Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

1. КІНЕМАТИКА

УРОК № 12 / І.1-10. ГРАФІКИ РІВНОПРИСКОРЕНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: 1) поглибити знання учнів про прямолінійний рівноприскорений рух, сформувати навички опису руху за допомогою графіків прискорення, швидкості, зміни координати при рівноприскореному русі;

2) продовжити формування математичної компетентності учнів: умінь перетворювати формули, аналізувати математичні закономірності та розраховувати значення прискорення, використовуючи графіки рівноприскореного руху, сформувати вміння перетворювати графіки x(t), у vx(t) або ax(t);

3) продовжити формування усвідомлення варіативності математичних методів у розв'язанні фізичних задач з обраної теми.

Очікувані результати: учні формулюють поняття рівноприскореного руху, прискорення, застосовують формули прискорення, швидкості, переміщення, координати для розв'язування задач; будують графіки прискорення, швидкості при рівноприскореному русі.

Устаткування: інтерактивний плакат до уроку.

Тип уроку: урок поглиблення знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель проводить тестування на знання теорії рівноприскореного руху та знання залежностей між величинами, що характеризують рівноприскорений рух у графічному вигляді

Формування самоосвітньої компетентності: організація прийомів самонавчання, гнучкості застосування отриманих знань

Учні виконують тестові завдання, перевіряють рівень теоретичних знань з означеної теми, оцінюють роботу своїх однокласників, визначають прогалини в теоретичних знаннях

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ (ЦОР) 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель, використовуючи інтерактивний плакат до уроку, повторює з учнями графіки швидкості, переміщення та координати при рівномірному русі, прискорення, швидкості при рівноприскореному русі

Формування компетентності у природничих та математичних науках: презентація залежностей між фізичними величинами за допомогою графіків; формування інформаційної компетентності — вміння обробляти інформацію, подану в цифровому форматі, відеоряді тощо, та перетворювати її в текстову

Учні дають відповіді на запитання,згадують основні поняття, необхідні для засвоєння нового матеріалу

IV. ЕТАП ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ 15 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Для розкриття нового матеріалу учитель використовує інтерактивний плакат до уроку, презентує графіки прискорення, швидкості, переміщення та координати при рівноприскореному русі, пояснює, як можна визначити значення величин: початкової швидкості, кінцевої швидкості, прискорення тіла, визначити за видом графіків координати, переміщення (параболи) визначити знак прискорення

Формування самоосвітньої компетентності: вміння слухати та запам'ятовувати навчальний матеріал, опанування нових способів вивчення матеріалу, формування вмінь написання конспекту та використання опорних сигналів і умовних позначок для скорочення записів, математичної компетентності — вміння читати графіки функцій

Учні конспектують навчальний матеріал, беруть участь в обговоренні запропонованої вчителем інформації, задають питання щодо незрозумілої частини навчального матеріалу

Задача 1

Тіло рухається вздовж осі Ox, його координата змінюється за законом x(t) = 9t + 0,3t2. Класифікуйте рух, визначте залежність швидкості і прискорення від часу. Побудуйте залежності від часу: координати x(t), швидкості vx(t) і прискорення ax(t).

Розв'язання

1. Класифікувати рух можна, записавши рівняння рівноприскореного руху

Зіставлення записаного рівняння з заданим рівнянням дозволяє визначити початкову швидкість і прискорення руху

Рівняння швидкості руху матиме такий вигляд:

2. Побудуємо графіки залежностей x(t), vx(t), ax(t) (рис).

Задача 2

На рисунку подано три залежності від часу координат трьох тіл, що рухаються. Запишіть для кожного випадку закони руху і побудуйте графіки залежностей vx(t) та ax(t).

Розв'язання

1. Залежність для тіла 1 є параболою, тобто рух тіла рівноприскорений з початковою координатою x10 = 10 м і з нульовою початковою швидкістю v10x = 0. Рівняння руху в загальному вигляді буде таким:

У момент часу t = 7 c перше тіло мало координату x1 = 100 м, що дозволяє записати рівняння координати так:

і визначити величину прискорення:

Рівняння руху матиме вигляд:

x1(t) = 10 + 1,34t2.

2. Другий графік відповідає рівномірному рухові з x20 = 20 м. Швидкість рівномірного руху визначаємо так:

Рівняння руху матиме вигляд:

x2(t) = 20 + 4t.

3. Третій графік відповідає рівномірному рухові зі швидкістю

еквівалентним якому є рівняння руху:

x3(t) = 20 + 10t.

4. На рисунку подано залежності швидкості та прискорення від часу для трьох заданих рухів.

Задача 3

На рис. зображено графік залежності координати точки від часу. Після часу t1 крива є параболою. Опишіть рух і отримайте графічні залежності швидкості і прискорення від часу.

Розв'язання

1. У період часу 0 < t < t1 рух відбувається з постійною швидкістю, тобто це рівномірний рух зі швидкістю v0x, який можна описати рівняннями:

2. На ділянці t1 < t < t3 при Δt = t2 – t1 рух рівноприскорений з прискоренням

3. У момент часу t2 точка зупиняється (див. рисунок), тобто відбувається зміна напрямку руху, при t > t2 точка починає наближатися до початку обраної системи відліку, досягаючи в момент часу t3 швидкості v0.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Зробимо висновок:

Механічний рух для унаочнення можна описати за допомогою графіків:

1) залежності швидкості від часу;

2) залежності прискорення від часу;

3) залежності координати тіла від часу;

4) залежності переміщення тіла від часу, упродовж якого це переміщення відбулося.

VI. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити відповідний параграф підручника, виконати завдання за задачником.

2. Розв’язати задачі.

Задачі

На рис. подано залежність прискорення від часу. Побудуйте залежності швидкості, переміщення і координати частинки у функції часу, якщо початкова швидкість v0x = -3 м/c, початкова координата частинки х0 = 2 м.

2. Частинка рухається вздовж осі X відповідно до наведеної залежності х = f(t). Відрізками залежності є прямі (0 ≤ t ≤ 1 c, 2 c ≤ t ≤ 3 c) і параболи (1 c ≤ t ≤ 2 c, 3 c ≤ t ≤ 4 c). Запишіть закон руху частинки і побудуйте залежності швидкості і прискорення від часу. Зобразьте траєкторію руху частинки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити