Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

1. КІНЕМАТИКА

УРОК № 9 / І.1-7. ПРИСКОРЕННЯ. РІВНЯННЯ РІВНОПРИСКОРЕНОГО РУХУ

Мета: 1) сформувати в учнів поняття про рівноприскорений рух, увести характеристики рівноприскореного руху: прискорення, формулу для визначення швидкості прискореного руху; сформувати навички застосування формул для прискорення, швидкості під час рівноприскореного руху для розв'язання задач, уміння будувати графіки швидкості під час рівноприскореного руху, «читати» графіки рівноприскореного руху;

2) продовжити формування математичної компетентності учнів: умінь перетворювати формули, аналізувати математичні закономірності та розраховувати значення прискорення, використовуючи графіки рівноприскореного руху;

3) продовжити формування пізнавального інтересу учнів, продовжити розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення з використанням фізичних термінів, сприяти розвитку вмінь спілкування, взаємодопомоги, формування навичок колективної роботи, продовжити роботу з розвитку уваги учнів, самостійності та цілеспрямованості.

Очікувані результати: учні формулюють поняття рівноприскореного руху, прискорення, застосовують формули прискорення для розв'язання задач; будують графіки рівноприскореного руху.

Тип уроку: урок вивчення та засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, КОРОТКИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель коментує помилки, допущені учнями під час виконання самостійної роботи, пропонує правильний хід розв'язання задач самостійної роботи

Формування самоосвітньої компетентності: організація прийомів самонавчання, гнучкості застосування отриманих знань

Учні слухають учителя, аналізують свої помилки, допущені під час виконання самостійної роботи, з'ясовують прогалини у своїх знаннях

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель, використовуючи інтерактивний плакат до уроку, пропонує учням питання, у яких міститься цікава інформація про прискорення

Формування пізнавального інтересу учнів до виучуваної теми, розширення світогляду про фізичні явища (предметна та самоосвітня компетентність). Формування вмінь висувати гіпотези, обґрунтовувати свій вибір

Отримують нову інформацію про характеристики механічного руху, величини прискорення, яких можуть досягати сучасні механізми

Максимальне прискорення твердого тіла, яке вдалося отримати в лабораторних умовах, становило 1010 g. Для досліду вчені застосували так звану Z-машину (Z Machine), яка створює надзвичайно потужний імпульс магнітного поля, який прискорює в спеціальному каналі снаряд — алюмінієву пластинку розміром 30 х 15 мм і товщиною 0,85 мм. Швидкість снаряда становила приблизно 34 км/c (у 50 разів швидша за кулю).

Вид руху

Величина прискорення, м/с2

Пасажирський ліфт

0,9...1,6

Поїзд метро

1

Автомобіль марки «Жигулі»

1,5

Бігун на короткі дистанції

1,5

Велосипедист

1,7

Ковзаняр

1,9

Мотоцикл

3...6

Екстрене гальмування автомобіля

4...8

Перегоновий автомобіль

8...9

Гальмування піл час розкривання парашута

30(3g)

Запуск та гальмування космічного корабля

40...60 (4...6 g)

Маневр реактивного літака

до 100 (до 10 g)

Паля після удару копром

300

Поршень двигуна внутрішнього згоряння

3 ∙ 103

Куля у стволі гвинтівки

2,5 ∙ 105

Мікрочастинки в прискорювачі заряджених частинок

(2...50) ∙ 1014

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ (ЦОР) 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує учням згадати поняття рівномірного руху, характеристики, які описують рівномірний рух, графіки залежності швидкості, координати пройденого шляху під час рівномірного руху

Формування компетентності в природничих та математичних науках: унаочнення залежностей між фізичними величинами за допомогою графіків; формування інформаційної компетентності — уміння обробляти інформацію, подану в цифровому форматі, відеоряді тощо, та перетворювати її в текстову

Учні дають відповіді на запитання, згадують основні поняття, необхідні для засвоєння нового матеріалу

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 25 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Для розкриття 1 пункту плану вчитель проводить демонстраційний експеримент щодо зміни швидкості тіла. Викладає навчальний матеріал у вигляді лекції

Формування предметної та світоглядної компетентностей: уміння аналізувати побачений дослід, робити висновки, на підставі чого формують нові знання

Учні аналізують результати дослідів, роблять висновки, складають стислий конспект навчального матеріалу

· Нерівномірний рух — це рух, під час якого тіло за будь-які рівні проміжки часу здійснює різні переміщення, або, як кажуть, під час якого змінюється проекція вектора швидкості.

Під час розгляду нерівномірного руху оперувати поняттям швидкості не доцільно, оскільки швидкість тіла постійно змінюється з плином часу. Тому в деяких випадках використовують поняття середня швидкість.

· Середня швидкість показує, чому дорівнює переміщення, яке тіло здійснює в середньому за одиницю часу.

· Швидкість тіла в певний момент часу або в конкретній точці траєкторії називають миттєвою швидкістю.

Миттєва швидкість — величина векторна. Вона спрямована по дотичній до траєкторії в кожній її точці в бік переміщення.

· Як же обчислити миттєву швидкість тіла?

Для простоти будемо розглядати такий прямолінійний нерівномірний рух тіла, під час якого його швидкість за будь-які рівні проміжки часу змінюється однаково. Такий рух називають рівноприскореним.

Якщо у якийсь початковий t момент часу швидкість тіла v0, а через деякий проміжок часу вона дорівнює v, то за кожну одиницю часу швидкість змінюється на величину

Ця величина й характеризує бистроту зміни швидкості. Її називають прискоренням і позначають латинською літерою а:

· Прискорення — фізична векторна величина, що характеризує бистроту зміни швидкості й чисельно дорівнює відношенню зміни швидкості тіла до проміжку часу, упродовж якого ця зміна відбулася.

У СІ одиниця прискорення

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Для розкриття 3-4 питань плану учитель використовує інтерактивний плакат до уроку, пропонує розглянути графіки прискорення та швидкості під час рівноприскореного руху, пояснює, як можна визначити значення величин: початкової швидкості, кінцевої швидкості, прискорення тіла

Формування самоосвітньої компетентності: уміння слухати та запам'ятовувати навчальний матеріал, опанування різних способів вивчення нового матеріалу, формування вмінь написання конспекту та використання опорних сигналів та умовних позначок для скорочення записів, математичної компетентності — уміння читати графіки функцій

Учні конспектують навчальний матеріал, беруть участь в обговоренні запропонованої вчителем інформації, задають питання щодо незрозумілої частини навчального матеріалу

Основні висновки:

Нерівномірний рух — це такий рух, під час якого тіло за будь-які проміжки часу здійснює різні переміщення.

□ У деяких випадках, коли йдеться про нерівномірний рух, використовують поняття середня швидкість, яка вказує, чому дорівнює переміщення, яке тіло здійснює в середньому за одиницю часу.

□ У кожній точці траєкторії руху і в будь-який момент часу швидкість тіла має певне значення.

□ Швидкість тіла в конкретний момент часу або в певній точці траєкторії називають миттєвою швидкістю.

Миттєва швидкість — величина векторна. Вона спрямована по дотичній до траєкторії в кожній її точці в бік переміщення.

□ Основною характеристикою нерівномірного руху постає прискорення. Прискорення — фізична векторна величина, що характеризує бистроту зміни швидкості й чисельно дорівнює відношенню зміни швидкості тіла до проміжку часу, упродовж якого ця зміна відбулася.

□ Прискорення вимірюють у метрах за секунду в квадраті.

□ Якщо вектори прискорення і швидкості односпрямовані, то швидкість тіла збільшується.

□ Якщо вектори прискорення і швидкості спрямовані протилежно, то швидкість тіла зменшується.

□ Швидкість тіла постійна, якщо вектор прискорення дорівнює нулю або перпендикулярно спрямований до вектора швидкості.

□ Знаючи проекцію вектора початкової швидкості й проекцію вектора прискорення, можна обчислити проекцію вектора миттєвої швидкості, яку буде мати тіло до кінця будь-якого заданого проміжку часу, за формулою:

□ Залежність проекції вектора швидкості від часу під час рівно- прискореного руху є лінійною функцією, графіком якої постає пряма лінія.

□ Положення цієї лінії щодо осей координат визначається значеннями проекцій початкової швидкості й прискорення.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 7-8 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує запитання, умови 1-2 задач, демонструє алгоритм розв'язання розрахункової задачі та задачі, умову якої подано у графічному вигляді

Формування швидкості та оперативності мислення, розвиток пам'яті та уваги, розвиток математичної компетентності — формування вмінь перетворювати формули, обчислювати математичні вирази, працювати з графіками лінійних функцій

Учні дають відповіді на запитання, з'ясовують незрозумілі питання, розв'язують задачі на застосування формул рівноприскореного руху: прискорення, швидкості під час рівноприскореного руху

Задача 1

Дано графік прискорень двох тіл. Визначте, швидкість якого з них змінюється бистріше? Яке тіло рухається рівноприскорено? Уповільнює свій рух?

Розв'язання:

Оскільки на графіку подано проекції прискорень, бистріше буде змінюватися швидкість того тіла, модуль прискорення якого більший — це тіло 2. Знак проекції прискорення вказує його напрямок щодо швидкості, значить, перше тіло уповільнює свій рух, а друге — рухається рівноприскорено.

Задача 2

Визначте швидкість в початковий момент часу і швидкість через 2 хв після початкового моменту часу. Запишіть рівняння швидкості такого руху.

Розв'язання:

Задача 3

На рисунку подано графік залежності проекції вектора швидкості тіла від часу. Побудуйте графік залежності проекції прискорення від часу.

Рівняння швидкості

Проекція прискорення

Тоді

Задача 4

Укажіть знаки проекцій векторів на осі OX, OY.

Задача 5

На рисунку подано графік залежності швидкості v від часу t. Як рухається тіло на кожній ділянці?

VII. РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний параграф підручника, відповісти на запитання після параграфа, виконати завдання за задачником.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.