Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

1. КІНЕМАТИКА

УРОК № 8 / І.1-6. Самостійна робота з теми: «РІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ. СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ»

Мета: 1) перевірити та оцінити рівень предметних компетенцій з теми: «Рівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху», вміння працювати з числовою інформацією (математична компетентність), вміння застосовувати формули для опису рівномірного прямолінійного руху, вміння перетворювати графічну інформацію на текстову, виявити прогалини в знаннях учнів з означеної теми;

2) продовжити розвиток умінь застосовувати теоретичні знання в нестандартних ситуаціях (автономізаційна компетентність);

3) продовжити розвиток умінь акуратно оформлювати рішення задач, логічно викладати відповіді у вигляді текстової інформації.

Очікувані результати: учні знають формули для визначення швидкості, переміщення, координати при рівномірному прямолінійному русі та застосовують їх для розв'язання задач, вміють працювати з графіками прямолінійного рівномірного руху; застосовують відомий алгоритм для визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

Тип уроку: урок перевірки та оцінювання знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель інструктує учнів та пояснює правила виконання й оформлення самостійної роботи, мотивує учнів на визначення мети навчально- пізнавальної діяльності, актуалізує опорні знання та вміння, контролює самостійність виконання самостійної роботи

Формування самоосвітньої компетентності: організація прийомів самонавчання, гнучкості застосування отриманих знань

Учні зосереджують увагу на правилах оформлення рішення завдань самостійної роботи, визначають порядок розв'язання завдань, уточнюють незрозумілі питання щодо оформлення роботи, порядку виконання завдань або з'ясовують неточності в тексті роботи

ІІІ. ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 35 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель контролює самостійність виконання учнями тестових завдань на знання графіків, що описують рівномірний рух, після виконання тестів організовує взаємоперевірку результатів роботи

Формування уваги, самоосвітньої компетентності при плануванні своєї навчальної діяльності, вмінь поставити мету своєї навчально-пізнавальної діяльності. Формування самоосвітньої компетентності, від осмислення запропонованих завдань, виявлення прогалин у знаннях, та забезпечення засвоєння нових знань та способів дій на рівні застосування в змінній ситуації, формування цілісної системи знань з теми, визначення світоглядних ідей. Формування компетентності навчатися впродовж життя: здатності до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь та навичок, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення

Учні самостійно виконують завдання самостійної роботи на репродуктивному рівні, на рівні застосування знань у знайомій на зміненій ситуаціях, здійснюють діяльність щодо охоплення частин у ціле, класифікують та систематизують навчальний матеріал теми, виявляють внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки, виявляють прогалини у своїх знаннях, здійснюють самооцінювання

1. Чи можна вважати матеріальною точкою голку кравецької машини у таких випадках: а) голка падає зі столу ___________; б) голка рухається при роботі машини ___________________?

2. Прямолінійним рівномірним рухом називають рух, при якому тіло _________________ здійснює _________________.

3. Визначте координату пішохода, взявши за тіло відліку:

а) дерево: x = _________________, б) дороговказ: x = _________________.

4. Визначте проекції векторів s1 та s2 на осі координат:

5. Якщо при рівномірному прямолінійному русі тіло за 20 хвилин переміщається на 20 км, то:

■ за 5 хвилин воно переміститься на _____________,

■ за 2 години воно переміститься на _____________.

6. У таблиці подано координати двох тіл, що рухаються, для певних моментів часу. Чи можна вважати ці рухи рівномірними?

t, c

0

1

3

5

так/ні

x1 м

2

3

5

8

 

x2, м

4

6

10

12

 

7. За графіками руху визначте:

а) проекцію швидкості кожного тіла:

б) відстань l між тілами в момент часу t = 4 c: l = ________________.

8.

8. На рисунку зображено положення двох маленьких кульок у початковий момент часу та їхні швидкості. Запишіть рівняння руху цих тіл:

x1 = ______________, x2 = ______________.

9. На основі умови попереднього завдання побудуйте графіки руху кульок та визначте час і місце їх зіткнення:

t = ______________, x = ______________.

10. З якою швидкістю відносно Землі буде опускатися парашутист у відземному струмені повітря, якщо швидкість парашутиста відносно повітря 5 м/c, а швидкість струменя відносно Землі 4 м/c?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 1 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель коротко аналізує розв'язання задач, наводить правильні відповіді

Формування компетентності навчатися впродовж життя: оцінювати власні результати навчання

Учні оцінюють свої знання з теми, визначають власну траєкторію розвитку

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити відповідний параграф підручника, виконати завдання за задачником.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити