

10. Сформулюйте закон Гей-Люссака.

11. Сформулюйте закон Шарля.

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Скільки молекул міститься в 200 г газу, середня квадратична швидкість молекул якого за температури 27 °С дорівнює 500 м/с?

2. Визначте початкову температуру ідеального газу, якщо при ізобарному нагріванні на 290 К його об’єм збільшився вдвічі.

3. На рисунку подано графік зміни стану ідеального газу в координатах p(V). Подайте цей процес на графіках у координатах V(T) і p(T).

V. САМОСТІЙНА РОБОТА № 9

1. Обчислити число молекул повітря, що знаходиться в приміщенні об’ємом 60м3 за температури 27 °C і тиску 99,8 кПа.

2. У балоні за температури 27 °С і тиску 3 МПа знаходиться газ. Яким стане тиск в балоні після витрати половини маси газу, якщо температура при цьому знизиться до 17 °С?

3. На малюнку дано графік зміни стану ідеального газу в координатах p(T). Представте цей процес на графіках в координатах p(V) і V(T).

№ 1

№ 2

№ 3

4 бали

4 бали

4 бали

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити § ___, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ __ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Побудуйте графік залежності об’єму газу від температури в процесі, у якому об’єм газу змінюється за законом

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити